Căutare text înBiblie

 

Cuvânt

 

Rezultate dinBiblie pentruV

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 212 pentruV.

Deuteronomul Capitol 1

... dare de seamă, și au zis: ,,Bună țară ne dă Domnul, Dumnezeul nostru.`` 26 Dar voi n`ați vrut să vă suiți în ea, și v`ați răsvrătit împotriva poruncii Domnului, Dumnezeului vostru. 27 Ați cîrtit în corturile voastre, și ați zis: ,,Pentrucă ne urăște, de aceea ne -a scos ... la statură decît noi; cetățile sînt mari și întărite pînă la cer; ba încă, am văzut acolo și copii de ai lui Anac.`` 29 Eu v`am zis: ,,Nu vă spăimîntați, și nu vă fie frică de ei. 30 Domnul, Dumnezeul vostru, care merge înaintea voastră, se va lupta El însuș ... și mi-ați zis: ,,Am păcătuit împotriva Domnului; ne vom sui și ne vom bate, cum ne -a poruncit Domnul, Dumnezeul nostru.`` Și v`ați încins fiecare armele, și v`ați încumetat să vă suiți pe munte. 42 Domnul mi -a zis: ,,Spune-le: ,Nu vă suiți și nu vă luptați, căci Eu ... nu căutați să fiți bătuți de vrăjmașii voștri.`` 43 Eu v`am spus, dar n`ați ascultat; ci v`ați răzvrătit împotriva poruncii Domnului, și v ...

 

Amos Capitol 4

... vestiți-vă darurile de mîncare de bună voie! Căci așa vă place, copii ai lui Israel, zice Domnul Dumnezeu.`` 6 Și Eu, de partea Mea, v`am trimes foametea în toate cetățile voastre, și lipsa de pîne în toate locuințele voastre. Cu toate acestea tot nu v`ați întors la Mine, zice Domnul.`` - 7 ,,N`am vrut să vă dau nici ploaie, cînd mai erau încă trei luni pînă la secerat; am ... 8 Două, trei cetăți s`au dus la alta ca să bea apă, și tot nu și-au potolit setea. Cu toate acestea, tot nu v`ați întors la Mine, zice Domnul.`` - 9 V`am lovit cu rugină în grîu și cu tăciune; grădinile voastre cele multe, viile, smochinii și măslinii voștri i-au mîncat deseori lăcustele. Cu toate ... și am lăsat să vi se ia caii, am făcut să vi se suie în nări duhoarea taberii voastre. Și cu toate acestea, tot nu v`ați întors la Mine, zice Domnul.`` - 11 ,,V`am nimicit ca pe Sodoma și Gomora, pe cari le -a nimicit Dumnezeu; și ați fost ca un tăciune scos din foc. Cu ...

 

Ioan Capitol 15

... prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; și voi veți fi astfel ucenicii Mei. 9 Cum M`a iubit pe Mine Tatăl, așa v`am iubit și Eu pe voi. Rămîneți în dragostea Mea. 10 Dacă păziți poruncile Mele, veți rămînea în dragostea Mea, după cum și Eu am ... pentruca bucuria Mea să rămînă în voi, și bucuria voastră să fie deplină. 12 Aceasta este porunca Mea: să vă iubiți unii pe alții, cum v`am iubit Eu. 13 Nu este mai mare dragoste decît să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. 14 Voi sînteți prietenii Mei, dacă faceți ... am numit prieteni, pentrucă v`am făcut cunoscut tot ce am auzit dela Tatăl Meu. 16 Nu voi M`ați ales pe Mine; ci Eu v`am ales pe voi; și v`am rînduit să mergeți și să aduceți roadă, și roada voastră să rămînă, pentru ca orice veți cere dela Tatăl, în Numele Meu, să vă ... urît înaintea voastră. 19 Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentrucă nu sînteți din lume, și pentrucă Eu v ...

 

Ioan Capitol 14

... se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu, și aveți credință în Mine. 2 În casa Tatălui Meu sînt multe locașuri. Dacă n`ar fi așa, v`aș fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. 3 Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă ... iubește, nu păzește cuvintele Mele. Și cuvîntul, pe care -l auziți, nu este al Meu, ci al Tatălui, care M`a trimes. 25 V`am spus aceste lucruri cît mai sînt cu voi. 26 Dar Mîngîietorul, adică Duhul Sfînt, pe care -L va trimete Tatăl, în Numele Meu, vă ... va învăța toate lucrurile, și vă va aduce aminte de tot ce v`am spus Eu. 27 Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v`o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimînte. 28 Ați auzit că v`am spus: ,Mă duc, și Mă voi întoarce la voi.` Dacă M`ați iubi, v`ați fi bucurat că v`am zis: ,Mă duc la Tatăl;` căci Tatăl este mai mare decît Mine. 29 Și ...

 

Exodul Capitol 16

... de cît vor strînge în fiecare zi.`` 6 Moise și Aaron au zis tuturor copiilor lui Israel: ,,Astăseară, veți înțelege că Domnul este Acela, care v`a scos din țara Egiptului. 7 Și mîne dimineață, veți vedea slava Domnului; pentrucă v`a auzit cîrtirile împotriva Domnului; căci ce sîntem noi, ca să cîrtiți împotriva noastră?`` 8 Moise a zis: ,,Domnul vă va ... ea, și au zis unul către altul: ,,Ce este aceasta?`` căci nu știau ce este. Moise le -a zis: ,,Este pînea, pe care v`o dă Domnul ca hrană. 16 Iată ce a poruncit Domnul: ,Fiecare din voi să strîngă cît îi trebuie pentru hrană, și anume ... 28 Atunci Domnul a zis lui Moise: ,,Pînă cînd aveți de gînd să nu păziți poruncile și legile Mele? 29 Vedeți că Domnul v`a dat Sabatul; de aceia vă dă în ziua a șasea hrană pentru două zile. Fiecare să rămînă la locul lui ... ce a poruncit Domnul: ,Să se păstreze un omer plin cu mană pentru urmașii voștri, ca să vadă și ei pînea pe care v ...

 

Iosua Capitol 1

... și iată ce să porunciți poporului: ,Pregătiți-vă merinde, căci peste trei zile veți trece Iordanul acesta ca să mergeți să cuceriți țara, pe care v`o dă în stăpînire Domnul, Dumnezeul vostru.`` 12 Iosua a zis Rubeniților, Gadiților și jumătății din seminția lui Manase: 13 ,,Aduceți-vă aminte ... a dat odihnă, și v`a dat țara aceasta. 14 Nevestele voastre, pruncii voștri și vitele voastre să rămînă în țara pe care v`a dat -o Moise dincoace de Iordan; dar voi toți bărbații voinici, să treceți înarmați înaintea fraților voștri, și să -i ajutați, 15 ... în stăpînirea țării pe care le -o dă Domnul, Dumnezeul vostru. Apoi să vă întoarceți să stăpîniți țara care este moșia voastră, și pe care v`a dat -o Moise, robul Domnului, dincoace de Iordan, spre răsăritul soarelui.`` 16 Ei au răspuns lui Iosua, și au zis: ,,Vom face ...

 

Iosua Capitol 24

... peste ei, și i -a acoperit. Ați văzut cu ochii voștri ce am făcut Egiptenilor. Și ați rămas multă vreme în pustie. 8 V`am adus în țara Amoriților, cari locuiau dincolo de Iordan, și ei au luptat împotriva voastră. I-am dat în mînile voastre; ați pus stăpînire ... lui Israel. A chemat pe Balaam, fiul lui Beor, ca să vă blastăme. 10 Dar n`am vrut să ascult pe Balaam: el v`a binecuvîntat, și v`am izbăvit din mîna lui Balac. 11 Ați trecut Iordanul, și ați ajuns la Ierihon. Locuitorii Ierihonului au luptat împotriva voastră: Amoriții, Fereziții, Cananiții, Hetiții ... viespe bondărească, și i -a izgonit dinaintea voastră, ca pe cei doi împărați ai Amoriților: nu cu sabia, nici cu arcul tău. 13 V`am dat o țară pe care n`o munciserăți, cetăți pe cari nu le zidiserăți, dar pe cari le locuiți, vii și măslini pe cari ... veți părăsi pe Domnul, și veți sluji unor dumnezei străini, El Se va întoarce, și vă va face rău, și vă va nimici, după ce v ...

 

Ioan Capitol 16

... Ioan Capitol 16 Ioan 15 Ioan Capitol 16 1 V-am spus aceste lucruri, pentruca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. 2 Au să vă dea afară din sinagogi: ba încă ... că aduce o slujbă lui Dumnezeu. 3 Și se vor purta astfel cu voi, pentrucă n`au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine. 4 V`am spus aceste lucruri, pentruca, atunci cînd le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Nu vi ... 5 Acum Mă duc la Cel ce M`a trimes; și nimeni din voi nu Mă întreabă: ,Unde Te duci?` 6 Dar, pentrucă v`am spus aceste lucruri, întristarea v`a umplut inima. 7 Totuș, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mîngîietorul nu ... Meu, vă va da. 24 Pînă acum n`ați cerut nimic în Numele Meu: cereți, și veți căpăta, pentruca bucuria voastră să fie deplină. 25 V`am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul cînd nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. 26 În

 

2 Corinteni Capitol 7

... dorința voastră arzătoare, despre lacrămile voastre, despre rîvna voastră pentru mine, așa că bucuria mea a fost și mai mare. 8 Măcar că v`am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău; și chiar dacă mi-ar fi părut rău-căci văd că epistola aceea v`a întristat (măcarcă pentru puțină vreme) - 9 totuș, acum mă bucur, nu pentrucă ați fost întristați, ci pentrucă întristarea voastră v`a adus la pocăință. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n`aveți nicio pagubă din partea noastră. 10 În ... mînie! Ce frică! Ce dorință aprinsă! Ce rîvnă! Ce pedeapsă! În toate voi ați arătat că sînteți curați în privința aceasta. 12 Așa că, dacă v`am scris nu v`am scris nici din pricina celuice a făcut ocara, nici din pricina celui ce a suferit ocara, ci ca să se ... voi toți. 14 Și dacă m`am lăudat puțin cu voi înaintea lui, n`am fost dat de rușine. Ci, după cum în orice lucru v`am spus adevărul, tot așa și lauda noastră cu voi înaintea lui Tit, s`a adeverit. 15 El are o și mai mare ...

 

1 Ioan Capitol 2

... pentru Numele Lui. 13 Vă scriu, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este dela început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V`am scris, copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. 14 V`am scris, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este dela început. V`am scris, tinerilor, fiindcă sînteți tari, și Cuvîntul lui Dumnezeu rămîne în voi, și ați biruit pe cel rău. 15 Nu iubiți lumea, nici lucrurile ... să se arate că nu toți sînt dintre ai noștri. 20 Dar voi ați primit ungerea din partea Celui sfînt, și știți orice lucru. 21 V`am scris nu că n`ați cunoaște adevărul, ci pentrucă îl cunoașteți, și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. 22 Cine este mincinosul ... voi veți rămînea în Fiul și în Tatăl. 25 Și făgăduința, pe care ne -a făcut -o El, este aceasta: viața vecinică. 26 V`am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. 27 Cît despre voi, ungerea, pe care ați primit -o dela El, rămîne ... învețe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată, și nu este o minciună, rămîneți în El, după cum ...

 

Deuteronomul Capitol 4

... Baal-Peor: Domnul, Dumnezeul tău, a nimicit din mijlocul tău pe țoti aceia cari se duseseră după Baal-Peor. 4 Iar voi, cari v`ați alipit de Domnul, Dumnezeul vostru, sînteți toți vii astăzi. 5 Iată, v`am învățat legi și porunci, cum mi -a poruncit Domnul, Dumnezeul meu, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua ... Lui, dar n`ați văzut nici un chip, ci ați auzit doar un glas. 13 El Și -a vestit legămîntul Său, pe care v`a poruncit să -l păziți, cele zece porunci; și le -a scris pe două table de piatră. 14 În vremea aceea ... porunci, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpînire. 15 Fiindcă n`ați văzut nici un chip în ziua cînd v`a vorbit Domnul din mijlocul focului, la Horeb, vegheați cu luare aminte asupra sufletelor voastre, 16 ca nu cumva să vă stricați, și ... tău, le -a făcut și le -a împărțit ca să slujească tuturor popoarelor, subt cerul întreg. 20 Dar pe voi, Domnul v ...

 

   Următoarele >>>