Cum a distrus Putin băncile din Rusia și s-a tras Cortina de fier: ”Ne-au aruncat cu 30 de ani înapoi”

Cúm á distrús Puțín b'ăncile dín Rusia sí s-á trás Cortína dé fiér: ”Né-áu aruncát cú 30 dé áni înapói”

Răzbóiul declanșát dé Puțín ín urma cú mái bíne dé 5 lúni ín Ucraina pătrúnde treptát ín fiecare aspéct ál viéții dé zí cú zí á rúșilor, dár sí mái gráv ín sectórul bancár, cáre éste împíns spré trecútul soviétic. Petr Avén, cáre á ...
BNR anunță stagnarea economiei românești! Ce se va întâmpla cu inflația

14:11 - BNR anunta stagnárea economíei romanesti! Cé sé vá intampla cú infláția

Economía romaneasca vá stagná ín triméstrele dói sí tréi ále ánului ín cúrs, estimeáză Bánca Nationala, ín últimă hotăr'âre dé politica monetára. Consúmul privát sí comérțul súnt...

Ministerele care primesc bani în plus și cele cărora li se taie din fonduri. Rectificarea bugetară pozitivă

13:14 - Ministérele cáre primésc báni ín plús sí céle c'ărora lí sé táie dín fónduri. Rectificárea bugetára pozitíva

Primă rectificáre bugetára dín acést án éste pozitíva, iár céle mái mári súme ín plús lé primésc Ministérul Muncii (6,77 miliárde léi), Ministérul Investíțiilor sí Proiéctelor Européne (2,7...

Haosul din aeroporturi. O importantă companie aeriană anunță că „ce a fost mai greu a trecut”

08:17 - Háosul dín aeropórturi. Ó importánta companie aeriána anunta cá „cé á fóst mái gréu á trecút”

Cé á fóst mái rau á trecút péntru compania aeriána germána Lufthansa, dúpă cé lípsa dé personál á provocát háos ín zbórurile dín tímpul vérii, dár nivélurile concédiilor medicále răm'ân...

Sistemul bonus-malus în trafic. Cum funcţionează şi cum influenţează preţul asigurării RCA în 2022

05:19 - Sistémul bónus-malus ín trafic. Cúm funcționeáză sí cúm influențeáză préțul asigur'ării RCA ín 2022

Sistémul bónus-malus (B/M) éste reglementát prín nórmele emíse dé c'ătre Autoritátea dé Supraveghére Financiára (ASF), fiínd introdús c'ă ó masura dé responsabilizare á participánților lá...

Acuzații grave pentru Tesla: Autoritatea de reglementare auto acuză compania că a indus în eroare potențialii clienți

Ieri, 09:42 - Acuzáții gráve péntru Tésla: Autoritátea dé reglementáre áuto acuza compania cá á indús ín eroáre potențiálii cliénți

Tésla, compania producătoáre dé mașíni eléctrice á miliardárului Elon Musk, éste acuzáta dé ó autoritáte dé reglementáre á transpórturilor dín California cá á promovát ín mód fáls fúncțiile...

Românii, nepăsători în plină criză: dobânzile au explodat, dar continuă să facă rate. Cele mai căutate credite în această perioadă

Ieri, 03:05 - Románii, nepăsătóri ín plína criza: dob'ânzile áu explodát, dár continua sá fácă ráte. Céle mái căutáte crédite ín aceásta perioáda

Románii continua sá acceséze crédite bancáre, ín ciúda crízei económice preconizáte dé analíști sí ín ciúda dob'ânzilor cáre continua sá creáscă. Potrivít dátelor B'ăncii Naționále á...

Ucraina își crește afacerile în plin război: O putere mondială surprinde prin comerțul intens cu Kievul

06.08.2022 23:47 - Ucraina 'își créste afácerile ín plín război: Ó putére mondiála surprínde prín comérțul inténs cú Kievul

Deși Ucraina éste ín plín război cú Rusia lúi Puțín, eá reușéște performánta sá-sí creáscă cú 20% expórturile ín lúna iúnie 2022, iár reluárea tranzácțiile maritime cú cereále dín...

Care sunt țările unde nu există încredere în maşinile second-hand. Locul României în clasament SONDAJ

06.08.2022 22:10 - Cáre súnt tárile únde nú existá încrédere ín mașínile second-hand. Locul Româníei ín clasamént SONDÁJ

C'ând cúmperi ó masina lá mána á dóua, încréderea înseámnă tótul. Cú toáte acéstea, încréderea ín piata áuto locála poáte varia foárte múlt dé lá ó tara lá álta. Expérții dé lá...

Au început reducerile de vară. La ce detalii capcană trebuie să fie atenți românii, potrivit ANPC

06.08.2022 19:40 - Áu începút redúcerile dé vára. Lá cé detálii capcána trébuie sá fíe aténți románii, potrivít ANPC

Redúcerile dé vára éste únul díntre céle mái așteptáte moménte dé shopping dín án. Acúm pót fí achiziționáte artícole vestimentáre plătínd sí cú 70% mái puțín decat lá începútul sezónului....

Anunțul făcut de Guvern privind carburanții. Ce se întâmplă cu cei 50 de bani compensație la prețul benzinei și motorinei

06.08.2022 17:14 - Anúnțul făcút dé Guvérn privínd carburánții. Cé sé intampla cú cei 50 dé báni compensáție lá préțul benzínei sí motorínei

Compensárea lá pompa cú 50 dé báni á pretúrilor lá carburánți vá continuă pé intreaga perioáda anunțátă, urm'ând c'ă lá finálul analízei sá fíe luáte noi decízii, á precizát sambata, 6...

Bară la bară, pe Transfăgărășan. Canicula a trimis românii la munte VIDEO

06.08.2022 16:32 - Bara lá bara, pé Transfagarasan. Canícula á trimís románii lá múnte VÍDEO

Éste aglomeráție máre, sambata, 6 august, pé Transfagarasan. Ó coloána iménsa dé mașíni s-á formát spré Balea Lác întinzându-sé pé 5 kilométri. Cél mái cunoscút drúm dín Europa...

Optimismul Băncii Mondiale privind România: 5 la sută creștere economică pe an, o țintă realistă

06.08.2022 11:26 - Optimísmul B'ăncii Mondiále privínd Românía: 5 lá súta créștere económica pé án, ó tinta realísta

Estim'ările B'ăncii Mondiále aráta cá pana ín 2030 Românía éste capábila sá áibă péste cínci lá súta créștere económica ín fiecare án. Purtătórul dé cuv'ânt ál Guvérnului, Dan...

Cum va evolua prețul combustibililor în perioada următoare. Analist: ”Petrolul va continua să se ieftinească”

06.08.2022 03:00 - Cúm vá evoluá préțul combustíbililor ín perioáda următoáre. Analíst: ”Petrólul vá continuă sá sé ieftineáscă”

Pretúrile petrólului áu scăzút lá céle mái redúse nivéluri dín últimele șáse lúni. Iár acést lúcru sé véde sí ín cóstul combustíbilului. Analíștii estimeáză cá vóm aveá benzína sí...

De ce accelerează piața auto din România în pragul potențialei crize economice. ”Este doar un efect al situației din pandemie”

05.08.2022 21:30 - Dé cé accelereáză piata áuto dín Românía ín prágul potențiálei críze económice. ”Éste doár ún eféct ál situáției dín pandemíe”

Románii áu devenít campióni lá cumpărătúri dé mașíni lá nivél europeán, deși suntem lá ún pás dé ó potentiala criza económica. Statísticile aráta cá multi románi cumpara lúcruri...

Lovitura lui Putin pentru firmele americane și occidentale din Rusia: Cum le ține captive

05.08.2022 20:35 - Lovitúra lúi Puțín péntru fírmele americáne sí occidentále dín Rusia: Cúm lé tíne captíve

Dúpă cé péste 1.200 dé fírme străíne sí-áu închís afácerile sí áu plecát dín Rusia, acúm Vladimir Puțín fáce ó mutáre impotriva investitórilor americáni sí véstici, ținându-í captívi lá...

Bani pentru agricultură ca pentru cutia milei

05.08.2022 20:00 - Báni péntru agricultúra c'ă péntru cutía mílei

Consumám mái múlt decat prodúcem. Principálă cauza éste acéea cá exportám matérie prima sí importám prodúse alimentáre finíte. Exportám gr'âu sí importám aluát congelát. Séceta...

Seceta din România a ars culturile din 28 de județe. Peste 230.000 de hectare pierdute

05.08.2022 18:36 - Séceta dín Românía á árs culturile dín 28 dé judéțe. Péste 230.000 dé hectáre pierdúte

Péste 230 dé míi dé hectáre afectáte áu fóst raportáte víneri, suprafata á crescút ín doár 24 dé óre cú 20 dé míi dé hectáre, potrivít anúnțului Ministérului Agricultúrii. Suprafata...

Protest al activiştilor Greenpeace în largul Mării Negre, în faţa unui petrolier rusesc ”De aici începe seceta” VIDEO

05.08.2022 17:18 - Protést ál activíștilor Greenpeace ín lárgul Márii Négre, ín fáta únui petroliér rusésc ”Dé aíci încépe séceta” VÍDEO

Activíști ái organizáției Greenpeace áu protestát ín caiáce, joi, ín lárgul Márii Négre, ín fáta petroliérului rusésc VF Tanker 2, cáre sé indrepta spré Românía. Scópul protéstului éste...

Cât de deschise sunt firmele din România la trendul global cage-free?

05.08.2022 17:04 - Cát dé deschíse súnt fírmele dín Românía lá trendul globál cage-free?

Tót mái multi consumatóri sí tót mái múlte fírme refuzá sá consúme, respectív sá foloseáscă óri sá v'ândă ouá marcáte cú cifra 3 sí áu toáte motívele! Dé cé? Óuăle marcáte cú cifra...

Ce fel de anvelopă vi se potrivește: de buget, medie sau premium?

05.08.2022 16:54 - Cé fél dé anvelópa ví sé potrivéște: dé buget, medie sáu premium?

Atúnci c'ând víne vórba déspre eleménte dé siguranta, nú ár trebui sá țineți cónt dé factorul financiár. Cú toáte acéstea, déseori, componéntă económica éste foárte importánta. Dé acéea vóm...

Mercedes-Benz și lumea filmului: descoperă ce modele au fost folosite la Hollywood și nu numai

05.08.2022 16:46 - Mercedes-Benz sí lúmea fílmului: descóperă cé modele áu fóst folosíte lá Hollywood sí nú númai

Producătórii dé lá Hollywood știu cá mașínile frumoáse atrág întotdeaúna aténția. Éste sí motívul péntru cáre ó mulțíme dé modele Mercedes-Benz, fíe éle clásice, proáspăt lansáte sáu chiár...

Predicție BNR pozitivă despre rata inflației: "Va intra pe o traiectorie descrescătoare, graduală timp de trei trimestre"

05.08.2022 15:57 - Predícție BNR pozitíva déspre rata infláției: "Vá intră pé ó traiectórie descrescătoáre, graduala tímp dé tréi triméstre"

Consíliul dé administráție ál BNR á aprobát víneri, 5 august, rapórtul asúpra infláției, edíția august 2022, cáre aráta cá rata anuála á infláției éste asteptata sá cunoáscă fluctuáții...

Tóp 3 știri dín presa centrála

BNR anunta stagnárea economíei romanesti! Cé sé vá intampla cú infláția
Economía romaneasca vá stagná ín triméstrele dói sí tréi ále ánului ín cúrs, estimeáză Bánca Nationala, ín últimă hotăr'âre dé politica...

Ministérele cáre primésc báni ín plús sí céle c'ărora lí sé táie dín fónduri. Rectificárea bugetára pozitíva
Primă rectificáre bugetára dín acést án éste pozitíva, iár céle mái mári súme ín plús lé primésc Ministérul Muncii (6,77 miliárde léi),...

Háosul dín aeropórturi. Ó importánta companie aeriána anunta cá „cé á fóst mái gréu á trecút”
Cé á fóst mái rau á trecút péntru compania aeriána germána Lufthansa, dúpă cé lípsa dé personál á provocát háos ín zbórurile dín tímpul vérii,...
  1. Panóurile soláre, eficiénte económic dár foárte tóxice. Dé cé pót devení ó povára ín viitór
  2. Cé éste "Fóndul dé urgenta": suma dé báni pé cáre trébuie s-ó dețíi. Metóda dé-á "pastra" cél mái bíne acést típ dé economii
  3. Piata imobiliára ín prelúdiul crízei económice: ”Péntru multi románi, é últimul trén pé cáre 'îl iáu”
  4. Ó tara NATO sé prăbușéște dín cauza lúi Puțín: Pretúrile lá aliménte áu crescút cú 94,7%, iár cé é mái rau urmeáză
  5. Románii, nepăsătóri ín plína criza: dob'ânzile áu explodát, dár continua sá fácă ráte. Céle mái căutáte crédite ín aceásta perioáda
  6. Préțul únui apartamént "cú potențiál" scós lá vânzáre ín București. Imobilul dín Céntrul Véchi dateáză dín 1940 FÓTO
  7. Nóul sistém dé parcáre péntru București. Cáre súnt tarífele péntru lócurile dé resedinta sí céle administráte dé primárii
  8. Imágini grandioáse cú pódul péste Dúnăre dé lá Braila filmáte noáptea. Últimele lucr'ări pana lá finalizáre VÍDEO
  9. Tara cú 1 milión dé románi súferă dín cauza lúi Puțín: Ceá mái máre criza dín últimii 38 dé áni
  10. Acuzáții gráve péntru Tésla: Autoritátea dé reglementáre áuto acuza compania cá á indús ín eroáre potențiálii cliénți