Căutare text înBiblie

 

Cuvânt

 

Rezultate dinBiblie pentruVIAȚĂ

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 382 pentruVIAȚĂ.

Ioan Capitol 5

... și -I va arăta lucrări mai mari decît acestea, ca voi să vă minunați. 21 În adevăr, după cum Tatăl înviază morții, și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. 22 Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat -o Fiului, 23 pentru ca toți să cinstească pe ... și crede în Celce M`a trimes, are viața vecinică, și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. 25 Adevărat, adevărat vă spun, că vine ceasul, și acum a și venit, cînd cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, și ... vine ceasul cînd toți cei din morminte vor auzi glasul Lui, 29 și vor ieși afară din ele. Ceice au făcut binele, vor învia pentru viață; iar ceice au făcut răul, vor învia pentru judecată. 30 Eu nu pot face nimic dela Mine însumi: judec după cum aud; și judecata Mea ...

 

1 Ioan Capitol 5

... care a făcut -o Dumnezeu despre Fiul Său. 11 Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne -a dat viața vecinică, și această viață este în Fiul Său. 12 Cine are pe Fiul, are viața; cine n`are pe Fiul lui Dumnezeu, n`are viața. 13 V`am scris ...

 

Ioan Capitol 6

... voi o pricină de poticnire? 62 Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-Se unde era mai înainte?... 63 Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic; cuvintele, pe cari vi le-am spus Eu, sînt duh și viață. 64 Dar sînt unii din voi cari nu cred.`` Căci Isus știa dela început cine erau ceice nu cred, și cine era celce avea să ...

 

Isaia Capitol 38

... a ascultat. Acum voi umbla smerit pînă la capătul anilor mei, dupăce am fost întristat astfel. 16 Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viață, prin ea mai am și eu suflare, căci Tu mă faci sănătos și îmi dai iarăș viața. 17 Iată, chiar suferințele mele erau spre mîntuirea ...

 

Ieremia Capitol 38

... cetatea aceasta va muri ucis de sabie, de foamete sau de ciumă; dar cine va ieși și se va duce la Haldei, va scăpa cu viață, va avea ca pradă viața lui, și va trăi. 3 Așa vorbește Domnul: ,Cetatea aceasta va fi dată în mîna oștirii împăratului Babilonului, și o ... Ieremia a zis atunci lui Zedechia: ,,Așa vorbește Domnul, Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Dacă te vei supune căpeteniilor împăratului Babilonului, vei scăpa cu viață, și nici cetatea aceasta nu va fi arsă cu foc, iar tu vei trăi împreună cu casa ta. 18 Dar dacă nu te vei supune ... Ieremia a răspuns: ,,Nu te vor da.`` Ascultă glasul Domnului în ce-ți spun, căci o vei duce bine, și vei scăpa cu viață. 21 Dar dacă nu vrei să ieși, iată ce mi -a descoperit Domnul: 22 ,,Toate nevestele cari au mai rămas în casa împăratului ...

 

1 Imparati Capitol 20

... încingem deci coapsele cu saci, să ne punem funii pe capetele noastre, și să ieșim la împăratul lui Israel: poate că te va lăsa cu viață.`` 32 Și-au pus saci împrejurul coapselor și funii împrejurul capului, s`au dus la împăratul lui Israel, și au zis: ,,Robul tău Ben-Hadad ...

 

Genesa Capitol 47

Genesa Capitol 47 Genesa 46 Genesa Capitol 47 1 Iosif s`a dus să înștiințeze pe Faraon, și i -a spus: ,,Frații mei și tatăl meu au sosit din țara Canaan, cu oile și boii, și cu tot avutul lor; și sînt în ținutul Gosen.`` 2 A luat pe cinci din frații lui, și i -a adus înaintea lui Faraon. 3 Faraon a întrebat pe frații lui Iosif: ,,Cu ce vă îndeletniciți?`` Ei au răspuns lui Faraon: ,,Robii tăi sînt păstori, cum erau și părinții noștri.`` 4 Și au mai zis lui Faraon: ,,Noi am venit ca să locuim o vreme aici în țară, pentrucă nu mai este pășune pentru oile robilor tăi, și este o mare foamete în țara Canaanului; îngăduie dar robilor tăi să locuiască în ținutul Gosen.`` 5 Faraon a zis lui Iosif: ,,Tatăl tău și frații tăi au venit la tine. 6 Țara Egiptului este deschisă înaintea ta; așează pe tatăl tău și pe frații tăi în cea mai bună parte a țării. Să locuiască în ținutul Gosen; și dacă găsești printre ei oameni destoinici, pune -i în fruntea turmelor mele.`` ...

 

1 Imparati Capitol 15

... 29 Cînd s`a făcut împărat, a ucis toată casa lui Ieroboam, n`a lăsat să scape nimeni cu viață, ci a nimicit totul, după cuvîntul pe care -l spusese Domnul prin robul său Ahia din Silo, 30 din pricina păcatelor pe cari ...

 

1 Imparati Capitol 19

1 Imparati Capitol 19 1 Imparati 18 1 Imparati Capitol 19 1 Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie, și cum ucisese cu sabia pe toți proorocii. 2 Izabela a trimes un sol la Ilie, să -i spună: ,,Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mîne, la ceasul acesta, nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei.`` 3 Ilie, cînd a văzut lucrul acesta, s`a sculat și a plecat, ca să-și scape viața. A ajuns la Beer-Șeba, care ține de Iuda, și și -a lăsat slujitorul acolo. 4 El s`a dus în pustie unde, după un drum de o zi, a șezut subt un ienuper, și dorea să moară, zicînd: ,,Destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sînt mai bun decît părinții mei.`` 5 S`a culcat și a adormit subt un ienuper. Și iată, l -a atins un înger și i -a zis: ,,Scoală-te și mănîncă.`` 6 El s`a uitat, și la căpătîiul ...

 

Ezechiel Capitol 33

Ezechiel Capitol 33 Ezechiel 32 Ezechiel Capitol 33 1 Cuvîntul Domnului mi -a vorbit astfel: 2 ,,Fiul omului, vorbește copiilor poporului tău, și spune-le: ,Cînd voi aduce sabia peste vreo țară, și poporul țării va lua din mijlocul lui pe un om oare care, și -l va pune ca străjer, - 3 dacă omul acela va vedea venind sabia asupra țării, va suna din trîmbiță, și va da de știre poporului, 4 și dacă cel ce va auzi sunetul trîmbiței nu se va feri, și va veni sabia și -l va prinde, sîngele lui să cadă asupra capului lui. 5 Fiindcă a auzit sunetul trîmbiței, și nu s`a ferit, de aceea sîngele lui să cadă asupra lui; dar dacă se va feri, își va scăpa viața. 6 Dacă însă străjerul va vedea venind sabia, și nu va suna din trîmbiță, și dacă poporul nu va fi înștiințat, și va veni sabia și va răpi viața vreunui om, omul acela va pieri din pricina nelegiurii lui, dar voi cere sîngele lui din mîna străjerului.` 7 Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți Cuvîntul care iese ...

 

Ioan Capitol 10

... va ieși, și va găsi pășune. 10 Hoțul nu vine decît să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață, și s`o aibă din belșug. 11 Eu sînt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. 12 Dar cel plătit, care ...

 

   Următoarele >>>