Căutare text înBiblie

 

Cuvânt

 

Rezultate dinBiblie pentruSPRIJINITOR

 Rezultatele 1 - 6 din aproximativ 6 pentruSPRIJINITOR.

Ezechiel Capitol 30

Ezechiel Capitol 30 Ezechiel 29 Ezechiel Capitol 30 1 Cuvîntul Domnului mi -a vorbit, astfel: 2 ,Fiul omului, proorocește, și spune: ,Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ,,Văitați-vă!... Nenorocită zi! 3 Căci se apropie ziua, se apropie ziua Domnului, zi întunecoasă: aceasta va fi vremea neamurilor. 4 Sabia va pătrunde în Egipt, și în Etiopia va fi groază, cînd vor cădea morții în Egipt, cînd i se vor ridica bogățiile, și i se vor răsturna temeliile. 5 Etiopia, Put, Lud, toată Arabia, Cub, și fiii țării unite cu ele, vor cădea împreună cu ei loviți de sabie.` 6 Așa vorbește Domnul: ,Sprijinitorii Egiptului vor cădea, și mîndria tăriei lui se va prăbuși! Din Migdol pînă la Siene vor cădea loviți de sabie, zice Domnul Dumnezeu.` 7 ,Vor fi pustiiți între alte țări pustiite, și cetățile lui vor fi nimicite în mijlocul altor cetăți nimicite. 8 Și vor ști că Eu sînt Domnul, cînd voi pune foc în Egipt, și cînd toți sprijinitorii lui vor fi zdrobiți. 9 În ziua aceea niște soli se vor duce din partea mea cu corăbiile să turbure Etiopia în liniștea ei; și -i va apuca spaimă mare în ziua Egiptului; căci iată că ...

 

2 Samuel Capitol 22

2 Samuel Capitol 22 2 Samuel 21 2 Samuel Capitol 22 1 David a îndreptat către Domnul cuvintele acestei cîntări, după ce Domnul l -a izbăvit din mîna tuturor vrăjmașilor lui și din mîna lui Saul. 2 El a zis: ,,Domnul este stînca mea, cetățuia mea, Izbăvitorul meu. 3 Dumnezeu este stînca mea, la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea... care mă mîntuiește, turnul...... meu cel înalt și scăparea... mea. Mîntuitorule! Tu mă scapi de sîlnicie. 4 Eu chem pe Domnul cel vrednic de laudă, și sînt izbăvit de vrămașii mei. 5 Căci valurile morții mă înconjuraseră, șivoaiele nimicirii mă înspăimîntaseră; 6 legăturile mormîntului mă înconjuraseră, lațurile morții mă prinseseră. 7 În strîmtoarea mea, am chemat pe Domnul, am chemat pe Dumnezeul meu; din locașul Lui, El mi -a auzit glasul, și strigătul meu a ajuns la urechile Lui. 8 Atunci pămîntul s`a cutremurat și s`a clătinat, temeliile cerului s`au mișcat și s`au zguduit, pentrucă El Se mîniase. 9 Fum se ridica din nările Lui, și un foc mistuitor ieșea din gura Lui: cărbuni aprinși țîșneau din ea. ...

 

Iov Capitol 9

Iov Capitol 9 Iov 8 Iov Capitol 9 1 Iov a luat cuvîntul și a zis: 2 ,,Știu bine că este așa. Și cum ar putea omul să-și scoată dreptate înaintea lui Dumnezeu? 3 Dacă ar voi să se certe cu El, din o mie de lucruri n`ar putea să răspundă la unul singur. 4 A Lui este înțelepciunea, și atotputernicia: cine I s`ar putea împotrivi fără să fie pedepsit? 5 El mută deodată munții, și -i răstoarnă în mînia Sa. 6 Zguduie pămîntul din temelia lui, de i se clatină stîlpii. 7 Poruncește soarelui, și soarele nu mai răsare; și ține stelele supt pecetea Lui. 8 Numai El întinde cerurile, și umblă pe înălțimile mării. 9 El a făcut Ursul mare, luceafărul de seară și Ralițele, și stelele din ținuturile de miazăzi. 10 El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr. 11 Iată, El trece pe lîngă mine, și nu -L văd, se duce și nu -L zăresc. 12 Dacă apucă El, cine -L va opri? Cine -I va zice: ,,Ce faci?`` 13 Dumnezeu nu-Și întoarce mînia; supt El se pleacă toți sprijinitorii mîndriei. 14 ...

 

Psalmii Capitol 27

Psalmii Capitol 27 Psalmii 26 Psalmii Capitol 27 1 (Un psalm al lui David.) Domnul este lumina și mîntuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele: de cine să-mi fie frică? 2 Cînd înaintează cei răi împotriva mea, ca să-mi mănînce carnea, tocmai ei-prigonitorii și vrăjmașii mei-se clatină și cad. 3 Chiar o oștire de ar tăbărî împotriva mea, inima mea tot nu s`ar teme. Chiar război de s`ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. 4 Un lucru cer dela Domnul, și -l doresc fierbinte: aș vrea să locuiesc toată viața mea în Casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului, și să mă minunez de Templul Lui. 5 Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului, mă va ascunde supt acoperișul cortului Lui, și mă va înălța pe o stîncă. 6 Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei, cari mă înconjoară: voi aduce jertfe în cortul Lui în sunetul trîmbiței, voi cînta și voi lăuda pe Domnul. 7 Ascultă-mi, Doamne, glasul cînd Te chiem: ai milă de mine și ascultă-mă! 8 Inima îmi zice din partea Ta: ,,Caută ...

 

Psalmii Capitol 28

Psalmii Capitol 28 Psalmii 27 Psalmii Capitol 28 1 (Un psalm al lui David.) Doamne, către Tine strig. Stînca mea! Nu rămînea surd la glasul meu, ca nu cumva, dacă Te vei depărta fără să-mi răspunzi, să ajung ca cei ce se pogoară în groapă. 2 Ascultă glasul rugăciunilor mele, cînd strig către Tine, și cînd îmi ridic mînile spre locașul Tău cel Sfînt. 3 Nu mă lua de pe pămînt împreună cu cei răi și cu oamenii nelegiuiți, cari vorbesc de pace aproapelui lor și, cînd colo, au răutate în inimă. 4 Răsplătește-le după lucrările lor și după răutatea faptelor lor, răsplătește-le după lucrarea mînilor lor! Dă-le plata care li se cuvine! 5 Căci ei nu iau aminte la lucrările Domnului, la lucrarea mînilor Lui. Să -i doboare și să nu -i mai scoale! 6 Binecuvîntat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. 7 Domnul este tăria mea și scutul meu; în El mi se încrede inima, și sînt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima, și -L laud prin cîntările mele. 8 Domnul este tăria poporului Său, El este Stînca izbăvitoare a unsului Său. 9 Mîntuiește, Doamne, poporul ...

 

Osea Capitol 11

Osea Capitol 11 Osea 10 Osea Capitol 11 1 Cînd era tînăr Israel, îl iubeam, și am chemat pe fiul Meu din Egipt. 2 Dar cu cît proorocii îi chemau, cu atît ei se depărtau: au adus jertfe Baalilor, și tămîie chipurilor idolești. 3 Și totuș Eu am învățat pe Efraim să meargă, și l-am ridicat în brațe; dar n`au văzut că Eu îi vindecam. 4 I-am tras cu legături omenești, cu funii de dragoste, am fost pentru ei ca cel ce le ridică jugul de lîngă gură. M`am plecat spre ei și le-am dat de mîncare. 5 Nu se vor mai întoarce în țara Egiptului; dar Asirianul va fi împăratul lor, pentrucă n`au voit să se întoarcă la Mine. 6 Sabia va năvăli peste cetățile lor, va nimici, va mînca pe sprijinitorii lor, din pricina planurilor pe cari le-au făcut. 7 Poporul Meu este pornit să se depărteze de Mine; și dacă sînt chemați înapoi la Cel Prea Înalt, niciunul din ei nu caută să se ridice. 8 ,,Cum să te dau Efraime? Cum să te predau Israele? Cum să-ți fac ca Admei? Cum să te fac ca Țeboimul? Mi ...