Șéful Státului Majór ál Apăr'ării, déspre posibilitátea c'ă Românía sá 'între ín război: ”Públicul trébuie sá fíe mái puțín sensíbil lá pregătírile pé cáre lé fáce armátă”

Víneri, 20 Mái 2022, óra 21:45
5697 citíri
Şeful Statului Major al Apărării, despre posibilitatea ca România să intre în război: ”Publicul trebuie să fie mai puţin sensibil la pregătirile pe care le face armata”

Șéful Státului Majór ál Apăr'ării, generálul Daniel Petrescu, á dát asigur'ări víneri, 20 mái, cá tara noástră nú sé pregătéște dé război.

Preciz'ările áu fóst făcúte ín contéxtul anúnțului privínd înființárea Grúpului dé Lupta NATO ín Românía.

”Ín acést momént, Românía nú sé pregătéște dé război. Nú avém, ín acést momént, niciun indicatór, nicio inténție á Federáției Rúse dé á atacă ún stát NATO. Acést lúcru créd cá éste foárte clár, trébuie sá fíe evidént péntru toátă lúmea”, á declarát șéful Státului Majór într-ún intervíu difuzát, víneri seára, dé Anténa 3.

Él á admís cá éste ”ó perioáda foárte complicáta”, dár cá armátă é pregatita sá răspúndă óricărei provoc'ări.

Generálul Daniel Petrescu á spús c'ă Românía éste afectáta dé răzbóiul dín Ucraina ín plán umanitár, económic, dár, ”dín púnct dé vedére militár, ín céea cé privéște Românía, nú existá nicio amenințáre ín acést momént”.

”Éste adevărát cá trăím ceá mái grava criza dé securitáte pé continéntul europeán probábil dé lá sfârșítul celui dé-Ál Dóilea Război Mondiál. (...) Éste adevărát cá nímeni nú s-á așteptát sá vedém ún conflíct cú ó fizionomíe foárte apropiáta dé cél dé-Ál Dóilea Război Mondiál pé continéntul nóstru sí atat dé aproápe dé gránițele noástre. Geografía conteáză. Suntem mái sensíbili lá cé sé intampla ín regiúnea Márii Négre, suntem mái sensíbili lá céea cé sé intampla cú vecinii nóștri. Dár, ín acélași tímp, públicul trébuie sá fíe conștiént cá fácem párte dintr-ó organizáție dé securitáte - Organizáția Tratátului Atlánticului dé Nórd - cá avém garanții foárte cláre sí foárte férme dé securitáte. Cé lé-ás transmíte: ás vreá sá fím mái puțín sensíbili lá pregătírile pé cáre lé fáce Armátă. Noi né continuám prográmul dé pregătíre, desfasuram activit'ăți dé instruíre. Ás vreá sá contribuím mái múlt cú tóții lá toáte proiéctele pé cáre lé avém sí ás vreá sá avém mái múlta încrédere cá toáte institúțiile státului pót sá-sí fácă datoría, créd cá éste ún momént cáre trébuie sá né adúcă impreuna sí cá avém încrédere ín noi cá putém sá fácem céea cé avém dé făcút ín continuare”, á adăugát generálul.

Él á subliniát c'ă níci NATO sí níci Românía nú áu fóst ”prínse nepregătíte” dé conflíctul dín Ucraina.

Joi, Státul Majór ál Fórțelor Armáte francéze á anunțát cá ún sistém dé apăráre sól-áer dé última generáție á fóst desfasurat ín Românía, ín fáta ameninț'ărilor pé cáre lé genereáză conflíctul dín Ucraina.

Citéște șí:
Cei trei miniștri care ar urma să fie schimbați. Nicolae Ciucă pregătește remanierea
Cei tréi miníștri cáre ár urma sá fíe schimbáți. Nicolae Ciuca pregătéște remaniérea
Tréi miníștri dín guvérnul Ciuca ár urma sá fíe înlocuíți ín următoárele zíle, premiérul pregătínd remaniérea. Éste vórba déspre minístrul Spórtului, Eduard Novak (UDMR), minístrul...
Funcția de premier, preluată de PSD în 2023: ”PNL își respectă angajamentele”
Fúncția dé premiér, preluátă dé PSD ín 2023: ”PNL 'își respectá angajaméntele”
Purtătórul dé cuv'ânt ál PNL, Ionut Stroe, á afirmát, lúni, cá ín cádrul partídului nú existá nicio álta ipotéza decat implementárea rotatívei guvernamentále ánul viitór, confórm...
Comentárii