Căutare text înBiblie

 

Cuvânt

 

Rezultate dinBiblie pentruVIN

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 712 pentruVIN.

Ioan Capitol 1

Ioan Capitol 1 Luca 24 Ioan Capitol 1 1 La început era Cuvîntul, și Cuvîntul era cu Dumnezeu, și Cuvîntul era Dumnezeu. 2 El era la început cu Dumnezeu. 3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut, n`a fost făcut fără El. 4 În El era viața, și viața era lumina oamenilor. 5 Lumina luminează în întunerec, și întunerecul n`a biruit -o. 6 A venit un om trimes de Dumnezeu: numele lui era Ioan. 7 El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentruca toți să creadă prin el. 8 Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină. 9 Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume. 10 El era în lume, și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L -a cunoscut. 11 A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit. 12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le -a dat dreptul să se ...

 

Ezechiel Capitol 7

Ezechiel Capitol 7 Ezechiel 6 Ezechiel Capitol 7 1 Cuvîntul Domnului mi -a vorbit astfel: 2 ,,Și tu, fiul omului, ascultă: așa vorbește Domnul, Dumnezeu, despre țara lui Israel: ,Vine sfîrșitul, vine sfîrșitul peste cele patru margini ale țării! 3 Acum vine sfîrșitul peste tine; Îmi voi trimete mînia împotriva ta, te voi judeca după faptele tale. Și te voi pedepsi pentru toate urîciunile tale. 4 Ochiul Meu va fi fără milă pentru tine, și nu Mă voi îndura, ci te voi pedepsi după faptele tale, cu toate că urîciunile tale vor fi în mijlocul tău și ar trebui să te ajute. Și veți ști că Eu sînt Domnul.` 5 Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ,Iată, vine o nenorocire, o nenorocire nemaipomenită! 6 Vine sfîrșitul, vine sfîrșitul; se trezește împotriva ta! Iată că a și venit! 7 Îți vine rîndul, locuitor al țării! Vine vremea, se apropie ziua de necaz, și nu de bucurie pe munți! 8 Acum Îmi voi vărsa în curînd urgia peste tine, Imi voi potoli mînia peste tine; te voi judeca după faptele tale, și te voi pedepsi pentru toate minciunile tale. 9 Ochiul Meu va fi fără milă, și nu Mă ...

 

2 Samuel Capitol 13

... răspuns: ,,Iubesc pe Tamar, sora fratelui meu Absalom.`` 5 Ionadab i -a zis: ,,Culcă-te în pat, și fă-te bolnav. Cînd va veni tatăl tău să te vadă, să -i spui: ,Dă voie sorei mele Tamar, să vină să-mi dea să mănînc; să-mi pregătească subt ochii ... are tunsul oilor; să vină împăratul și slujitorii lui la robul tău.`` 25 Și împăratul a zis lui Absalom: ,,Nu, fiule, nu vom veni toți, ca să nu-ți fie greu.`` Absalom a stăruit de el; dar împăratul n`a vrut să se ducă, și ...

 

Matei Capitol 25

... răspuns, le -a zis: ,Adevărat vă spun, că nu vă cunosc!` 13 Veghiați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. 14 Atunci Împărăția cerurilor se va asemăna cu un om, care, cînd era să plece într`o altă țară, a chemat ... și ce are! 30 Iar pe robul acela netrebnic, aruncați -l în întunerecul de afară: acolo va fi plînsul și scrîșnirea dinților. 31 ,,Cînd va veni Fiul omului în slava Sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei Sale. 32 Toate neamurile vor fi adunate înaintea ...

 

Ioan Capitol 4

... în duh și în adevăr.`` 25 ,,Știu``, i -a zis femeia, ,,că are să vină Mesia, (căruia I se zise Hristos); cînd va veni El, are să ne spună toate lucrurile.`` 26 Isus i -a zis: ,,Eu, cel care vorbesc cu tine, sînt Acela.`` 27 Atunci au ...

 

Numeri Capitol 22

Numeri Capitol 22 Numeri 21 Numeri Capitol 22 1 Copiii lui Israel au pornit, și au tăbărît în șesurile Moabului, dincolo de Iordan, în fața Ierihonului. 2 Balac, fiul lui Țipor, a văzut tot ce făcuse Israel Amoriților. 3 Și Moab a rămas foarte îngrozit în fața unui popor atît de mare la număr; l -a apucat groaza în fața copiilor lui Israel. 4 Moab a zis bătrînilor lui Madian: ,,Mulțimea aceasta are să înghită tot ce este în jurul nostru, cum paște boul verdeața de pe cîmp.`` Balac, fiul lui Țipor, era pe atunci împărat al Moabului. 5 El a trimis soli la Balaam, fiul lui Beor, la Petor pe Rîu (Eufrat), în țara fiilor poporului său, ca să -l cheme, și să -i spună: ,,Iată, un popor a ieșit din Egipt; acopere fața pămîntului, și s`a așezat în fața mea. 6 Vino, te rog, să-mi blastămi pe poporul acesta, căci este mai puternic decît mine; poate că așa, îl voi putea bate și -l voi izgoni din țară, căci știu că pe cine binecuvintezi tu este binecuvîntat, și pe cine blastămi ...

 

Ioan Capitol 3

Ioan Capitol 3 Ioan 2 Ioan Capitol 3 1 Între Farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al Iudeilor. 2 Acesta a venit la Isus, noaptea, și I -a zis: ,,Învățătorule, știm că ești un Învățător, venit dela Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe cari le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.`` 3 Drept răspuns, Isus i -a zis: ,,Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu.`` 4 Nicodim I -a zis: ,,Cum se poate naște un om bătrîn? Poate el să intre a doua oară în pîntecele maicii sale, și să se nască?`` 5 Isus i -a răspuns: ,,Adevărat, adevărat îți spun, că, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. 6 Ce este născut din carne, este carne, și ce este născut din Duh, este duh. 7 Nu te mira că ți-am zis: ,,Trebuie să vă nașteți din nou. 8 Vîntul suflă încotro vrea, și -i auzi vuietul; dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. ...

 

Ioan Capitol 11

... adunat Soborul, și au zis: ,,Ce vom face? Omul acesta face multe minuni. 48 Dacă -L lăsăm așa, toți vor crede în El, și vor veni Romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul.`` 49 Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le -a ...

 

Genesa Capitol 42

... V`am spus că sînteți iscoade. 15 Iată cum veți fi încercați. Pe viața lui Faraon că nu veți ieși de aici pînă nu va veni fratele vostru cel tînăr! 16 Trimeteți pe unul din voi să aducă pe fratele vostru; iar voi, rămîneți la opreală. Cuvintele voastre vor fi puse ...

 

Matei Capitol 9

... iar ucenicii Tăi nu postesc de loc?`` 15 Isus le -a răspuns: ,,Se pot jăli nuntașii cîtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile, cînd mirele va fi luat dela ei, și atunci vor posti. 16 Nimeni nu pune un petec de postav nou la o haină veche ...

 

Matei Capitol 24

... și al sfîrșitului veacului acestuia?`` 4 Drept răspuns, Isus le -a zis: ,,Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. 5 Fiindcă vor veni mulți în Numele Meu, și vor zice: ,Eu sînt Hristosul!` Și vor înșela pe mulți. 6 Veți auzi de războaie și vești de războaie: vedeți ... va fi mîntuit. 14 Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfîrșitul. 15 De aceea, cînd veți vedea ,urîciunea pustiirii`, despre care a vorbit proorocul Daniel, ,așezată în locul sfînt` -cine citește să înțeleagă ... cari vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. 42 Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. 43 Să știți că, dacă ar ști stăpînul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n`ar lăsa să -i spargă casa. 44 Deaceea, și voi fiți gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gîndiți. 45 Care este deci robul credincios și înțelept, pe care l -a pus stăpînul său peste ...

 

   Următoarele >>>