Căutare text înBiblie

 

Cuvânt

 

Rezultate dinBiblie pentruSE

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 1101 pentruSE.

Leviticul Capitol 15

... are o scurgere din trupul lui, prin chiar faptul acesta este necurat. 3 Din pricina scurgerii lui este necurat: fie că trupul lui lasă să se facă scurgerea, fie că o oprește, este necurat. 4 Orice pat în care se va culca, va fi necurat; și orice lucru pe care va ședea, va fi necurat. 5 Cine se va atinge de patul lui, să-și spele hainele, să se scalde în apă, și va fi necurat pînă seara. 6 Cine va ședea pe lucrul pe care a șezut el, să-și spele ... hainele, să se scalde în apă, și să fie necurat pînă seara. 7 Cine se va atinge de trupul lui, să-și spele hainele, să se scalde în apă, și va fi necurat pînă seara. 8 Dacă omul acela scuipă pe un om curat, acesta să-și spele hainele, să se ... care se va culca ea în timpul necurăției ei, va fi necurat; și orice lucru pe care va ședea ea, va fi necurat. 21 Oricine se va atinge de patul ei, să-și spele hainele, să se

 

Leviticul Capitol 11

... pe care va cădea ceva din apa aceasta, va fi necurat; și orice băutură care se întrebuințează la băut, oricare ar fi vasul în care se va găsi, va fi necurată. 35 Orice lucru, pe care va cădea ceva din trupurile lor moarte, va fi necurat; cuptorul și vatra să se ... dărîme: vor fi necurate, și le veți privi ca necurate. 36 Numai izvoarele și fîntînile, cari alcătuiesc grămezi de ape, vor rămînea curate; dar cine se va atinge de trupurile lor moarte, va fi necurat. 37 Dacă se întîmplă să cadă ceva din trupurile lor moarte pe o sămînță care trebuie sămănată, ea va rămînea curată. 38 Dar dacă se pusese apă pe sămînță, și cade pe ea ceva din trupurile lor moarte, va fi necurată. 39 Dacă moare una din vitele cari vă slujesc ... necurat pînă seara; și cine va purta trupul ei mort, își va spăla hainele și va fi necurat pînă seara. 41 Pe orice tîrîtoare care se tîrăște pe pămînt, s`o priviți ca necurată; să nu se mănînce. 42 Din toate tîrîtoarele cari se tîrăsc pe pămînt, din toate cele ce

 

Daniel Capitol 11

... adevărul: Iată că vor mai fi încă trei împărați în Persia. Cel de al patrulea va strînge mai multă bogăție decît toți ceilalți; și cînd se va simți puternic prin bogățiile lui, va răscula totul împotriva împărăției Greciei. 3 Dar se va ridica un împărat viteaz, care va stăpîni cu o mare putere, și va face ce va voi. 4 Și cum se va întări, așa se va și sfărîma împărăția lui, și va fi împărțită în cele patru vînturi ale cerurilor, dar nu între urmașii lui, și nici nu va fi ... zdrobit, și anume nu prin mînie, nici prin război. 21 În locul lui se va ridica un om disprețuit, fără să aibă putere împărătească; dar se va ridica deodată, și va pune mîna pe împărăție prin uneltire. 22 ,,Oștile se vor revărsa ca un rîu înaintea lui dar vor fi nimicite, împreună cu o căpetenie a legămîntului. 23 După ce se vor uni cu el, el va întrebuința o viclenie; va porni, și va birui cu puțină lume. 24 Va intra, pe neașteptate, în locurile cele ... va da mare cinste, îl va face să domnească peste mulți, și le va împărți moșii ca răsplată. 40 La vremea sfîrșitului, împăratul dela miazăzi ...

 

Numeri Capitol 26

... lui Israel. Fiii lui Ruben au fost: Enoh, din care se coboară familia Enohiților; Palu, din care se coboară familia Paluiților; 6 Hețron, din care se coboară familia Hețroniților; Carmi, din care se pogoară familia Carmiților. 7 Acestea sînt familiile Rubeniților: cei ieșiți la numărătoare au fost patruzeci și trei de mii șapte sute treizeci. - 8 Fiii lui ... Fiii lui Iuda: Er și Onan; dar Er și Onan au murit în țara Canaanului. 20 Iată fiii lui Iuda, după familiile lor: din Șela se pogoară familia Șelaniților; din Pereț, familia Perețiților; din Zerah, familia Zerahiților. 21 Fiii lui Pereț au fost: Hețron, din care se pogoară familia Hețroniților; Hamul, din care se pogoară familia Hamuliților. 22 Acestea sînt familiile lui Iuda, după numărătoarea lor: șaptezeci și șase de mii cinci sute. 23 Fiii lui Isahar, după familiile ... după familiile lor: Manase și Efraim. 29 Fiii lui Manase: din Machir se pogoară familia Machiriților. -Machir a născut pe Galaad. Din Galaad se pogoară familia Galaadiților. 30 Iată fiii lui Galaad: Iezer, din care se pogoară familia Iezeriților; Helec, familia Helechiților; 31 Asriel, familia Asrieliților; Sihem, familia Sihemiților; 32 Șemida, familia Șemidaiților; Hefer, familia Heferiților. 33 Țelofhad, fiul lui Hefer ...

 

Matei Capitol 24

... vă vor da să fiți chinuiți, și vă vor omorî; și veți fi urîți de toate neamurile pentru Numele Meu. 10 Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, și se vor urî unii pe alții. 11 Se vor scula mulți prooroci mincinoși, și vor înșela pe mulți. 12 Și, din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți se va răci. 13 Dar cine va răbda pînă la sfîrșit, va fi mîntuit. 14 Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată ... Iată -L în pustie`, să nu vă duceți acolo! ,Iată -L în odăițe ascunse`, să nu credeți. 27 Căci, cum iese fulgerul dela răsărit și se vede pînă la apus, așa va fi și venirea Fiului omului. 28 Oriunde va fi stîrvul (Sau: hoit, mortăciune.), acolo se vor aduna vulturii. 29 Îndată după acele zile de necaz, ,soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, și puterile cerurilor vor fi clătinate.` 30 Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate semințiile pămîntului se ...

 

1 Corinteni Capitol 7

... un fel, altul într`altul. 8 Celor neînsurați și văduvelor, le spun că este bine pentru ei să rămînă ca mine. 9 Dar dacă nu se pot înfrîna, să se căsătorească; pentrucă este mai bine să se căsătorească decît să ardă. 10 Celor căsătoriți, le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. 11 (Dacă este despărțită, să rămînă nemăritată, sau să se împace cu bărbatul ei.) Și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. 12 Celorlalți le zic eu, nu Domnul: Dacă un frate are o nevastă ... acesta, pentruca ceice au neveste, să fie ca și cum n`ar avea; 30 cei ce plîng, ca și cum n`ar plînge; cei ce se bucură ca și cum nu s`ar bucura; cei ce cumpără, ca și cum n`ar stăpîni; 31 cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca și cum nu s`ar folosi de ea; căci chipul lumii acesteia trece. 32 Dar eu aș vrea ca voi ... cine este însurat, se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. 34 Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire: cea nemăritată ...

 

Leviticul Capitol 14

... ori pe cel ce trebuie curățit de lepră. Apoi să -l declare curat, și să dea drumul păsării celei vii pe cîmp. 8 Cel ce se curățește, trebuie să-și spele hainele, să-și radă tot părul, și să se scalde în apă; și va fi curat. În urmă va putea să intre în tabără, dar să rămînă șapte zile afară din cort. 9 În ... dau în stăpînire, dacă voi trimete o rană de lepră pe vreo casă din țara pe care o veți stăpîni, 35 cel cu casa să se ducă să spună preotului, și să zică: ,Mi se pare că este ceva ca o rană în casa mea.` 36 Preotul, înainte de a intra ca să cerceteze rana, să poruncească să ... iasă din casă, și, cînd va ajunge la ușă, să pună să încuie casa șapte zile. 39 În ziua a șaptea, preotul să se întoarcă în ea. Și dacă va vedea că rana s`a întins pe zidurile casei 40 să poruncească să se scoată pietrele atinse de rană, și să le arunce afară din cetate într`un loc necurat. 41 Să pună să răzăluiască toată partea din lăuntru ...

 

Ioel Capitol 2

... foc, cînd mistuie miriștea; par o puternică oștire, gata de luptă. 6 Tremură popoarele înaintea lor, și toate fețele îngălbenesc. 7 Aleargă ca niște războinici, se suie pe ziduri ca niște războinici, fiecare își vede de drumul lui, și nu se abate din cărarea lui. 8 Nu se împing unii pe alții, fiecare ține șirul, se năpustesc prin săgeți și nu se opresc din mers. 9 Se răspîndesc în cetate, aleargă pe ziduri, se suie pe case, și intră pe ferestre ca un hoț. 10 Înaintea lor se cutremură pămîntul, se zguduie cerurile, soarele și luna se întunecă, și stelele își pierd lumina. 11 Domnul face să tune glasul Lui înaintea oștirii Sale, căci tabăra Lui este foarte mare, și celce împlinește ... pustiu, îi voi împinge partea dinainte a oștirii lui în marea de răsărit, și coada oștirii în marea de apus; iar duhoarea lui se va ridica în sus, și mirosul lui de putregai se va înălța în văzduh, căci s`a crezut grozav. 21 Nu te teme, pămîntule, ci bucură-te și veselește-te, căci Domnul face ... ...

 

Luca Capitol 12

... zice în inima lui: ,Stăpînul meu zăbovește să vină`; dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice, să mănînce, să bea și să se îmbete, 46 stăpînul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă, și în ceasul în care nu știe, și -l va tăia în bucăți; și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat ... o, și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui i s`a dat mult, i se va cere mult; și cui i s`a încredințat mult, i se va cere mai mult. 49 Eu am venit să arunc un foc pe pămînt. Și ce vreau decît să fie aprins chiar acum! 50 Am ... fiicei, și fiica împotriva mamei; soacra împotriva norei, și nora împotriva soacrei.`` 54 El a mai zis noroadelor: ,,Cînd vedeți un nor ridicîndu-se la apus, îndată ziceți: ,Vine ploaia.` Și așa se întîmplă. 55 Și cînd vedeți suflînd vîntul dela miazăzi, ziceți: ,Are să fie zăduf.` Și așa se ...

 

1 Samuel Capitol 2

... Dă pentru preot carnea de fript; el nu va lua dela tine carne fiartă, ci vrea carne crudă``. 16 Și dacă omul zicea: ,,După ce se va arde grăsimea, vei lua ce-ți va plăcea``, sluga răspundea: ,,Nu! dă mi acum, căci altfel iau cu sila``. 17 Tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat, pentrucă nesocoteau darurile Domnului. 18 Samuel făcea slujba înaintea Domnului; și copilul acesta era îmbrăcat cu ... a născut trei fii și două fiice. Și tînărul Samuel creștea înaintea Domnului. 22 Eli era foarte bătrîn, și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul; a aflat și că se culcau cu femeile cari slujeau afară la ușa cortului întîlnirii. 23 El le -a zis: ,,Pentru ce faceți astfel de lucruri? Căci aflu ... copiii lui Israel. 29 Pentruce călcați voi în picioare jertfele Mele și darurile Mele, cari am poruncit să se facă în locașul Meu? Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decît pe Mine, ca să vă îngrășați din cele dintîi roade luate din toate darurile poporului ... ...

 

Psalmii Capitol 22

... strig și noaptea, și tot n`am odihnă. 3 Totuș Tu ești Cel Sfînt, și Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. 4 În Tine se încredeau părinții noștri: se încredeau, și -i izbăveai. 5 Strigau către Tine, și erau scăpați; se încredeau în Tine, și nu rămîneau de rușine. 6 Dar eu sînt vierme, nu om, am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor. 7 ... niște tauri din Basan mă înconjoară. 13 Își deschid gura împotriva mea, ca un leu, care sfîșie și răcnește. 14 Am ajuns ca apa, care se scurge, și toate oasele mi se despart; mi s`a făcut inima ca ceara, și se topește înlăuntrul meu. 15 Mi se usucă puterea ca lutul, și mi se lipește limba de cerul gurii: m`ai adus în țărîna morții. 16 Căci niște cîni mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau tîrcoale împrejurul meu ... închina înaintea Ta. 28 Căci a Domnului este împărăția: El stăpînește peste neamuri. 29 Toți cei puternici de pe pămînt vor mînca și se vor închina și ei; înaintea Lui se vor pleca toți ceice ...

 

   Următoarele >>>