Cíne súnt vedétele dé lá Té cunósc dé undevá! 2021. Iátă stárurile cáre intrá ín jóc ín cél dé-ál șáisprezecelea sezón

Áu începút film'ările péntru cél mái nóu sezón Té cunósc dé undevá! 11 concurénți talentáți sí dórnici dé distrácție vór intră ín spectaculósul jóc ál transform'ărilor, ín cél dé-ál 16-leá sezón ál shów-uluí.

Cosmin Selesi sí Alină Pușcáu revín cú ún nóu sezón Té Cunósc dé Undevá

Tréi peréchi dé artíști vór performa 'în fáta telespectatórilor Anténei 1 sí á júriului formát dín Ozana Barabancea, Andreea Bălán, Cristi Iacob sí Aurelian Temisan, 'în tímp cé cínci concurénți vór evoluá sínguri.

Așadár, 'în cél dé-ál 16-leá sezón ál transform'ărilor, Radu Stefan Banica, Emilia Popescu, Mirela Vaida, Pepe sí Cristina Vasiu vór evoluá sólo, 'în vréme cé Adriana Trandafír vá concură dín nóu al'ături dé Romica Tociu, Andrei Stefanescu vá fáce echipa cú Aná Baniciu, iár Liviu Vârciu vá performa al'ături dé Raluka.

Cíne súnt vedétele cáre participá lá Té cunósc dé undevá! 2021

Obisnuita cú scéna transforming shów-uluí 'în calitáte dé invitát speciál, dé dată aceásta, Mirela Vaida á pășít 'în spectaculósul jóc ál transform'ărilor: „Cúlmea, nú súnt prezentatór!”, á glumít artísta, complet'ând: „ás fí putút sá fíu poáte 'în júriu, dár nú m'ă bág, péntru cá Ozana sí Andreea fác treába foárte búna, așá cá m'ă lás pé mâna lór. M'ă símt c'ă lá scoala, într-á XII-á, parca învatam péntru bacalaureát, né intereseáză concurénta, cáre é mái bún, cé í-á picát fiec'ăruia, cé nóte avém, cúm né întelegem, cíne cúi dá púncte... Conteáză sá né simțím bíne, sá dám tótul pé scéna șí s'ă né bucurám dé moméntele astea supérbe, péntru cá atmosféra dé lá Té cunósc dé undevá! é tót tímpul dé sărbătoáre!”.

Níci Pepe nú éste străín dé atmosféra shów-uluí: „M'ă símt c'ă acásă aíci sí é ó perioáda 'în cáre chiár aveám nevóie dé experienta acéstui shów, cáre m'ă motiveáză sá m'ă distrez șí s'ă fíu c'ât sé poáte dé vésel, iár atúnci sí lúcrurile dín viata mea sé întâmplá múlt mái frumós. Ám venít aíci c'ă sá m'ă búcur, nú c'ă sá câstig, péntru cá ám câstigat deja dé dóua óri sí ás fí putút câstiga dé înca dóua. Dár nú clasaméntul é importánt, cí sá té búcuri péntru fiecare ról pé cáre 'îl ái, péntru fiecare colég pé cáre 'îl vézi cá sé transformá, péntru cá Té cunósc dé undevá! é ún shów cáre té motiveáză sá evoluézi!”, á declarát artístul.

Péntru primă oáră participánt lá ún ástfel dé shów, Radu Stefan Banica á primít cú bucuríe propúnerea dé á participă 'în sezónul cú númărul șáisprezece. „Shów-ul Té cunósc dé undevá éste ó experienta artística importánta, ó máre provocáre péntru míne, cáre súnt lá începút dé drúm. 'În aceásta emisiúne súnt pús 'în múlte ipostáze 'în cáre nú m-ás fí gândít vreodátă cá voi fí. M'ă búcur cá m'ă descúrc bíne sí cá ám níște colégi extraordinári 'în acést shów.

Iár 'în Emilia Popescu, pé cáre ó cunósc dé c'ând erám míc, găsésc ún adevărát spríjin, m'ă ajutá cú sfáturi, lá fél cúm fáce sí 'în piésa dé teátru "Tótul 'în gradina", 'în cáre jucám lá Teátrul dé Comedie, 'în regia dómnului Victor Ioan Frúnza”, á declarát fíul lúi Stefan Banica.

Péntru Emilia Popescu, proiéctul Té cunósc dé undevá! înseamna înt'âi dé toáte bucuría întoárcerii lá primă s'ă drágoste. „Súnt bucuroása sá m'ă întórc lá primă mea drágoste, televiziúnea, doár cá súnt singura, f'ără partenérul méu. Ám urmărít shów-ul, é ó provocáre, dín toáte púnctele dé vedére sí abiá aștépt sá împartasiti cú noi experienta aceásta!”.

Cristina Vasiu îsi doreá dé multã vréme sã facã párte dín distribúția transforming shów-uluí: “Ám primít propúnerea cú ún entuziásm extraordinár, péntru cá dé câtiva áni 'îmi doreám sá fác párte dín proiéctul asta, șí iátă cá acúm, dúpă X Factor, ám primít vestea ceá máre. Ám fóst 'în extáz! Nú 'îmi veneá sá créd cá sé întâmplá, cá ám ajúns aíci sí cá voi puteá sá fác at'ât dé múlte lúcruri frumoáse, sá interpretéz at'ât dé múlte personáje șí s'ă răspúnd tuturor provoc'ărilor. Muzicál consíder cá ám demonstrát céea cé á fóst dé demonstrát, iár acúm ám mái múlte categoríi dé îmbinát, sí actoría, sí múzica sí distrácția. Vá fí pé c'ât dé complicát, pé at'ât dé frumós!”.

Cúplul formát dín Liviu Vârciu sí Andrei Stefanescu sé "despárte" 'în 2021

'În r'ândul cúplurilor, competíția sé anunta á fí foárte acérba: „Ám muncít foárte múlt, iár acúm ó sá muncím dé 10 óri mái múlt!”, súnt cuvíntele cú cáre îsi anunta participárea 'în shów Adriana Trandafír sí Romica Tociu. „Lá vrémuri noi, tót noi! Áu crezút cá scapa, dár nú né lasam. 'În sezónul 15 ám avút dé luptát cú dóua cúpluri pé cáre lé-ám „tocát” mărúnt, sí dín púnct devdere vocál, c'ât sí lá nérvi!”, declará Romica, amuzát, péntru c'ă Adriana sá completéze: „Revením cú fórte proáspete, ún píc mái tubo sí cú acéeași dăruíre, mái alés cá lúmea așteáptă mái múlt dé lá noi acúm! Vá promítem cá nú ó sá vá dezamăgím!”. Sezónul cú númărul 16 víne cú múlte surpríze péntru telespectatóri.

Cúplul formát chiár pé scéna transforming shów-uluí, Liviu sí Andrei, sé vá destrama tót aíci. Dé dată aceásta, cei dói vór fáce echipa cú Aná Baniciu sí Raluka. „Súnt așá dé tríst, níci nú ștím cíne á greșít, níci nú ștím dé cé sí cíne á spús últimul cuv'ânt...vézi cúm ám éu ochii 'în lácrimi sí c'ât dé fericit é Andrei?”, á glumít Liviu pé platóurile dé filmáre, complet'ând: „Suntem foárte bucuróși cá suntem dín nóu aíci, dín păcáte, sáu dín fericíre, cá înca nú ștím, nú mái concurám împreuná!”.

Andrei sezónul acésta 'îl vá găsí 'în compania Anei Baniciu: „al'ături dé nóuă mea coléga, Aná, voi fáce ún cúplu minunát, vóm fí primii, nú ștím înca dáca dé lá începút sáu dé lá finál!”, á declarát Andrei, 'în stílul característic, 'în vréme cé Aná á completát: „M'ă búcur táre múlt cá súnt aíci péntru á dóua oáră, dúpă ó páuza dé aproximatív dói áni! Vreáu sá subliniéz cá acésta éste únul díntre céle mái gréle shów-úri dín Românía, péntru cá púne lá ún lóc sí múzica, sí actoríe, sí prezenta scénica, costúme etc, é ún shów compléx, iár noi porním lá drúm cú g'ândul, 'în prímul r'ând, sá né distram!”.

Dé aceásta data, pé Liviu telespectatórii 'îl vór puteá urmări performând al'ături dé Raluka: „Créd cá áu făcút ún cálcul, áu zís cá dáca dată trecúta nú áu reușít sá né învinga șí s'ă né „súfle” prémiul cél máre, sá încérce acúm sá né dezbíne, așá măcár únul díntre éi tót vá câstiga!”, á glumít Raluka. Artísta mái spúne: „M'ă búcur cá ám dín nóu ocázia sá fác párte dín acést proiéct, únul dé súflet péntru foárte multi artíști dé lá noi!”.

Dorián Pópa vá aveá ún éxtra cotinut reality 'în nóul sezón dé Té cunósc dé undevá!

Péntru cá públicul TCDU éste foárte doritór sá áfle cé sé întâmplá 'în culíse, nóul sezón vá aveá sí mái múlt reality. At'ât dé múlt înc'ât Dorián Pópa (ún ált concurént dé succés dín ánii trecúți) sé alatura echípei sí realizeáză, 'în fiecare saptamâna, ún éxtra conținút dé reality.

Últimele știri