Căutare text înBiblie

 

Cuvânt

 

Rezultate dinBiblie pentruCREDINȚĂ

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 110 pentruCREDINȚĂ.

Evrei Capitol 11

... ca să-și scape casa; prin ea, el a osîndit lumea, și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. 8 Prin credință Avraam, cînd a fost chemat să plece într`un loc, pe care avea să -L ia ca moștenire, a ascultat, și ... gîndea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți: și, drept vorbind, ca înviat din morți l -a primit înapoi. 20 Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvîntare, care avea în vedere lucrurile viitoare. 21 Prin credință Iacov, cînd a murit, a binecuvîntat pe fiecare din fiii lui Iosif, și ,,s`a închinat, rezemat pe vîrful ... a prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sîngelui, pentruca Nimicitorul celor întîi născuți să nu se atingă de ei. 29 Prin credință au trecut ei marea Roșie ca pe uscat, pe cînd Egiptenii, cari au încercat s`o treacă, au fost înghițiți. 30 Prin credință au căzut zidurile Ierihonului, după ce au fost ocolite șapte zile. 31 Prin credință ...

 

Galateni Capitol 3

... și credința aceasta i -a fost socotită ca neprihănire.`` 7 Înțelegeți și voi dar, că fii ai lui Avraam sînt cei ce au credință. 8 Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe Neamuri, prin credință, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: ,,Toate neamurile vor fi binecuvîntate în tine.`` 9 Așa că cei ce se bizuiesc ... cartea Legii, ca să le facă.`` 11 Și că nimeni nu este socotit neprhănit înaintea lui Dumnezeu, prin Lege, este învederat, căci ,,cel neprihănit prin credință va trăi.`` 12 Însă Legea nu se întemeiază pe credință; ci ea zice: ,,Cine va face aceste lucruri, va trăi prin ele``. 13 Hristos ne -a răscumpărat din blestemul Legii, făcîndu-Se blestem ... este scris: ,,Blestemat e oricine este atîrnat pe lemn`` - 14 pentruca binecuvîntarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, în Hristos Isus, așa ca, prin credință, noi să primim Duhul făgăduit. 15 Fraților, (vorbesc în felul oamenilor), un testament, chiar al unui om, odată întărit, totuș nimeni nu -l desființează, nici ... pentru credința care trebuia să fie descoperită. 24 Astfel, Legea ne -a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin ...

 

Iacov Capitol 2

... prea iubiții mei frați: n`a ales Dumnezeu pe cei ce sînt săraci în ochii lumii acesteia, ca să -i facă bogați în credință și moștenitori ai Împărăției, pe care a făgăduit -o celor ce -L iubesc? 6 Și voi înjosiți pe cel sărac! Oare nu bogații ... fără milă pentru celce n`a avut milă; dar mila biruiește judecata. 14 Frații mei, ce -i folosește cuiva să spună că are credință, dacă n`are fapte? Poate oare credința aceasta să -l mîntuiască? 15 Dacă un frate sau o soră sînt goi și lipsiți de hrana de ... neprihănire``; și el a fost numit ,,prietenul lui Dumnezeu.`` 24 Vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte, și nu numai prin credință. 25 Tot așa, curva Rahav: n`a fost socotită și ea neprihănită prin fapte, cînd a găzduit pe soli și i ...

 

Romani Capitol 4

... netăiat împrejur. 11 Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri, pe care o căpătase prin credință, cînd era netăiat împrejur. Și aceasta, pentru ca să fie tatăl tuturor celor cari cred, măcar că nu sînt tăiați împrejur; ca, adică, să li ... sau seminței lui, că va moșteni lumea, n`a fost făcută pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri, care se capătă prin credință. 14 Căci, dacă moștenitori sînt ceice se țin de Lege, credința este zădarnică, și făgăduința este nimicită; 15 pentrucă Legea aduce mînie; și unde nu ... a ajuns tatăl multor neamuri, dupăcum i se spusese: ,,Așa va fi sămînța ta.`` 19 Și, fiindcă n`a fost slab în credință, el nu s`a uitat la trupul său, care era îmbătrînit, -avea aproape o sută de ani, -nici la faptul că Sara nu ...

 

Romani Capitol 3

... dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu; ci prin legea credinței. 28 Pentrucă noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele Legii. 29 Sau, poate, Dumnezeu este numai Dumnezeul Iudeilor? Nu este și al Neamurilor? Da, este și al Neamurilor; 30 deoarece Dumnezeu este ... unul singur și El va socoti neprihăniți, prin credință, pe cei tăiați împrejur, și tot prin credință și pe cei netăiați împrejur. 31 Deci, prin credință

 

Romani Capitol 1

... crede: întîi a Iudeului, apoi a Grecului; 17 deoarece în ea este descoperită o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, prin credință și care duce la credință, după cum este scris: ,,Cel neprihănit va trăi prin credință.`` 18 Mînia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuri a oamenilor, cari ...

 

1 Timotei Capitol 1

... lui Isus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru, și a Domnului Isus Hristos, nădejdea noastră, 2 către Timotei, adevăratul meu copil în credință: Har, îndurare și pace dela Dumnezeu, Tatăl nostru, și dela Hristos Isus, Domnul nostru! 3 Dupăcum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia, să ... basme și de înșirări de neamuri fără sfîrșit, cari dau naștere mai mult la certuri de vorbe, decît fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință, așa fac și acum. 5 Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr`o inimă curată, dintr`un cuget bun, și dintr`o credință neprefăcută. 6 Unii, fiindcă s`au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s`au apucat de flecării. 7 Ei vor să fie învățători ai ... să te lupți lupta cea bună, 19 și să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut, și au căzut din credință. 20 Din numărul lor sînt Imeneu și Alexandru, pe cari i-am dat pe mîna Satanei, ca să se învețe să nu hulească. 1 Timotei ...

 

1 Tesaloniceni Capitol 3

1 Tesaloniceni Capitol 3 1 Tesaloniceni 2 1 Tesaloniceni Capitol 3 1 Deaceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fim lăsați singuri în Atena, 2 și v`am trimes pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră, 3 pentruca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri; căci știți singuri că la aceasta sîntem rînduiți. 4 Și cînd eram la voi, v`am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceeace s`a și întîmplat, cum bine știți. 5 Astfel, în nerăbdarea mea, am trimes să-mi aducă știri despre credința voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit Ispititorul, și osteneala noastră să fi fost degeaba. 6 Dar chiar acum a venit Timotei dela voi la noi, și ne -a adus vești bune despre credința și dragostea voastră, că totdeauna păstrați o plăcută aducere aminte despre noi, și că doriți să ne vedeți, cum dorim și noi să vă vedem pe voi. 7 Deaceea, fraților, în toate strîmtorările și necazurile noastre, am fost mîngîiați cu privire la ...

 

Romani Capitol 10

Romani Capitol 10 Romani 9 Romani Capitol 10 1 Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru Israeliți, este să fie mîntuiți. 2 Le mărturisesc că ei au rîvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere: 3 pentrucă, întrucît n-au cunoscut neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși, și nu s`au supus astfel neprihănirii, pe care o dă Dumnezeu. 4 Căci Hristos este sfîrșitul Legii, pentruca oricine crede în El, să poată căpăta neprihănirea. 5 În adevăr, Moise scrie că omul care împlinește neprihănirea, pe care o dă Legea, va trăi prin ea. 6 Pe cînd iată cum vorbește neprihănirea, pe care o dă credința: ,,Să nu zici în inima ta: ,Cine se va sui în cer?` (Să pogoare adică pe Hristos din cer). 7 Sau: ,Cine se va pogorî în Adînc?` (Să scoale adică pe Hristos din morți). 8 Ce zice ea deci? ,Cuvîntul este aproape de tine: în gura ta și în inima ta.` Și cuvîntul acesta este cuvîntul credinței, pe care -l propovăduim noi. 9 Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că ...

 

1 Timotei Capitol 6

... pe oameni în prăpăd, și pierzare. 10 Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; și unii, cari au umblat după ea, au rătăcit dela credință, și s`au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. 11 Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, și caută neprihănirea, evlavia ... te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel, 21 pe care au mărturisit -o unii și au rătăcit cu privire la credință

 

1 Petru Capitol 1

... o moștenire nestricăcioasă, și neîntinată, și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. 5 Voi sînteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mîntuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! 6 În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sînteți întristați pentru ...

 

   Următoarele >>>