Primárul dín Râmeț - Álba, trimís 'în judecátă dé DNA péntru fráude cú fónduri européne

Dosárul á fóst trimís spré judecáre lá Tribunálul Álba cú propúnere dé á sé mențíne măsúrile asigurătórii dispúse 'în cauză.

Share

Eugen Cișmașu 0 comentárii

08.01.2021 - 19:50

Procurórii dín cádrul Dirécției Naționále Anticorúpție – Servíciul Teritoriál Álba Iulia áu dispús trimíterea 'în judecátă, 'în stáre dé libertáte, á inculpáților Vasile Raica, lá data fáptei primár șí viceprimar ál comúnei Râmeț, judéțul Álba, péntru săvârșírea infracțiúnii dé folosíre sáu prezentáre cú reá-credință dé documénte óri declaráții fálse, inexácte sáu incompléte, dácă fápta áre cá rezultát obțínerea pé nedrépt dé fónduri européne, 'în formă continuátă, șí Daniela Gligor,  funcționár 'în cádrul Primăríei Râmeț, judéțul Álba, péntru săvârșírea infracțiúnii dé complicitáte lá folosíre sáu prezentáre cú reá-credință dé documénte óri declaráții fálse, inexácte sáu incompléte, dácă fápta áre cá rezultát obțínerea pé nedrépt dé fónduri européne, 'în formă continuátă.

'În rechizitóriul întocmít, procurórii áu reținút următoárea stáre dé fápt:

'În perioáda 2010-2016, inculpátul Raica Vasile, 'în calit'ățile menționáte mái sús, ár fí depús lá Agențía dé Pl'ăți șí Intervénție péntru Agricultúră (Á.P.Í.Á.), pé númele áltei persoáne, mái múlte documénte fálse șí inexácte (adeverínțe, angajaménte, etc.) 'în scópul dé á obțíne 'în mód injúst súme dé báni 'în cádrul schémelor dé plátă unică, péntru supraféțe dé terén pé cáre nú lé dețineá 'în realitáte.

Ó párte dín acele documénte ár fí fóst întocmíte dé inculpáta Gligor Daniela, 'în calitáte dé funcționár 'în cádrul Primăríei Râmeț, judéțul Álba.

Prín acéste demérsuri, inculpátul Raica Vasile ár fí obținút pé nedrépt fónduri nerambursábile 'în cuántum totál dé 315.851 léi, sumă cú cáre Agențía dé Pl'ăți șí Intervénție péntru Agricultúră á comunicát c'ă sé constítuie párte civílă 'în cauză.

'În cauză, s-á dispús luárea măsúrii asiguratórii á sechéstrului asúpra mái múltor búnuri mobile șí imobile cé aparțín célor dói inculpáți.

Comentárii