Căutare text înBiblie

 

Cuvânt

 

Rezultate dinBiblie pentruMARE

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 767 pentruMARE.

Exodul Capitol 14

... a vorbit lui Moise, și a zis: 2 ,,Spune copiilor lui Israel să se întoarcă, și să tăbărască înaintea Pihahirotului, între Migdol și mare, față în față cu Baal-Țefon: în dreptul locului acestuia să tăbărîți, lîngă mare. 3 Faraon va zice despre copiii lui Israel: ,S`au rătăcit prin țară; îi închide pustia.` 4 Eu voi împietri inima lui Faraon, și -i ... cealaltă lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s`au apropiat una de alta. 21 Moise și -a întins mîna spre mare. Și Domnul a pus marea în mișcare printr`un vînt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea; el a ... să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul Se luptă pentru el împotriva Egiptenilor.`` 26 Domnul a zis lui Moise: ,,Întinde-ți mîna spre mare; și apele au să se întoarcă peste Egipteni, peste carăle lor și peste călăreții lor.`` 27 Moise și -a întins mîna spre mare ... a năpustit pe Egipteni în mijlocul mării. 28 Apele s`au întors, și au acoperit carăle, călăreții și toată oastea lui Faraon, cari intraseră în ...

 

Ezechiel Capitol 27

... tu, fiul omului, rostește această cîntare de jale asupra Tirului! 3 Spune Tirului: ,Tu, care stai pe malul mării, și faci negoț cu popoarele unui mare număr de ostroave, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ,Tirule, tu ziceai: ,Eu sînt de o desăvîrșită frumuseță!` 4 Ținutul tău este în inima mărilor, și cei ... gherghef, de covoare scumpe puse în lăzi de funii, sucite și bine împletite, aduse la tîrgul tău. 25 Corăbiile din Tars îți aduceau mărfurile pe mare; erai în culmea bogăției și slavei, în inima mărilor! - 26 Vîslașii tăi te duceau pe ape mari: dar un vînt dela răsărit te va sfărîma ... mărilor, în ziua căderii tale. 28 Toate valurile mării se vor cutremura de țipetele cîrmacilor tăi! 29 Și toți vîslașii, marinarii, toți cîrmacii de pe mare, se vor da jos din corăbii și vor păși pe uscat. 30 Vor striga cu glas tare din pricina ta, și vor scoate țipete amarnice ... în cenușă. 31 Își vor rade capul din pricina ta, și se vor îmbrăca în saci, te vor plînge cu sufletul amărît, și cu mîhnire mare. 32 În durerea lor, vor face un cîntec de jale asupra ta, te vor boci, și vor zice: ,,Cine era ca Tirul, cel nimicit în ...

 

Iona Capitol 1

... suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe... de Fața Domnului. 4 Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vînt năpraznic, și a stîrnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărîme. 5 Corăbierii s`au temut, au strigat fiecare la dumnezeul lui, și au aruncat în mare uneltele din corabie, ca s`o facă mai ușoară. Iona s`a pogorît în fundul corăbiei, s`a culcat și a ... față de noi?`` Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. 12 El le -a răspuns: ,,Luați-mă, și aruncați-mă în mare, și marea se va liniști față de voi! Căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună!`` 13 Oamenii aceștia vîsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau, pentrucă marea se întărîta tot mai mult împotriva lor. 14 Atunci au ... acestuia, și nu ne împovăra cu sînge nevinovat! Căci, Tu, Doamne, faci ce vrei! 15 Apoi au luat pe Iona, și l-au aruncat în mare

 

Ezechiel Capitol 47

... mi -a zis: ,,Apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se pogoară în cîmpie, și se varsă în marea și vărsîndu-se în mare, apele mării se vor vindeca. 9 Orice făptură vie, care se mișcă, va trăi pretutindeni pe unde va curge rîul, și vor fi o mulțime ... voi da părinților voștri. Țara aceasta vă va cădea deci la împărțeală ca moștenire. 15 Iată hotarele țării: în spre miază noapte, dela marea cea mare, drumul Hetlonului pînă la Țedad, 16 Humat, Berota, Sibraim, între hotarul Damascului și hotarul Hamatului, Hațer-Haticon, spre hotarul Havranului. 17 Astfel hotarul va fi ... miază zi, în spre miază zi, va merge dela Tamar pînă la apele Meriba dela Cades, pînă la pîrîul Egiptului, și pînă la Marea cea mare. Acesta va fi hotarul de miază zi. 20 Hotarul de apus va fi marea cea mare, pînă la locul unde apucă spre Hamat: acesta va fi hotarul de apus. 21 Țara aceasta o veți împărți între voi, după semințiile lui Israel ...

 

Apocalipsa Capitol 18

... pe urma ei, vor sta departe de ea, de frica chinului ei. Vor plînge, se vor tîngui, 16 și vor zice: ,,Vai! vai! Cetatea cea mare, care era îmbrăcată cu in foarte supțire, cu purpură și cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare ... 17 Atîtea bogății într`un ceas s`au prăpădit!`` -Și toți cîrmacii, toți ceice merg cu corabia pe mare, marinarii, și toți ceice cîștigă din mare, stăteau departe; 18 și, cînd au văzut fumul arderii ei, strigau: ,,Care cetate era ca cetatea cea mare?`` 19 Și își aruncau țărînă în cap, plîngeau, se tînguiau, țipau și ziceau: ,,Vai! Vai! Cetatea cea mare, al cărei belșug de scumpeturi a îmbogățit pe toți ceice aveau corăbii pe mare, într`o clipă a fost prefăcută într`un pustiu!`` 20 ,,Bucură-te de ea, cerule! Bucurați-vă și voi, sfinților, apostolilor și proorocilor ... a făcut dreptate, și a judecat -o.`` 21 Atunci un înger puternic a ridicat de jos o piatră ca o mare piatră de moară, a aruncat -o în mare ...

 

Numeri Capitol 2

Numeri Capitol 2 Numeri 1 Numeri Capitol 2 1 Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron, și a zis: 2 ,,Copiii lui Israel au să tăbărască fiecare lîngă steagul lui, subt semnele casei părinților lui; să tăbărască în fața și împrejurul cortului întîlnirii. 3 La răsărit, tabăra lui Iuda, cu steagul ei, și cu oștirile sale. Acolo să tăbărască mai marele fiilor lui Iuda, Nahșon, fiul lui Aminadab, 4 cu oștirea lui, alcătuită din șaptezeci și patru de mii șase sute de oameni, ieșiți la numărătoare. 5 Lîngă el să tăbărască seminția lui Isahar, și mai marele fiilor lui Isahar, Netaneel, fiul lui Țuar, 6 cu oștirea lui, alcătuită din cincizeci și patru de mii patru sute de oameni, ieșiți la numărătoare; 7 apoi seminția lui Zabulon, și mai marele fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon, 8 cu oștirea lui, alcătuită din cincizeci și șapte de mii patru sute de oameni, ieșiți la numărătoare. 9 Toți cei din tabăra lui Iuda, ieșiți la numărătoare, sînt o sută optzeci și șase de mii patru sute de bărbați, după oștirea lor. Ei să pornească cei dintîi. 10 La miazăzi, tabăra lui Ruben, cu steagul ei, ...

 

Apocalipsa Capitol 16

... soare. Și soarelui i s`a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. 9 Și oamenii au fost dogoriți de o arșiță mare, și au hulit Numele Dumnezeului care are stăpînire peste aceste urgii, și nu s`au pocăit ca să -I dea slavă. 10 Al cincilea a ... din pricina rănilor lor rele, și nu s`au pocăit de faptele lor. 12 Al șaselea a vărsat potirul lui peste rîul cel mare, Eufrat. Și apa lui a secat, ca să fie pregătită calea împăraților, cari au să vină din Răsărit. 13 Apoi am văzut ieșind ... ieșit un glas tare, care zicea: ,,S`a isprăvit!`` 18 Și au urmat fulgere, glasuri, tunete, și s`a făcut un mare cutremur de pămînt, așa de tare, cum, de cînd este omul pe pămînt, n`a fost un cutremur așa de mare. 19 Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți, și cetățile Neamurilor s`au prăbușit. Și Dumnezeu Și -a adus aminte de Babilonul cel ... ...

 

Neemia Capitol 3

... de mir. Au întărit Ierusalimul pînă la zidul cel lat. 9 Alături de ei a lucrat Refaia, fiul lui Hur, care era mai mare peste jumătate din ținutul Ierusalimului. 10 Alături de ei a lucrat, în fața casei sale, Iedaia, fiul lui Harumaf, și alături de el ... apelor, la răsărit, și pînă în dreptul turnului care iese în afară. 27 După el Tecoiții au dres o altă parte, în dreptul turnului celui mare, care iese înafară pînă la zidul dealului. 28 Deasupra porții cailor, preoții au lucrat fiecare înaintea casei lui. 29 După ei Țadoc, fiul lui Imer ...

 

Ioel Capitol 2

... Ioel Capitol 2 Ioel 1 Ioel Capitol 2 1 Sunați din trîmbiță în Sion! Sunați în gura mare pe muntele Meu cel sfînt, ca să tremure toți locuitorii țării. Căci vine ziua Domnului, este aproape! - 2 O zi de întunerec și negură mare ... soarele și luna se întunecă, și stelele își pierd lumina. 11 Domnul face să tune glasul Lui înaintea oștirii Sale, căci tabăra Lui este foarte mare, și celce împlinește cuvîntul este puternic. Dar mare este ziua Domnului și foarte înfricoșată: cine o poate suferi? 12 ,,Dar chiar acuma, zice Domnul, întoarceți-vă la Mine cu toată inima, cu post ... de must și de untdelemn, 25 vă voi răsplăti astfel anii, pe cari i-au mîncat lăcustele Arbeh, Ielec, Hasil și Gazam, oștirea Mea cea mare, pe care am trimes -o împotriva voastră. 26 Veți mînca și vă veți sătura, și veți lăuda Numele Domnului, Dumnezeului vostru, care va face minuni ... și stîlpi de fum; 31 soarele se va preface în întunerec, și luna în sînge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. 32 Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mîntuit. Căci mîntuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a ...

 

Marcu Capitol 4

... Marcu Capitol 4 Marcu 3 Marcu Capitol 4 1 Isus a început iarăș să învețe pe norod lîngă mare. Fiindcă se adunase foarte mult norod la El, S`a suit și a șezut într`o corabie, pe mare; iar tot norodul stătea pe țărm lîngă mare. 2 Apoi a început să -i învețe multe lucruri în pilde; și, în învățătura pe care le -o dădea, le spunea: 3 Ascultați ... pămînt, este cea mai mică dintre toate semințele de pe pămînt; 32 dar, după ce a fost sămănat, crește și se face mai mare decît toate zarzavaturile, și face ramuri mari, așa că păsările cerului își pot face cuiburi la umbra lui.`` 33 Isus le vestea Cuvîntul prin multe ... în corabia în care se afla, și așa cum era. Împreună cu El mai erau și alte corăbii. 37 S`a stîrnit o mare furtună de vînt, care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia. 38 Și El dormea la cîrmă pe căpătîi. Ucenicii L ...

 

Neemia Capitol 9

... săpate, vii, măslini, și pomi roditori din belșug; au mîncat, s`au săturat, s`au îngrășat, și au trăit în desfătări, prin bunătatea Ta cea mare. 26 Totuș, ei s`au răsculat și s`au răzvrătit împotriva Ta. Au aruncat Legea Ta la spatele lor, au ucis pe proorocii Tăi, cari ... i-au apăsat. Dar, în vremea necazului lor, au strigat către Tine; și Tu i-ai auzit dela înălțimea cerurilor, și, în îndurarea Ta cea mare, le-ai dat izbăvitori cari i-au scăpat din mînile vrăjmașilor lor. 28 Cînd au avut odihnă, au început iarăș să facă rău, înaintea Ta ... Ta îndurare, nu i-ai nimicit, și nu i-ai părăsit, căci Tu ești un Dumnezeu milostiv și îndurător. 32 Și acum, Dumnezeul nostru, Dumnezeule mare, puternic și înfricoșat, Tu care Îți ții legămîntul Tău de îndurare, nu privi ca puțin lucru toate suferințele prin cari am trecut noi, împărații noștri ... pentru împărații cărora ne-ai supus, din pricina păcatelor noastre; ei stăpînesc după plac asupra trupurilor noastre și asupra vitelor noastre, și sîntem într`o mare strîmtorare!`` 38 Pentru toate acestea, noi am încheiat un legămînt, pe care l-am făcut în scris. Și căpeteniile noastre, Leviții noștri și preoții noștri ...

 

   Următoarele >>>