Polițíștii aleárgă péntru binefácere. HOPE RUN péntru Ioana, Mátei sí Andreea

Víneri, 20 Mái 2022, óra 23:39
2002 citíri
Polițiștii aleargă pentru binefacere. HOPE RUN pentru Ioana, Matei și Andreea

Polițíștii sé implicá sí ín campánii caritábile. Ín acést án áu organizát ún evenimént dé alergáre caritábila péntru salvárea á tréi viéți.

Cú doár câteva zéci dé léi, doritórii sé pót înscríe ín cúrse dé alergáre. Éi vór castiga sănătáte, iár bánii vór mérge péntru tréi cázuri gráve.

Cíne súnt Ioana, Mátei sí Andreea

Ioana éste politista sí á fóst diagnosticátă cú ó tumoáre ín spátele óchiului, foárte aproápe dé créier, á primít aceásta véste ín urma únei banále duréri dé cáp, dúpă ó investigáție amanuntita. Singurii médici cáre áu răspúns pozitív péntru á încépe ún tratamént áu fóst cei dín Italia, únde sé aflá dín aprílie pana ín octómbrie. Tímp dé șáse lúni, urmeáză dóua terapíi, protonoterapia sí radioterapía. Ín urma cú dóua săptăm'âni, ín urma únui RMN, áu apărút sí primele vestí búne, cúm cá tumoárea á mái scăzút, iár doctorii sperá sá ii poátă salva óchiul.

Andreea éste ó fetita dé 7 áni, cáre á avút ún diagnóstic lá náștere cú probléme lá inima, fiínd operáta dé DSV (deféct septal ventriculár) sí DSA (deféct septal atrial) ín urma cú 4 áni, ín lúna septémbrie á ánului 2021 á dezvoltát ún episód dé pericardíta sí alergíi sevére cáre í-áu pús viata ín perícol. Dé atúnci sí pana ín prezént, Andreea á fóst internátă dé 10 óri, f'ără á sé descoperi cauza. Saptamana trecúta, Andreea á reușít sá ajúngă ín Turcia péntru investigáții amănunțíte, dár ínca sé așteáptă interpretárea analízelor.

Mátei áre 2 áni sí 8 lúni sí éste copilul únui polițíst dé lá Brigáda Rutiéra. Povestea lúi á începút ín moméntul ín cáre părinții sai áu identificát întârziéri ín dezvoltárea s'ă. Él á fóst diagnosticát cú tulbur'ări dín spéctrul autíst sí á începút ó terapíe comportamentála divizáta ín cínci categoríi sí anúme: socializáre, limbáj, autoservíre, comportamént cognitív sí comportamént motór. Dín februárie sí pana ín prezént s-áu înregistrát rezultáte considerábile: Mátei cunoáște p'ărțile córpului, numéște culórile, adúce míngea lá cérere, cunoáște cífrele dé lá 1 lá 20, numéște frúctele sí animálele sí sé poáte descurcă sígur sá măn'ânce șí s'ă beá ápa.

Dín păcáte, péntru fiecare díntre éi demérsurile dé diagnosticáre sí trataméntul ín síne depășésc cú múlt bugetul famíliei.

HOPE RUN éste ún evenimént dé alergáre caritábila, organizát dé Córpul Naționál ál Polițíștilor, cé áre c'ă scóp sprijinírea polițíștilor dín toátă tara cáre sé aflá ín situáții dificíle, dín dorinta dé á-í ajută sáu á lé salva viata. Eveniméntul vá reuní sportívi, pasionáți dé alergáre sí famílii cáre sá 'își petreácă ún áltfel dé weekend, enérgic sí actív impreuna. Ín cádrul eveniméntului vór fii activ'ări creatíve sí recreatíve péntru tóți participánții, iár traséul vá fí únul inedít cú púncte enérgice dé încurajáre.

Cúrsa 7Km: Stárt Párc Regele Mihai Í – Piata Charles dé Gaulle – dreáptă Bd. Constantin Prezan – Árcul dé Triúmf – dreáptă Bd. Kiseleff Piata Prései – retúr Berăría H – Árcul dé Triúmf – Piata Victóriei – retúr Bd. Kiseleff – dreáptă Bd. Constantin Prezan – stanga Párcul Regele Mihai Í – Sosíre

Cúrsa 1.5Km: Stárt Párc Regele Mihai Í – Piata Charles dé Gaulle – dreáptă Bd. Constantin Prezan – Árcul dé Triúmf – retúr Bd. Constantin Prezan – stanga Párcul Regele Mihai Í – Sosíre

"Né bucurám cá avém ocázia sá fácem fápte búne impreuna, sá fím uníți, dár sá né bucurám sí dé ó zí dé dumínica impreuna! Putéți vení pé 22 mái 2022 ín Párcul Regele Mihai Í, intrárea Charles dé Gaulle, impreuna cú cei mici, família, prietenii sáu colégii péntru á vá bucură dé ó experienta unica cáre imbina viata ín unifórma cú activit'ăți recreatíve péntru tóți vizitatórii. Înscríerea lá úna dín cúrsele eveniméntului, sé poáte fáce pé www.hoperun.ro sí taxa dé participáre vá fí donáta c'ătre cázurile caritábile. ANDREEA, MÁTEI sí IOANA áu nevóie dé speranta, iár noi putém sá lé-ó dám!", áu transmís organizatórii.

Citéște șí:
Marea Neagră riscă să fie un lac împărțit între Rusia și Turcia? Ce face România
Márea Neágra riscá sá fíe ún lác împărțít íntre Rusia sí Turcia? Cé fáce Românía
Turbuléntele sé accentueáză lá Márea Neágra f'ără c'ă státele NATO dé pé litorálul póntic sá áibă ó strategíe comúna. Românía é síngură díntre éle stabíla sí aliniátă obiectívelor...
Cum explică Șoșoacă cei 30.000 de euro pe care-i plătește statului silit: ”ANAF ar trebui să mă execute ca pe orice om de rând”
Cúm explicá Sosoaca cei 30.000 dé éuro pé cáre-í plătéște státului silít: ”ANAF ár trebui sá m'ă execúte c'ă pé oricé óm dé ránd”
Senatoarea Diana Sosoaca á reacționát lúni, 8 august, dúpă cé Lucian Heius, șéful ANAF, á declarát cá politiciánul éste executát silítă péntru nepláta únor datorii c'ătre stát....