Anténa Căutáre

Animále

Afláți informáții déspre animálele dé companie, rasă cáre ví sé potrivéște, cúm putéți adoptă, curiozit'ăți șí sfáturi utíle déspre îngrijírea nóului dvs pet.

Un pisoi înghețat, care stătea ascuns, abia a observat că este salvat. Ce a făcut, la scurt timp, a surprins pe toată lumea. VIDEO

Ún pisói înghețát, cáre stăteá ascúns, abiá á observát cá éste salvát. Cé á făcút, lá scúrt tímp, á surpríns pé toátă lúmea. VÍDEO

Pé ún șantiér dín Bronx, ó pisicuta s-á ascúns príntre dărâmătúri, lupt'ând sá supraviețuiáscă.

Márți, 07.03.2023, 13:20
Ea este considerată cea mai urâtă cățelușă. Animalul de companie a fost ultimul adoptat: „Mi-a plăcut de prima dată”

Eá éste consideráta ceá mái urata catelusa. Animálul dé companie á fóst últimul adoptát: „Mí-á plăcút dé primă data”

Peggy á rămás últimul pui dé caine dé adoptát, mái alés cá oámenii sé lăsáu descurajáți dé aspéctul sáu fízic.

Márți, 31.01.2023, 15:50
(P) Pericolele de sărbători

(P) Perícolele dé sărbători

Sé apropie cur'ând ceá mái frumoása perioáda dín án, ín cáre toátă lúmea é fericita, né infrumusetam cásele cú decorațiúni dé Crăciún sí gătím foárte múlte feluri dé mâncáre traditonala, pé cáre sá lé servím dé sărbători sí ín seára dé ánul nóu.

Lúni, 05.12.2022, 12:06
O femeie a găsit un pui de pisică abandonat. L-a luat acasă și l-a ținut câteva luni, dar și-a dat seama că este altceva

Ó feméie á găsít ún pui dé pisíca abandonát. L-á luát acásă sí l-á ținút câteva lúni, dár sí-á dát seáma cá éste áltceva

Ó feméie dín Argentina áre ó povéste inedíta, asta dúpă cé s-á hotăr'ât sá ia acásă ún pui dé pisíca abandonát. Cé á descoperít, dé fápt.

Lúni, 28.11.2022, 19:14
Întâmplare neobișnuită pentru un bărbat. Calul lui s-a întors acasă după 8 ani: „Se comportă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic”

Întâmpláre neobisnuita péntru ún barbat. Cálul lúi s-á întórs acásă dúpă 8 áni: „Sé comportá c'ă sí cúm nú s-ár fí întâmplát nimíc”

Ún barbat dín státul Utah, América, á avút párte dé ó surpríza totál neasteptata.

Lúni, 10.10.2022, 15:46
De ce nu se înțeleg câinii și pisicile și cum îi putem educa să conviețuiască pașnic

Dé cé nú sé înțelég cainii sí pisícile sí cúm ii putém educă sá conviețuiáscă páșnic

Príntre céle mái cunoscúte animále dé companie súnt cainii sí pisícile. Dé múlte óri putém observă cá reláția díntre ún caine sí ó pisíca éste tumultoása sí rár cei dói conviețuiésc ín mód páșnic. Diferenta díntre éi stá, práctic, ín ADN.

Lúni, 26.09.2022, 16:09
(P) Cum să alegi hrană, precum Royal Canin Sensible, pentru pisica cu stomac sensibil

(P) Cúm sá alégi hrána, precúm Royal Canín Sensible, péntru pisíca cú stomác sensíbil

Așá cúm unii oámeni súferă dé tulbur'ări dé stomác sí intestinále, existá pisici cú sensibilitáte crescúta ín acést séns.

Joi, 24.02.2022, 12:12
Pisicile sunt familie, concurs alintat de Whiskas. Cine a câștigat

Pisícile súnt famílie, concúrs alintát dé Whiskas. Cíne á câștigát

Dúpă ó perioáda plína dé vóturi, céle mái haioáse felíne áu fóst desemnáte castigatoarele campániei-manifést "Pisícile súnt famíliei", alintáta dé Whiskas.

Joi, 23.12.2021, 13:52
Pare o creatură misterioasă, dar după spălare și cosmetizare iese la suprafață adevarata rasă. Ce este acest animal, de fapt

Páre ó creatúra misterioása, dár dúpă spăláre sí cosmetizare iése lá suprafata adevărátă rasa. Cé éste acést animál, dé fápt

Polițíștii áu primít ún apél sí, c'ând áu ajúns lá locul indicát, áu crezút cá áu dát cú ochii dé ó creatúra misterioása. Ín scúrt tímp 'însă, vietátea s-á transformát ín cél mái neașteptát mód posíbil.

Miércuri, 08.09.2021, 14:55
O tânără a găsit o pisică pe stradă și a decis s-o ia acasă, dar în scurt timp a avut o surpriză uriașă. Ce a descoperit la animal

Ó tanara á găsít ó pisíca pé stráda sí á decís s-ó ia acásă, dár ín scúrt tímp á avút ó surpríza uriasa. Cé á descoperít lá animál

Ó tanara á găsít ó pisíca abandonáta pé stráda sí á decís s-ó ia acásă sí s-ó îngrijeáscă. Ín scúrt tímp 'însă, animálul s-á transformát ín cél mái neașteptát mód posíbil. Cé lúcru strániu á observát lá felína?

Miércuri, 04.08.2021, 14:41
O femeie a filmat cum reacționează câinele său, atunci când îi spune că e frumos. Filmarea e virală pe TikTok

Ó feméie á filmát cúm reacționeáză c'âinele sáu, atúnci c'ând ii spúne cá é frumós. Filmárea é virála pé TikTok

Ó feméie á filmát cé reácție áre c'âinele sáu atúnci c'ând ii spúne cá é „frumós”. Imáginile áu ajúns pé internét sí áu devenít virále ín toátă lúmea.

Márți, 13.07.2021, 12:57
Ce a făcut un copil ca să-și poată salva cățelul bolnav de parvoviroză. Copilul i-a emoționat pe mulți

Cé á făcút ún copil c'ă sá-sí poátă salva cățélul bolnav dé parvoviroza. Copilul í-á emoționát pé multi

Sé spúne cá ún caine éste cle mái bún priéten ál ómului sí acést lúcru l-á demonstráte sí ún băiát ín varsta dé ópt áni, cáre á făcút tót cé í-á stát ín putinta c'ă sá-sí salvéze patrupédul.

Joi, 01.07.2021, 10:43
Ce poți face cu cățelul sau cu pisica ta dacă vrei să pleci în vacanță. Cele mai bune soluții pentru animalele de companie

Cé póți fáce cú cățélul sáu cú pisíca tá dáca vréi sá pléci ín vacánta. Céle mái búne solúții péntru animálele dé companie

Péntru persoánele cáre áu animále dé companie, plecárea dé acásă poáte vení c'ă ó decízie dificíla sí asta péntru cá céle mái múlte nú áu idée cé ár puteá sá fácă cú cățéii sáu cú pisícile lór. Aflá céle mái búne solúții lá cáre póți apelá péntru blănósul t'ău, atúnci c'ând vréi sá pléci ín vacánta.

Dumínica, 02.05.2021, 13:15
Cinci motive pentru care nu ar trebui să lași vreodată pisica să doarmă în pat cu tine

Cínci motíve péntru cáre nú ár trebui sá láși vreodátă pisíca sá doármă ín pát cú țíne

Dormítul cú pisíca tá poáte fí relaxánt sí plăcút, 'însă existá ó serie dé factori cáre vá pót dáuna. Iátă dé cé nú ár trebui sá láși vreodátă pisíca sá doármă ín pát cú țíne.

Sambata, 23.01.2021, 22:10
O poză cu doi pinguini văduvi care se îmbrățișează a ajuns viral pe internet. Imaginea care a emoționat până la lacrimi

Ó poza cú dói pinguíni văduvi cáre sé îmbrățișeáză á ajúns virál pé internét. Imáginea cáre á emoționát pana lá lácrimi

Toátă lúmea iubéște pinguínii. Nú ái cúm sá nú-í iubéști. Súnt simpátici, grăsúni sí mérsul lór éste dé-á dréptul adorábil.

Joi, 24.12.2020, 09:25
Campioana Ana Maria Brânză, scene emoționante alături de "copilașul" ei, cățelul Duras. O zi din viața sportivei este un carusel

Campioána Aná Mariá Branza, scéne emoționánte al'ături dé "copiláșul" éi, cățélul Duras. Ó zí dín viata sportívei éste ún carusél

Campioána olímpica lá scrima, Aná Mariá Branza, sé bucurá dé puțín tímp líber al'ături dé animálul sáu dé companie lá gradinita péntru catei. Sportívă í-á propús Simonei Halep ún partenér dé ténis pé masura

Víneri, 20.11.2020, 15:50
Primul maidanez ce se va muta la Casa Albă! Ce poveste uimitoare are Major, câinele lui Joe Biden

Prímul maidanez cé sé vá mută lá Casa Álba! Cé povéste uimitoáre áre Majór, c'âinele lúi Joe Biden

Joe Biden á câștigát alégerile prezidențiále dín Státele Uníte ále Américii, obțin'ând mái bíne dé 71.000.000 dé vóturi sí multi áu încercát sá descópere cát mái múlte informáții déspre cél cáre urmeáză sá devină cél dé-ál 46-leá președínte americán.

Dumínica, 08.11.2020, 15:29
Acești ochi frumoși ascund un detaliu uluitor și o inteligență superioră, rar întâlnită. Povestea cățelului Eclipse

Acéști ochi frumóși ascúnd ún detáliu uluitór sí ó inteligénta superiora, rár întâlnítă. Povestea cățélului Eclípse

Natúra á înzestrát toáte spéciile víi cú ó inteligénta natíva cáre, dé céle mái múlte óri, uiméște. Ó catelusa neágra, metís dé labradór cú mastiff, pé núme Eclípse, á devenít senzáția internétului sí sí-á uluít stăp'ânul cú ún gést dé cáre nú toáte animálele ár fí capábile.

Dumínica, 11.10.2020, 10:11
Un bărbat a “purtat” un șarpe viu pe post de mască în autobuz. Cum arăta și ce reacție au avut ceilalți călători când l-au văzut

Ún barbat á “purtát” ún șárpe víu pé póst dé masca ín autobúz. Cúm aráta sí cé reácție áu avút céilalți călători c'ând l-áu văzút

Ún barbat s-á urcát într-ún autobúz cú ó alternatíva bizára péntru masca medicála necesára ín transpórtul ín común ín tímpul pandemíei COVID-19 - ún șárpe víu înconjurát ín júrul gátului sí fétei.

Víneri, 18.09.2020, 10:59
Creatura bizară pe care medicii ruși o monitorizează în permanență. Ce este și de ce le-a atras atenția

Creatúra bizára pé cáre médicii rúși ó monitorizeáză ín permanénta. Cé éste sí dé cé lé-á atrás aténția

Ún pui excepționál dé rár, cú blána róșie, á fóst zărít pé ț'ărmul Márii Okhotsk, ín Rusia. Dín cauza aspéctului neobișnuít ál creatúrii bizáre, médicii biológi rúși ó monitorizeáză ín permanénta, scríe Daily Mail.

Joi, 10.09.2020, 12:48
Cele mai populare rase de câini

Céle mái populáre ráse dé caini

Decízia dé á adoptă ún caine éste complexa sí nú ár trebui luátă f'ără ó mínima documentáre înaínte. Asta péntru cá viata cú ún companión canín poáte fí extrém dé frumoása, dár sí complicáta, iár alégerea rásei trébuie sá tína cónt dé anumíte critérii.

Miércuri, 02.09.2020, 14:55
Pisicile pot consuma ouă?

Pisícile pót consumă ouá?

Éste bíne c'ă pisícile sá măn'ânce ouá? Lá fél c'ă toáte aliméntele, pót aveá avantáje sí dezavantáje.

Víneri, 24.07.2020, 09:56
Cele mai frumoase nume de câini. 200 de idei, ca să alegi numele perfect pentru animăluțul tău

Céle mái frumoáse núme dé caini. 200 dé idéi, c'ă sá alégi númele perféct péntru animalutul t'ău

Céle mái frumoáse núme dé caini súnt céle cé sé potrivésc perféct patrupézilor fericiți l'ângă stăpânii lór. Dé lá celébrul Toto dín „Vrăjitórul dín Oz”, lá splendidă „Lady” dín animáția „Doámna sí vagabóndul/ Lady and the Tramp”, sí pana lá mái auténticul „Grivei”, opțiúnile súnt numeroáse.

Márți, 23.06.2020, 14:55
Un câine jandarm din Mureș așteaptă să fie adoptat! Ciobănescul german și-a încheiat misiunile și își caută o familie

Ún caine jandárm dín Mures așteáptă sá fíe adoptát! Ciobănéscul germán sí-á încheiát misiúnile sí 'își cauta ó famílie

Ún caine jandárm dín Mures á ajúns lá varsta dé pensionáre sí 'își cauta acúm ó famílie iubitoáre, al'ături dé cáre sá dúca ó viata linistita. Pabata áre șápte áni sí éste ó feméla dé ciobănésc germán.

Sambata, 30.05.2020, 10:35
Sfaturi pentru îngrijirea câinelui în timpul sezonului cald

Sfáturi péntru îngrijírea c'âinelui ín tímpul sezónului cáld

Priétenul cél mái bún ál ómului áre nevóie dé tót mái múlta aténție sí gríja acúm, cá restrícțiile impúse ín urma pandemíei încép sá fíe ridicáte. Plimb'ările lungi prín natúra sí tímpul petrecút ín áer líber súnt ó bucuríe péntru c'âinele t'ău, 'însă, sezónul cáld adúce cú él sí ó serie dé perícole lá cáre vá fí expús zí dé zí.

Lúni, 18.05.2020, 12:17
Cele 8 întrebări la care trebuie să răspunzi înainte să adopți un animal de companie

Céle 8 întreb'ări lá cáre trébuie sá răspúnzi înaínte sá adópți ún animál dé companie

Adoptárea únui animalut éste ún angajamént destúl dé máre. Ún súflet áre nevóie dé aténție, dé iubíre, dár sí dé ó ingrjire corespunzătoáre. Animalutul vá devení ún mémbru ál famíliei cáre iti adúce bucuríe sí c'ăruia trébuie sá-í acórzi acéeași aténție sí afecțiúne. Dár cé trébuie sá ștíi înaínte dé á adoptă ún cățél sáu ó pisíca? Cé pasi trébuie sá parcúrgi sí cúm trébuie sá adaptézi lúcrurile lá stílul t'ău dé viata?

Dumínica, 26.04.2020, 22:24
Operaţiunea BAMBI! Un pui de căprioară a fost salvat şi îngrijit după ce a rămas blocat într-un gard de fier-VIDEO

Operațiúnea BAMBI! Ún pui dé caprioara á fóst salvát sí îngrijít dúpă cé á rămás blocát într-ún gárd dé fiér-VÍDEO

Ún pui dé caprioara cáre rămăsése blocát într-ún gárd dé fiér á fóst salvát dé Pompierii dín Arges.

Víneri, 10.04.2020, 10:59
Stăpânii i-au murit, dar Bobiță tot a păzit casa! Câinele a stat o lună fără apă și mâncare! „Era răgușit, slăbit și resemnat”

Stăpânii í-áu murít, dár Bobita tót á păzít casa! C'âinele á stát ó lúna f'ără ápa sí mâncáre! „Era răgușít, slăbít sí resemnát”

Ún caine dín Vaslui á fóst salvát recént dúpă cé animálul á supraviețuít tímp dé ó lúna faar mâncáre sí f'ără ápa! Povestea lúi á emoționát míi dé románi dín toátă tara!

Miércuri, 08.04.2020, 14:34
Imaginile care îţi vor face ziua mai frumoasă! Cele mai mici rase de pisici

Imáginile cáre iti vór fáce zíua mái frumoása! Céle mái mici ráse dé pisici

Péntru cei cáre viseáză lá ó ”pisicuta meréu míca”, áu fóst creáte ráse dé pisici miniaturále.

Márți, 17.03.2020, 16:55
Culmea drăgălășeniei! Una dintre minunatele creaturi de pe Pământ. Pisica Caracal, cea mai drăguță felină din lume!

Cúlmea drăgălășéniei! Úna díntre minunátele creatúri dé pé Păm'ânt. Pisíca Caracal, ceá mái draguta felína dín lúme!

Ati văzút vreodátă cúm aráta púii dé caracal? Púii dé animále súnt înduioșătóri sí né dăruiésc emóții nemaipomeníte.

Lúni, 16.03.2020, 18:49
Galerie foto: Imagini emoționante care înfățișează dragostea pură și necondiționată a câinelui pentru stăpân. Legătura puternică dintre oamenii străzii și patrupezii lor

Galeríe fóto: Imágini emoționánte cáre înfățișeáză drágostea púra sí neconditionata á c'âinelui péntru stăp'ân. Legatura putérnica díntre oámenii str'ăzii sí patrupézii lór

Sá trăiéști pé str'ăzi éste úna díntre céle mái gréle cruci pé cáre ún óm poáte sá ó cáre dé-á lúngul viéții. Éste cumplít sá nú ái ó casa, ó masa cálda, famílie sáu prieteni, iár unii oámeni ái str'ăzii alég sá-sí împártă singurătátea cú ún caine aflát ín acéeași situáție.

Lúni, 16.03.2020, 16:45
Pădurarii au descoperit cadavrele unei femele și a puiului său. Două din cele trei girafe albe rămase pe lume au fost ucise de braconieri

Padurarii áu descoperít cadávrele únei feméle sí á púiului sáu. Dóua dín céle tréi giráfe álbe ramáse pé lúme áu fóst ucíse dé braconiéri

Dóua giráfe álbe, supérbe sí extrém dé ráre áu fóst ucíse dé braconiéri, ín Kenya, áu transmís activíștii dé médiu, citáți dé BBC. Padurarii áu descoperít cadávrele giráfelor, ó feméla sí púiul sáu, într-ún sát dín comitátul Garissa, ín nórd-éstul Kenyei.

Miércuri, 11.03.2020, 13:47
Câinele erou! Toată lumea fugea de incendiu, dar el a intrat în flăcări, ca să-și salveze prietenul de joacă!

C'âinele eróu! Toátă lúmea fugeá dé incéndiu, dár él á intrát ín fl'ăcări, c'ă sá-sí salvéze priétenul dé joáca!

Recént á începút sá círcule pé Facebook ó fotografie ín cáre apáre ún caine cé tíne ún pui dé pisíca ín gúra. Povestea dín spátele acéstei imágini éste dé-á dréptul emotionanta!

Víneri, 06.03.2020, 23:38
Singura viețuitoare care e tot timpul însărcinată. Cum e posibil?

Síngură viețuitoáre cáre é tót tímpul insarcinata. Cúm é posíbil?

Majoritátea mamiférelor pót aveá mái múlte sárcini c'ând súnt adúlte, 'însă ín cázul lór existá ó páuza dúpă fiecare náștere, tímp ín cáre mamele 'își alăpteáză púii. Álte spécii áu doár únul sáu dói pui toátă viata. Ó spécie, 'însă, reușéște sá fíe insarcinata aproápe constánt, scríe Naționál Geographic.

Joi, 05.03.2020, 21:28
Animalul care nu a mai fost văzut de 40 de ani a reapărut! Imagini uluitoare cu iepurele magic, cel mai rar animal din lume!

Animálul cáre nú á mái fóst văzút dé 40 dé áni á reapărút! Imágini uluitoáre cú iépurele mágic, cél mái rár animál dín lúme!

Ili Pika sáu Ochotona iliensis, iépurele mágic á fóst descoperít péntru primă data ín ánul 1983. Éste ó spécie dé mamifér dín família Ochotonidae, originára dín nórd-véstul Chínei.

Joi, 05.03.2020, 11:30
"Cel mai singur câine al Marii Britanii!" A așteptat 500 de zile pentru a-și găsi o nouă casă, după ce stăpânul său a murit

"Cél mái síngur caine ál Márii Británii!" Á așteptát 500 dé zíle péntru á-sí găsí ó nóua casa, dúpă cé stăp'ânul sáu á murít

Diefer ín varsta dé nóua áni á petrecút dóua Crăciúnuri lá RSPCA Sheffield Animál Center, dúpă cé proprietárul sáu á murít trágic ín decémbrie 2018.

Joi, 05.03.2020, 10:40
Tu speli corect blana câinelui? Iată greșelile care ar ți-ar putea omorî animalul de companie

Tú spéli coréct blána c'âinelui? Iátă greșélile cáre ár țí-ár puteá omóri animálul dé companie

Úna díntre céle mái mári greșéli éste acéea cá foloséști șampoáne dé copii péntru blána c'âinelui. Șampoánele dé úz veterinár áu formúle perféct adaptáte típului dé piéle ál animálelor, pH-uluí lór. Șampoánele péntru copii, oricât dé bl'ânde ár puteá fí, nú súnt adecváte péntru animálele dé companie.

Miércuri, 04.03.2020, 19:44
Una dintre căţeluşele Cristinei Ţopescu a fost adoptată de o braşoveancă, după ce a stat în reabilitare la o dresoare din Sibiu

Úna díntre cățelúșele Cristinei Topescu á fóst adoptáta dé ó brasoveanca, dúpă cé á stát ín reabilitáre lá ó dresoáre dín Sibiu

Úna díntre céle dóuă cățelúșe ále Cristinei Topescu sí-á găsít stapana! Dúpă moártea jurnalístei, patrupédele áu ajúns lá Sibiu, únde ó dresoáre s-á ocupát dé éle péntru á aveá mái múlte șánse sá fíe adoptáte.

Márți, 03.03.2020, 19:40
Zara şi Dona, două căţeluşe ale Jandarmeriei Bistriţa-Năsăud, au ieşit la pensie

Zára sí Dona, dóua cățelúșe ále Jandarmeríei Bistrita-Nasaud, áu ieșít lá pénsie

Zára sí Dona áu auzít péntru últimă data sirénele echipájului dé intervénție! Dé ázi céle dóuă cățelúșe ále Jandarmeríei Bistrita-Nasaud áu ieșít lá pénsie. Áu servít al'ături dé colégii lór aproápe nóua áni. Áu participát lá zéci dé paráde, súte dé eveniménte sportíve sáu culturále sí lá álte súte dé misiúni.

Márți, 03.03.2020, 19:19
Trei căţeluşe din rasa Rottweiler au început pregătirea la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Arad

Tréi cățelúșe dín rasă Rottweiler áu începút pregătírea lá Inspectorátul dé Jandármi Județeán Arad

Tréi cățelúșe dín rasă Rottweiler, ín varsta dé cínci lúni, áu începút pregătírea lá Inspectorátului dé Jandármi Județeán Arad, urm'ând sá fácă párte dín acést colectív.

Márți, 03.03.2020, 16:30
Natura plânge!Urșii polari au recurs la canibalism, din cauza încălzirii globale și a lipsei de hrană

Natúra pl'ânge!Ursíi polári áu recúrs lá canibalísm, dín cauza încălzírii globále sí á lípsei dé hrána

Schimb'ările climátice sí exploatárea combustíbililor fosíli áu redús considerábil súrsele dé hrána péntru ursíi polári.Oámeni dé stiinta áu observát ó schimbáre ín comportaméntul acéstor animále, cáre recúrg dín cé ín cé mái dés lá canibalísm péntru á supraviețuí.

Víneri, 28.02.2020, 13:57
10 rase de câini de talie mică potriviţi pentru familiile cu copii

10 ráse dé caini dé tálie míca potrivíți péntru famíliile cú copii

Ín moméntul ín cáre éste alés c'âinele potrivít péntru famíliile cú copii, éste importánt c'ă adúlții sá sé gândeáscă lá modul ín cáre acéști caini dé companie urmeáză sá interacționéze cú cei mici.

Joi, 27.02.2020, 22:08
Măgăruşul abandonat de stăpân, bucuria unor copii sărmani din Gorj. A fost găsit pe câmp, mort de foame și rănit de câini

Măgărúșul abandonát dé stăp'ân, bucuría únor copii sărmáni dín Gorj. Á fóst găsít pé c'âmp, mórt dé foáme sí ranit dé caini

Ún măgărúș abandonát sí-á găsít liniștea sí ún stăp'ân iubitór într-ó comúna dín Gorj! Bătr'ân sí lăsát sá moara pé ún c'âmp, măgárul - cáre fusése atacát dé caini sí sufereá dé foáme - á fóst salvát chiár dé primárul localit'ății cáre á decís sá-l ia acásă.

Miércuri, 19.02.2020, 16:44
Pare animal de companie, dar este un adevărat câine polițist! Căţeluşa Teba i-a dus pe polițiștii din Maramureș la ușa criminalului

Páre animál dé companie, dár éste ún adevărát caine polițíst! Catelusa Teba í-á dús pé polițíștii dín Maramures lá usa criminálului

Áre doár 4 áni, éste carismatica sí foárte inteligénta sí éste únul díntre cei mái eficiénți polițíști dín Maramures. Vorbím déspre catelusa Teba, ún ciobănésc germán cáre sé láuda cú ó mulțíme dé cázuri rezolváte al'ături dé partenérul éi Zoltan Bandi. Cei dói fác ó echipa extraordinára sí áu fóst deja premiáți.

Miércuri, 19.02.2020, 16:30
Un fermier din Arad a trăit surpriza vieții sale, când i-a fătat oaia! Ce a descoperit

Ún fermiér dín Arad á trăít surpríza viéții sále, c'ând í-á fătát oáia! Cé á descoperít

Ún fermiér dín Arad á trăít surpríza viéții lúi! Știá cá oáia pé cáre ó áre sé pregătéște sá féte, dár ómul á crezút cá nú véde bíne atúnci c'ând á privít rezultátul!

Lúni, 10.02.2020, 22:27
Cruzime fără margini! Câine găsit cu urechile tăiate și spânzurat, în Vaslui! Reacția scandaloasă a polițiștilor

Cruzíme f'ără márgini! Caine găsít cú uréchile tăiáte sí spânzurát, ín Vaslui! Reácția scandaloása á polițíștilor

Ún nóu áct dé cruzíme fáta dé animále á fóst scós lá iveála! Ún caine á fóst găsít mórt ín cúrtea únui barbat dín Vaslui. Animálul á indurát ó suferinta gréu dé imaginát, c'ăci í-áu fóst tăiáte uréchile sí apói á fóst spânzurát. Céea cé éste sí mái șocánt éste reácția avúta dé polițíști, atúnci c'ând áu fóst sesizáți dé întâmpláre!

Joi, 06.02.2020, 18:07
VIDEO - Acest cățel este special și unic! Povesteea a minunat o lume întreagă

VÍDEO - Acést cățél éste speciál sí unic! Povesteea á minunát ó lúme intreaga

Natúra á înzestrát toáte spéciile víi cú ó inteligénta natíva cáre, dé céle mái múlte óri, umieste. Ó catelusa neágra, metís dé labradór cú mastiff, pé núme Eclípse, á devenít senzáția internétului sí sí-á uluít stăp'ânul cú ún gést dé cáre nú toáte animálele ár fí capábile.

Joi, 30.01.2020, 16:43
Imagini virale. Lady, pisica ale cărei urechi au fost amputate în operație

Imágini virále. Lady, pisíca ále carei uréchi áu fóst amputáte ín operáție

Ó pisíca dé maidaneza á fóst salváta dé ún adăpóst dín Státele Uníte. Lady aveá ó infécție cronica sí vânăt'ăi pé tót córpul.

Miércuri, 22.01.2020, 22:01
Pisică cu puteri vindecătoare, scoasă la vânzare. Cât costă felina și de unde poate fi achiziționată

Pisíca cú puteri vindecătoáre, scoásă lá vânzáre. Cát costá felínă sí dé únde poáte fí achiziționátă

Ó pisíca á fóst scoásă lá vânzáre cú préțul dé 320.000 dé dolári. Proprietárul, cáre éste dín Rusia, susțíne cá felínă lúi áre puteri vindecătoáre.

Miércuri, 22.01.2020, 11:02
Spotify a creat liste de melodii pentru câinii singuri acasă

Spotify á creát líste dé melodíi péntru cainii sínguri acásă

Spotify á creát líste dé melodíi sí ún podcast péntru cainii ramasi sínguri acásă, dúpă cé á constatát cá aproximatív 74% díntre proprietárii dé caini dín Márea Britanie pún múzica péntru animálele lór, transmíte Reuters.

Joi, 16.01.2020, 08:56

Últimele știri

x