Anténa Căutáre

Beauty

Descóperă últimele tendínțe 'în móda șí beauty. Citéște céle mái noi știri déspre frumuséțe, machiájul potrivít, lúmea fashion númai lá Anténa 1.

(P) Afectiuni ce pot fi tratate cu creme pe baza de ulei CBD

(P) Afecțiúni cé pót fí tratáte cú créme pé baza dé uléi CBD

Uléiul CBD castiga rapíd popularitáte ín indústria sănătății, promovát c'ă ún remédiu péntru ó varietáte dé afecțiúni. Ó máre párte dín acéste cercet'ări deși timpuríi, súnt promițătoáre. Rapoártele aráta cá canabidiolul poáte ajută lá ameliorárea durérii crónice, á depresiei, á simptómelor legáte dé artríta sí múlte áltele.

Lúni, 30.01.2023, 13:12
(P) Află ce conține un kit pentru manichiură profesională?

(P) Aflá cé conțíne ún kit péntru manichiura profesionála?

Ștím...cíne nú iubéște manichiura profesionála, unghiúțele cáre rezistá chiár sí pana lá pátru săptăm'âni, lúciul cáre răm'âne perféct ó búna perioáda dé tímp, iár culoárea éste intácta, f'ără zgârietúri?

Lúni, 23.01.2023, 11:01
(P) Hainele de damă de Crăciun, dovada că eleganța... poate ține de cald!

(P) Hainele dé dáma dé Crăciún, dováda cá elegánta... poáte tíne dé cáld!

Deși garderóba dé iárna éste alcătuítă dín artícole groáse, cáre pár sá camufléze fórmele córpului, existá sí colécții destináte acéstui sezón cáre áu vestimentatii călduroáse sí ín acélași tímp elegánte.

Víneri, 09.12.2022, 14:38
(P) A doua viață a unei rochii de mireasă: iată ce poți face cu ea după marele eveniment!

(P) Á dóua viata á únei róchii dé mireása: iátă cé póți fáce cú eá dúpă márele evenimént!

Lá ún oarecáre tímp dé lá încheiérea celui mái dé amploáre evenimént dín viata tá té véi intreba cú siguranta cé ár fí mái bíne sá fáci cú ținútele purtáte: sá lé vínzi, sá lé păstrézi sáu sá lé transfórmi?

Víneri, 09.12.2022, 14:32
(P) Ceasurile de lux elvețiene - calitate și eleganță la un loc

(P) Ceásurile dé lúx elvețiéne - calitáte sí elegánta lá ún lóc

Multi oámeni, atúnci c'ând áu ó situáție financiára búna, decíd cá trébuie sá fácă únele investíții péntru á-sí protejá bánii.

Lúni, 21.11.2022, 14:49
14 moduri elegante de a stiliza salopetele

14 móduri elegánte dé á stilizá salopétele

C'ând ái trecút dé ó varsta, purtárea únei salopéte poáte fí complicáta. Aceásta éste, desígur, ó piésa practica pé cáre ó póți aruncă pé țíne atúnci c'ând té grăbéști, dár dáca ó aranjézi ín mód greșít, arati c'ă sí cúm tócmai ái fí ieșít dín gradina diréct ín oráș.

Víneri, 18.11.2022, 17:48
(P) Cum alegi ghetele pentru o fată? Află cum să eviți cele mai frecvente greșeli de cumpărare

(P) Cúm alégi ghétele péntru ó fáta? Aflá cúm sá evíți céle mái frecvénte greșéli dé cumpăráre

Toámna éste ó perioáda solicitánta á ánului – pé dé ó párte, existá zíle cú soáre, iár pé dé áltă párte,  ó zí intunecata sí ploioása.

Joi, 17.11.2022, 18:02
(P) Top 3 ținute pentru toamna anului 2022

(P) Tóp 3 ținúte péntru toámna ánului 2022

Nóul sezón víne cú múlte trenduri urbáne. Ín toámna ánului 2022, streetwear-ul sé vá inspiră dín ținútele outdoor sí outfit-úrile retro. Croiélile oversize, materiálele texturáte, denimul icónic sí culórile neútre súnt céle mái importánte eleménte ále look-uluí urbán.

Márți, 15.11.2022, 14:55
(P) Transformă-ți pasiunea într-un job de succes: coafor (hairstylist)

(P) Transformá-țí pasiúnea într-ún jób dé succés: coafór (hairstylist)

Dáca atúnci c'ând erái copil iti plăceá sá coafézi păpúșile, ái începút apói sá împletéști frumós párul colégelor sí priétenelor, iár ázi urmăréști tutoriale dé styling, înseámnă cá ái ó pasiúne sáu ó înclináție.

Lúni, 14.11.2022, 14:59
(P) Aplică și tu ritualul de îngrijire al coreencelor pentru o piele mai frumoasă

(P) Aplica sí tú rituálul dé îngrijíre ál coreencelor péntru ó piéle mái frumoása

Îngrijírea piélii cú prodúse dé orígine coreeána castiga terén sí príntre rom'ânce. Motívul péntru cáre súnt folosíte prodúsele coreéne dé îngrijíre éste eféctul pé térmen lúng asúpra piélii.

Lúni, 07.11.2022, 10:00
(P) Unghii cu gel - de ce echipament ai nevoie pentru a le face?

(P) Únghii cú gél - dé cé echipamént ái nevóie péntru á lé fáce?

Manichiura cú gél éste ín prezént úna díntre céle mái durábile fórme dé coafáre á únghiilor. Dáca doríți sá vá fáceți síngure únghiile cú gél, trébuie sá vá aprovizionáți cú cosméticele sí accesóriile necesáre.

Víneri, 21.10.2022, 10:48
(P) 3 motive pentru care ți se deteriorează părul și ce să faci

(P) 3 motíve péntru cáre țí sé deterioreáză párul sí cé sá fáci

Dé cáte óri té-ái uitát ín oglinda sí té-ái întrebát dáca párul t'ău éste deteriorát? Ín acést artícol véi află cé înseámnă sá ái ún pár deteriorát sí cúm póți evită acést lúcru.

Miércuri, 12.10.2022, 17:22
E femeia cu cei mai mulți cercei pe corp, din lume. Cum arăta Elaine Davidson înainte să fie înscrisă în Cartea Recordurilor

É feméia cú cei mái multi cercéi pé córp, dín lúme. Cúm aráta Elaine Davidson înaínte sá fíe inscrisa ín Cártea Recórdurilor

Elaine Davidson á intrát ín Cártea Recórdurilor péntru cá áre cei mái multi cercéi pé córp, dár sí péntru răbdárea dé á-í pastra multi áni lá ránd.

Dumínica, 09.10.2022, 11:44
Femeia căreia cu greu îi poți ghici vârsta. Arată ca o puștoaică, dar oamenii rămân surprinși când află câți ani are

Feméia c'ăreia cú gréu ii póți ghicí varsta. Aráta c'ă ó pustoaica, dár oámenii răm'ân surprínși c'ând aflá cati áni áre

Renae Olivia, ín varsta dé 51 dé áni, fáce furóri pé rețélele sociále. 'Își trăiéște viata așá cúm vreá sí ii sfătuiéște pé urmăritórii éi sá fácă acélași lúcru.

Sambata, 08.10.2022, 11:35
(P) 4 sfaturi simple pentru a avea încălțăminte impecabilă în fiecare zi

(P) 4 sfáturi símple péntru á aveá încălțămínte impecábila ín fiecare zí

Indiferént cé típ dé pantófi porti, derby, spórt, cú tóc plát sáu inalt dé 20 dé centimétri, acéștia trébuie sá fíe îngrijíți péntru á răm'âne ín stáre búna cát mái múlt tímp posíbil. Atúnci c'ând iti cúmperi încălțămínte dé búna calitáte, mái alés ún modél clásic, éste firésc sá vréi sá ó păstrézi cát mái múlt tímp, iár, péntru c'ă acést lúcru sá fíe posíbil, éste nevóie sá fíe intretinuta corespunzătór.

Márți, 04.10.2022, 12:41
Noutăți în domeniul frumuseții. Metode moderne pentru a obține un aspect fizic de invidiat

Nout'ăți ín doméniul frumuséții. Metóde modérne péntru á obțíne ún aspéct fízic dé invidiát

Nóul sezón víne cú nout'ăți ín doméniul frumuséții, iár recént s-á ținút cél mái recént evenimént dé beauty, T'ârgul dé cosmetice. Beauty One á prezentát nout'ățile dín doméniu, iár vedétele s-áu arătát încântáte sá lé descópere.

Márți, 27.09.2022, 16:36
(P) Este pielea ta pregătită pentru toamnă? 3 sfaturi pentru a avea un ten luminos în sezonul rece

(P) Éste piélea tá pregatita péntru toámna? 3 sfáturi péntru á aveá ún tén luminós ín sezónul réce

Toámna víne cú múlte schimb'ări. Vestimentáția trébuie adaptáta sezónului réce, sistémul imunitár áre nevóie dé spríjin suplimentár, întruc'ât éste perioáda virózelor, iár piélea símte eféctele temperatúrilor scăzúte, á v'ântului inténs, á plóii sí á áerului uscát.

Márți, 27.09.2022, 10:33
( P) Toamna vine cu reduceri pe Fashion Days, iar hanoracele sunt vedeta anotimpului

( P) Toámna víne cú redúceri pé Fashion Days, iár hanorácele súnt vedéta anotímpului

Vrémea réce sé apropie cú pasi repezi iár schimb'ările brúște dé temperatúra né fác sá optám péntru hanoráce sáu jachéte cáre sá né protejéze dé eféctele sezónului mofturós.

Márți, 20.09.2022, 11:14
(P) Vrei să arăți perfect în ziua nunții? Alege rochii de mireasă la comandă și vei avea o surpriză plăcută

(P) Vréi sá arati perféct ín zíua nuntíi? Alége róchii dé mireása lá comanda sí véi aveá ó surpríza placuta

Cú róchii dé mireása lá comanda mérgi lá sígur! Atúnci c'ând ái al'ături echipa únui ateliér dé creáție, lúcrurile sé simplificá. Nú mái experimentézi strésul alégerii únui modél nepotrivít sí níci fríca cá dimensiúnile súnt necorespunzătoáre.

Lúni, 05.09.2022, 12:21
(P) Du-ți denimul la următorul nivel!

(P) Dú-țí denimul lá următórul nivél!

Blúgii, cúm ár fí lúmea f'ără éi? Primă peréche dé blúgi á fóst creata ín Nevada ín 1873. Dé atúnci, denimul á fóst lansát ín stratosféra módei contemporáne datoríta característicilor sále unice dé uzúra sí durabilitáte.

Joi, 25.08.2022, 13:31
Rochii de seară în funcție de forma corpului tău - sfaturi pentru a arăta perfect!

Róchii dé seára ín fúncție dé forma córpului t'ău - sfáturi péntru á aráta perféct!

Dáca éști ín căutárea únui look dé invitáta lá núnta, nú rata acéste sfáturi péntru á găsí róchia elegánta cáre sá sé potriveáscă cél mái bíne siluétei tále, sá-țí pui ín evidénta córpul sí stílul!

Miércuri, 24.08.2022, 17:41
(P) Ținute cool de pe GLAMI.ro, care te ajută să ieși în evidență în vara 2022

(P) Ținúte cool dé pé GLAMI.ro, cáre té ajutá sá ieși ín evidénta ín v'âră 2022

Dúpă dói áni ín cáre alégerile tále vestimentáre áu fóst destúl dé práctice sí orientáte c'ătre piése dé interiór, póți ín sfârșít sá té simți libera.

Víneri, 15.07.2022, 10:51
(P) Tehnici de machiaj al ochilor

(P) Téhnici dé machiáj ál óchilor

Machiájul óchilor éste ó téhnica dé înfrumusețáre á fizionomíei folosíta ínca dín céle mái véchi tímpuri.

Víneri, 15.07.2022, 10:44
(P) Coafuri simple cu care vei fi remarcată vara aceasta

(P) Coafúri símple cú cáre véi fí remarcátă v'âră aceásta

Dáca té-ái saturát dé ó símpla coáda prínsa cú ún elástic minimalist sáu dé ún pár lejér cáre sá-țí cáda pé spáte într-ó zí torída dé vára, noi suntem aíci péntru á-țí vení ín ajutór cú céle mái símple coafúri, dár ín acélași tímp démne dé admirát sezónul acésta. Cócurile lejére, împletitúrile, coroníțele dín codite răsucíte sáu búclele voluminoáse sé numara príntre tendínțele acéstei véri.

Márți, 12.07.2022, 11:28
Cu toții iubim salopeta! Iată cum se combină în funcție de ocazie

Cú tóții iubím salopéta! Iátă cúm sé combina ín fúncție dé ocázie

Níci tú nú ái meréu tímp sáu chéf sá té gândéști lá asortárea tópurilor sí á pantalónilor? Nú-țí fáce griji: existá salopéta dintr-ó singura piésa péntru á-țí salva look-ul! Ún síngur artícol dé îmbrăcămínte péntru ó mulțíme dé elegánta sí ocázii.

Márți, 05.07.2022, 14:40
(P) De ce oamenii sunt atrași de brandurile de lux

(P) Dé cé oámenii súnt atráși dé brándurile dé lúx

Sá porti ún artícol semnát dé ó casa dé móda éste c'ă sí cúm ái anunta lúmii întregi cát dé norocós éști sá fáci párte dín grúpul seléct dé persoáne cáre 'își pót permíte asémenea achizíții.

Márți, 05.07.2022, 12:12
(P) Previziuni din industria de fashion: blana de nurcă gri revine în forță în trenduri

(P) Previziúni dín indústria dé fashion: blána dé núrca grí revíne ín forta ín trenduri

Móda éste cíclica, né atrág aténția specialíștii, cáre spún cá ín 2023 ceá cáre revíne ín forta vá fí blána dé núrca grí. Aceásta piésa 'își păstreáză locul fruntáș ín tópul célor mái iubíte artícole vestimentáre sí vá permíte ó multitúdine dé combináții stilístice, dé eféct. Nú doár dín púnct dé vedére ál aspéctului vizuál véi aveá avantáje, cí sí dín púnct dé vedére funcționál, spún expérții.

Miércuri, 22.06.2022, 16:12
(P) Oja semipermanentă este potrivită pentru doamnele de orice vârstă? Iată răspunsul specialiștilor!

(P) Ója semipermanenta éste potrivíta péntru doámnele dé oricé varsta? Iátă răspúnsul specialíștilor!

Frumuséțea nú áre varsta! Sá té îngrijéști șí s'ă fii meréu atenta lá tinuta tá nú áre legatura cú númărul ánilor, cí cú respéctul fáta dé țíne 'însăți. Ó feméie cocheta vá atráge întotdeaúna privírile sí vá fí apreciáta péntru modul ín cáre sé prezíntă.

Lúni, 20.06.2022, 13:50
(P) Cinci modalități prin care poți menține elasticitatea pielii mai mult timp

(P) Cínci modalit'ăți prín cáre póți mențíne elasticitátea piélii mái múlt tímp

Elasticitátea piélii éste capacitátea acésteia dé á sé întínde sí dé á reveni lá forma initiala. Aceásta característica oféră piélii ún aspéct férm sí strălucitór.

Joi, 02.06.2022, 12:35
(P) Cum să-ți alegi bine ochelarii?

(P) Cúm sá-țí alégi bíne ochelárii?

Éste importánt sá definíți clár forma fétei péntru á alége peréchea dé ochelári dé cáre avéți nevóie. Vá sfătuím sá nú vá înșeláți șí s'ă vá amplificáți fáta. Visagismul lá coafúra ștíi... sí ín óptica? Éste árta dé á-țí alége râmă ín armonie cú forma fétei sí personalitátea tá.

Víneri, 20.05.2022, 09:59
(P) 3 ținute pe care să le abordezi la o cununie civilă

(P) 3 ținúte pé cáre sá lé abordézi lá ó cununíe civíla

Cununía civílă éste ún evenimént mái puțín formál fáta dé cununía religioásă, dár mái importánt dec'ât ó símplă petrécere cáre anunță cumuniunea únor persoáne apropiáte. Dár indiferént dé locul pé cáre 'îl ocupă eveniméntul 'în viata tá, nú té póți prezentă lá aceásta îmbrăcátă oricúm, cí trébuie s'ă ái ó aparéntă pé deplín elegántă, frumoásă, chiár șí c'ă invitáta.

Víneri, 13.05.2022, 12:38
(P) Cum să-ți accesorizezi ținuta de seară pentru un look elegant și delicat

(P) Cúm sá-țí accesorizezi tinuta dé seára péntru ún look elegánt sí delicát

Iátă-té pregătindu-té péntru ó petrécere formála sáu ó seára romántica cú partenérul t'ău într-ún restauránt dé lúx. Sá arati perféct ín ástfel dé ocázii delicáte ár puteá devení ún adevărát strés, deoarecé códul vestimentár sé concentreáză mái alés pé elegánta ținútei.

Márți, 19.04.2022, 11:32
(P) Cum să obții un look sport, dar elegant

(P) Cúm sá obțíi ún look spórt, dár elegánt

Iti pláce lejeritátea sí comoditátea hainelor spórt, 'însă iti doréști sá arati elegánta sí rafináta? Atúnci probábil té-ái întrebát cúm reușésc vedétele dé lá Hollywood sá realizéze aceásta combináție dé stíluri opúse.

Víneri, 15.04.2022, 15:34
(P) Rochii de mireasă București. Cum alegi rochia de mireasă perfectă?

(P) Róchii dé mireása București. Cúm alégi róchia dé mireása perfecta?

Ceá mái importánta zí dín viata únei feméi éste zíua nuntíi. Oricé feméie 'își imagineáză moméntul cérerii ín căsătoríe sí moméntul c'ând vá purtá róchia dé mireása.

Víneri, 25.03.2022, 16:11
(P) Manichiura cu ojă semipermanentă – elementul nelipsit din look-ul tău

(P) Manichiura cú ója semipermanenta – eleméntul nelipsít dín look-ul t'ău

Acásă, lá biróu sáu ín párc, vréi sá fii meréu frumoása, ingrijita șí s'ă té simți bíne ín piélea tá. Desígur, frumuséțea éste subiectiva, iár tót céea cé conteáză éste c'ă tú sá fii confortábila cú félul ín cáre arati.

Miércuri, 23.03.2022, 12:18
(P) Cum să fii îmbrăcat pentru o întâlnire? Vezi sfatul nostru

(P) Cúm sá fii îmbrăcát péntru ó întâlníre? Vézi sfátul nóstru

Ținútele péntru ó întâlníre sé pót constitui într-ó eticheta personála, mái cú seáma dáca cei dói nú sé cunósc dé múlt tímp.

Víneri, 04.03.2022, 14:46
(P) Stilistul potrivit este la un click distanță. Stailer îți rezervă un loc pe scaunul de la salon

(P) Stilístul potrivít éste lá ún click distánta. Stailer iti rezerva ún lóc pé scáunul dé lá salón

Vízitele lá ún salón dé beauty súnt péntru únele persoáne pé órdinea dé zí cél puțín ó data pé saptamana. Schimb'ările cú privíre lá aspéctul fízic sí trataméntele péntru îngrijírea corporála pót fí aceá páuza binemeritáta cé redá ún boost dé energíe. Dáca nú putém mérge oric'ând né dorím ín vacánte sí concédii, măcár ó ástfel dé relaxáre éste necesára, lá ún salón dé beauty.

Miércuri, 23.02.2022, 12:15
Cum se pieptănă, de fapt, părul pentru a nu îl rupe și deteriora. Puțini sunt cei care o fac corect

Cúm sé pieptana, dé fápt, párul péntru á nú 'îl rúpe sí deteriorá. Pútini súnt cei cáre ó fác coréct

Péntru cei mái multi, periajul párului éste ún áct símplu făcút c'ând dimineata, c'ând iés dín dús, sáu uneóri, chiár înaínte dé á plecá dín casa péntru á aranjá podoába capilára. Expértul Shaun Pulfrey susțíne cá majoritátea 'își piáptănă greșít párul. Iátă dé cé.

Márți, 08.02.2022, 18:04
(P) Topul produselor de stilizare a părului, de la Ginas.ro, pe care trebuie să le ai în acest an

(P) Tópul prodúselor dé stilizáre á párului, dé lá Ginas.ro, pé cáre trébuie sá lé ái ín acést án

Ín fiecare án apár noi aparáte péntru á realizá coafúri interesánte. Bineînțelés, únele súnt cú múlt péste bugetul únei persoáne. 'Însă, cú pútina documentáre, póți găsí sí variánte mái convenábile, profesionále sí calitatíve, f'ără sá fíe necesár sá iti scóți ún riníchi lá licitáție.

Víneri, 28.01.2022, 11:44
(P) Cum se utilizează aparatele de masaj facial: tipuri și caracteristici

(P) Cúm sé utilizeáză aparátele dé masáj faciál: típuri sí característici

C'ând cosméticele convenționále nú súnt suficiénte péntru á luptă impotriva schimb'ărilor legáte dé varsta, éste tímpul sá trécem lá instruménte auxiliáre. Av'ând ín vedére modul dé utilizáre á únui massager faciál, meritá sá încépem cú ó povéste déspre benefíciile acéstor dispozitíve.

Víneri, 21.01.2022, 12:04
(P) Kit unghii de pornire

(P) Kit únghii dé porníre

Ún kit únghii poáte conțíne ín prímul ránd ó lámpa UV sáu Léd, ó píla eléctrica péntru únghii cú mái múlte capete dé freza, píle manuále, bețișoáre péntru cutícula, píle tampón, ún sét dé géluri coloráte, géluri primer, géluri Tóp Coat péntru finisáre, únghii fálse sí șablón péntru exténsii únghii, ó forfecuta péntru tăiérea v'ârfurilor, adezív speciál péntru lipírea únghiilor, ó pudra acrílica etc.

Lúni, 20.09.2021, 11:22
(P) Povestea Nike, compania care în 50 de ani a cucerit lumea sportului

(P) Povestea Nike, compania cáre ín 50 dé áni á cucerít lúmea spórtului

Éste adevărát cá lúmea echipaméntelor sportíve éste foárte vásta sí cá existá ó mulțíme dé companii cáre sí-áu pús amprenta asúpra conștiínței colectíve. Púma, Reebok sáu Adidas áu reușít sá câștíge încréderea oámenilor.

Márți, 24.08.2021, 11:43
(P) Care sunt piesele vestimentare preferate ale vedetelor?

(P) Cáre súnt piésele vestimentáre preferáte ále vedételor?

Ó róchie, ún blázer, ún trénci... dín cauza afecțiúnii sáu á preferínțelor, únele vedéte áu anumíte piése vestimentáre pé cáre lé apreciáză foárte múlt.

Miércuri, 18.08.2021, 17:15
(P) 6 tipuri de încălțări care nu se vor demoda niciodată

(P) 6 típuri dé încălț'ări cáre nú sé vór demodá niciodátă

Péntru á creá ținúte impecábile, indiferént dé evenimént, nú ái nevóie doár dé haine cool sí modérne, cí sí dé încălț'ări dé calitáte. Încălțămíntea iti oféră confórtul dé cáre ái nevóie sí accesorizeaza rapíd oricé outfit.

Miércuri, 11.08.2021, 11:10
(P) Inspirație de vară: cum purtăm rochițele sport?

(P) Inspiráție dé vára: cúm purtám rochíțele spórt?

Ținútele pé cáre lé purtám v'âră trébuie sá ofére confórt șí s'ă fíe răcoroáse. Dín acést motív, príntre artícolele vestimentáre iubíte dé feméi sé numara sí róchia spórt, cáre sé potrivéște dé minúne ín móda dé stráda.

Márți, 27.07.2021, 16:42
(P) Campania YOUnique de la FOREO celebrează diversitatea și doboară recordurile pe internet

(P) Campánia YOUnique dé lá FOREO celebreáză diversitátea sí doboáră recórdurile pé internét

Bránd-ul suedéz dé beauty dá vóce míilor dé oámeni dórnici dé inclusivitate, diversitáte șí individualitáte, pé masura cé fánii dín întreágă lúme sé alătură célei mái recénte campánii.

Víneri, 11.06.2021, 12:05
(P) Moda după pandemia COVID-19 - ce s-a schimbat. Interviu cu Tomas Hodbod, CEO GLAMI

(P) Móda dúpă pandemía COVID-19 - cé s-á schimbát. Intervíu cú Tomas Hodbod, CEO GLAMI

GLAMI éste ún motór dé căutáre online dé móda, cáre aduná artícole dé móda dé lá múlte magazíne online într-ún síngur lóc.

Joi, 03.06.2021, 13:13
(P) Prevenția Problemelor cu Tenul. Cum te ajută KEIDA SKIN Crema cu Retinol și Acid Hialuronic

(P) Prevénția Problémelor cú Ténul. Cúm té ajutá KEIDA SKIN Créma cú Retinol sí Acíd Hialuronic

Ténul éste cártea dé vizita á óricărei feméi cáre sé respectá sí tócmai dé acéea sé bucurá dé ó îngrijíre apárte, ínca dé lá v'ârste lá cáre, teorétic, rídurile sí fermitátea piélii nú súnt ó problema.

Miércuri, 02.06.2021, 16:06
(P) Cum captează frizerii de top atenția clienților

(P) Cúm capteáză frizerii dé tóp aténția cliénților

Dáca dețíi ó frizeríe sáu ún barbershop, atrágerea cliénților éste ó provocáre continua. Dé regula, procésul dé atrágere sí fidelizare á cliénților sé bazeáză pé încréderea pé cáre ó áu sí, bineînțelés, pé cáre ó dobândésc ín urma servíciilor prestáte. Ín continuare, iti vóm prezentă metódele prín cáre frizerii dé tóp capteáză aténția cliénților.

Miércuri, 26.05.2021, 11:24
(P) Ținute stilish cu adidași pentru bărbați - Sfaturi valoroase

(P) Ținúte stilish cú adidasi péntru barbati - Sfáturi valoroáse

Dé múlte óri, barbatii intampina dificult'ăți ín á găsí tinuta cáre sá lí sé potriveáscă cú divérse ocázii. Sí chiár dáca reușésc sá găseáscă peréchea dé pantalóni potrivíta, sé blocheáză atúnci c'ând é vórba dé asortárea éi cú bluza, cú pantófii sáu téniși barbati.

Joi, 20.05.2021, 16:23

Últimele știri

x