Căutare text înBiblie

 

Cuvânt

 

Rezultate dinBiblie pentruFIECARE

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 321 pentruFIECARE.

Numeri Capitol 28

... untdelemn; ca dar de mîncare pentru berbece, să aduceți două zecimi de efă din floarea făinii, frămîntată cu untdelemn; 13 ca dar de mîncare pentru fiecare miel, să aduceți o zecime de efă din floarea făinii, frămîntată cu untdelemn. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de ... treia parte dintr`un hin pentru un berbece, și un sfert de hin pentru un miel. Aceasta este arderea de tot pentru începutul lunii, în fiecare lună, în toate lunile anului. 15 Să se aducă Domnului un țap, ca jertfă de ispășire, afară de arderea de tot necurmată și jertfa ei ... de mîncare din floarea făinii, frămîntată cu untdelemn, trei zecimi de efă pentru un vițel, două zecimi pentru un berbece, 21 și o zecime pentru fiecare din cei șapte miei. 22 Să aduceți un țap ca jertfă de ispășire, ca să facă ispășire pentru voi. 23 Să aduceți aceste jertfe, afară ... berbece, și șapte miei de un an. 28 Să mai adăugați darul lor de mîncare din floarea făinii, frămîntată cu untdelemn, cîte trei zecimi de fiecare vițel, două zecimi pentru berbece, 29 și o zecime pentru ...

 

1 Imparati Capitol 7

... 3 A acoperit cu cedru odăile cari erau sprijinite de stîlpi și cari erau în număr de patruzeci și cinci, cîte cincisprezece de fiecare cat. 4 Erau trei caturi, și fiecare din ele avea ferestrele față în față. 5 Toată ușile și toți ușiorii erau din bîrne în patru muchi, și la fiecare din cele trei caturi, ușile erau față în față. 6 A făcut un pridvor de stîlpi, lung de cincizeci de coți și lat ... jumătate; avea și săpături. Tăbliile erau în patru muchi, nu rotunde. 32 Cele patru roți erau subt tăblii, și osiile roților erau prinse de temelie; fiecare era înaltă de un cot și jumătate. 33 Roatele erau făcute ca ale unui car. Osiile, obezile, spițele și butucii lor erau toate turnate. 34 ... a făcut cele zece temelii; turnătura, măsura și chipul erau la fel pentru toate. 38 A mai făcut zece lighene de aramă. Fiecare lighean avea o încăpere de patruzeci de bați, fiecare lighean avea patru coți, fiecare lighean era pe cîte una din cele zece temelii. 39 A pus cinci temelii pe partea dreaptă a casei, și cinci ...

 

Exodul Capitol 16

... este. Moise le -a zis: ,,Este pînea, pe care v`o dă Domnul ca hrană. 16 Iată ce a poruncit Domnul: ,Fiecare din voi să strîngă cît îi trebuie pentru hrană, și anume un omer de cap, după numărul sufletelor voastre; fiecare să ia din ea pentru cei din cortul lui.`` 17 Israeliții au făcut așa; și au strîns unii mai mult, alții mai puțin. 18 În ... urmă o măsurau cu omerul, și cine strînsese mai mult, n`avea nimic de prisos, iar cine strînsese mai puțin, nu ducea lipsă de loc. Fiecare strîngea tocmai cît îi trebuia pentru hrană. 19 Moise le -a zis: ,,Nimeni să nu lase ceva din ea pînă a doua ... dar a făcut viermi și s`a împuțit. Moise s`a mîniat pe oamenii aceia. 21 Astfel, în toate diminețile, fiecare strîngea cît îi trebuia pentru hrană; și, cînd venea căldura soarelui, se topea. 22 În ziua a șasea, au strîns hrană îndoit, și ... Mele? 29 Vedeți că Domnul v`a dat Sabatul; de aceia vă dă în ziua a șasea hrană pentru două zile. ...

 

Ezechiel Capitol 46

... iar darul lui de mîncare va fi o efă de berbece, și un dar de bună voie pentru miei, cu un hin de untdelemn de fiecare efă. 6 În ziua lunii noi, va da un vițel fără cusur, șase miei și un berbece, toți fără cusur. 7 Și darul lui de ... mîncare va fi de o efă pentru vițel, o efă pentru berbece, și cît va voi pentru miei, împreună cu un hin de untdelemn de fiecare efă. 12 Dacă însă domnitorul aduce Domnului o ardere de tot de bunăvoie sau o jerfă de mulțămire de bună voie, îi vor deschide poarta ... jertfa de mulțămire așa cum o aduce în ziua Sabatului; apoi va ieși afară, și după ce va ieși, vor închide iarăș poarta. 13 În fiecare zi vei aduce Domnului ca ardere de tot un miel de un an, fără cusur; pe acesta îl vei aduce în fiecare dimineață. 14 Vei mai adăuga la el ca dar de mîncare, în fiecare dimineață, a șasea parte dintr`o efă, și a treia parte dintr`un hin de untdelemn, pentru stropirea floarei de făină ... ...

 

2 Cronici Capitol 9

... țării, cari aduceau aur și argint lui Solomon. 15 Împăratul Solomon a făcut două sute de scuturi mari de aur bătut, și pentru fiecare din ele a întrebuințat șase sute de sicli de aur bătut, 16 și alte trei sute de scuturi de aur bătut, și pentru ... aur curat. 18 Scaunul acesta de domnie avea șase trepte, și un așternut pentru picioare, de aur, care se ținea de scaunul de domnie; de fiecare parte a scaunului erau răzimători, lîngă răzimători erau doi lei, 19 și pe cele șase trepte, de o parte și de alta, erau ... nu i se dădea niciun preț, pe vremea lui Solomon. 21 Căci împăratul avea corăbii din Tarsis cari călătoreau cu slujitorii lui Hiram; și la fiecare trei ani veneau corăbiile din Tarsis, aducînd aur și argint, fildeș, maimuțe și păuni. 22 Împăratul Solomon a întrecut pe toți împărații pămîntului ... înțelepciunea lui. 23 Toți împărații pămîntului căutau să vadă pe Solomon, ca să audă înțelepciunea pe care o pusese Dumnezeu în inima lui. 24 Și fiecare din ei își aducea darul lui, lucruri de argint și lucruri de aur, haine, arme, mirodenii, cai și catîri; așa era în ...

 

Ieremia Capitol 34

... spus lui Ieremia din partea Domnului, după ce împăratului Zedechia făcuse o învoială cu tot poporul Ierusalimului, ca să vestească slobozenia robilor, 9 pentru ca fiecare să lase slobozi pe robul și roaba sa, pe Evreu și pe Evreică, și nimeni să nu mai țină în robie pe fratele său Iudeu ... un legămînt cu părinții voștri, în ziua cînd i-am scos din țara Egiptului, din casa robiei și le-am zis: 14 ,După șapte ani, fiecare din voi să lase slobod pe fratele său evreu care i se vinde lui; șase ani să-ți slujească, și apoi să -l lași slobod ... ascultat și n`au luat aminte la Mine. 15 Voi v`ați întors astăzi în voi înșivă, ați făcut ce este bine înaintea Mea, vestind fiecare slobozenia pentru aproapele său, și ați făcut o învoială înaintea Mea, în Casa peste care este chemat Numele Meu. 16 Dar pe urmă v`ați ... și i-ați silit să vă fie iarăș robi și roabe.`` 17 ,,De aceea așa vorbește Domnul: ,Nu M`ați ascultat ca să vestiți slobozenia fiecare pentru fratele său, fiecare ...

 

Ezechiel Capitol 1

... care ieșea din mijlocul focului. 5 Tot în mijloc, se mai vedeau patru făpturi vii, a căror înfățișare avea o asemănare omenească. 6 Fiecare din ele avea patru fețe, și fiecare avea patru aripi. 7 Picioarele lor erau drepte, și talpa picioarelor lor era ca a piciorului unui vițel, și scînteiau ca niște aramă ... vultur. 11 Aripile fiecăreia erau întinse în sus, așa că două din aripile lor ajungeau pînă la cele învecinate, iar două le acopereau trupurile. 12 Fiecare mergea drept înainte, și anume încotro le mîna duhul să meargă, într`acolo mergeau; iar în mersul lor nu se întorceau în nici o parte ... se întorceau, erau ca fulgerul. 15 Mă uitam la aceste făpturi vii, și iată că pe pămînt, afară de făpturile vii, era o roată la fiecare din cele patru fețe ale lor. 16 Înfățișarea acestor roate și materialul din care erau făcute, păreau de hrisolit, și toate patru aveau aceeaș întocmire ... strălucitor, și se întindea în aer sus peste capetele lor. 23 Supt cerul acesta, aripile lor stăteau drepte, întinse una spre alta, și mai aveau fiecare ...

 

1 Corinteni Capitol 7

... la lucrurile despre cari mi-ați scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. 2 Totuș, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui, și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. 3 Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț; și tot așa să facă și nevasta față ... netăiat împrejur, să nu se taie împrejur. 19 Tăierea împrejur nu este nimic, și netăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. 20 Fiecare să rămînă în chemarea pe care o avea cînd a fost chemat. 21 Ai fost chemat cînd erai rob? Să nu te neliniștești ... a fost chemat, este un rob al lui Hristos. 23 Voi ați fost cumpărați cu un preț. Nu vă faceți dar robi oamenilor. 24 Fiecare, fraților, să rămînă cu Dumnezeu în starea în care era cînd a fost chemat. 25 Cît despre fecioare, n`am o poruncă din ... Domnul harul să fiu vrednic de crezare. 26 Iată dar ce cred eu că este bine, avînd în vedere strîmtorarea de acum: este bine pentru fiecare ...

 

Ezechiel Capitol 40

... a suit treptele. A măsurat pragul porții, care era lat de o prăjină, și celalt prag care era lat de o prăjină. 7 Fiecare odaie de pază era lungă de o prăjină, și largă tot de o prăjină. Între fiecare două odăi de pază era un loc gol de cinci coți. Pragul porții, de lîngă tinda porții din lăuntru, era de o prăjină. 8 A ... La ea te suiai pe o scară de șapte trepte, iar tinda ei era în partea din lăuntru; pe stîlpi era cîte un finic de fiecare parte. 27 Curtea dinlăuntru avea o poartă înspre miazăzi; a măsurat dela o poartă pînă la cealaltă spre miazăzi o sută de coți ... de jur împrejur, lungi de cinci zeci de coți și late de două zeci și cinci. 34 Tinda ei dădea în curtea de afară; de fiecare parte erau finici pe stîlpi, și opt trepte pentru suit la poartă. 35 M`a dus la poarta de miază-noapte. A ... era lungă de cinci zeci de coți și lată de două zeci și cinci de coți. 37 Tinda ei dădea în curtea de afară; de ...

 

Exodul Capitol 36

... copiii lui Israel ca să facă lucrările rînduite pentru slujba sfîntului locaș. Chiar și dupăce se începuse lucrarea, tot se mai aduceau lui Moise, în fiecare dimineață, daruri de bună voie. 4 Atunci toți bărbații iscusiți, prinși la toate lucrările sfîntului locaș, și-au lăsat fiecare lucrul pe care -l făceau, 5 și au venit de au spus lui Moise: ,,Poporul aduce mult mai mult decît trebuie pentru facerea lucrărilor, pe ... lemn de salcîm, așezate în picioare. 21 Lungimea unei scînduri era de zece coți, și lățimea unei scînduri era de un cot și jumătate. 22 Fiecare scîndură avea două urechi, unite una cu alta; tot așa au făcut la toate scîndurile cortului. 23 Au făcut douăzeci de scînduri pentru cort, înspre ... a doua lature a cortului, laturea dinspre miazănoapte, 26 cu cele patruzeci de picioare de argint ale lor, cîte două picioare sub fiecare scîndură. 27 Au făcut apoi șase scînduri pentru fundul cortului, înspre apus. 28 Au făcut două scînduri pentru cele două unghiuri ale cortului în partea ... făcut pentru amîndouă scîndurile din cele două unghiuri. 30 Erau astfel opt scînduri, cu picioarele lor de argint, adică șaseprezece picioare, cîte două picioare subt ...

 

Numeri Capitol 29

... adăugați și darul lor de mîncare din floarea făinii, frămîntată cu untdelemn, trei zecimi pentru vițel, două zecimi pentru berbece, 4 și o zecime pentru fiecare din cei șapte miei. 5 Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, ca să facă ispășire pentru voi. 6 Să aduceți aceste jertfe ... adăugați și darul lor de mîncare din floarea făinii, frămîntată cu untdelemn, trei zecimi pentru vițel, două zecimi pentru berbece, 10 și o zecime pentru fiecare din cei șapte miei. 11 Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, afară de jertfa de ispășire, afară de arderea de tot necurmată ... patrusprezece miei de un an fără cusur. 14 Să mai adăugați și darul lor de mîncare din floarea făinii, frămîntată cu untdelemn, trei zecimi pentru fiecare din cei treisprezece viței, două zecimi pentru fiecare din cei doi berbeci, 15 și o zecime pentru fiecare din cei patrusprezece miei. 16 Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mîncare și ...

 

   Următoarele >>>