Răzbóiul dín Ucraina, zíua 87. Rusia anunta cá á înfr'ânt rezisténta ucraineána dín Azovstal. Zelenski: „Rusia vá plati péntru tót cé á distrús” LIVE TÉXT

Sambata, 21 Mái 2022, óra 07:30
10436 citíri
Războiul din Ucraina, ziua 87. Rusia anunță că a înfrânt rezistența ucraineană din Azovstal. Zelenski: „Rusia va plăti pentru tot ce a distrus” LIVE TEXT

Á 87-á zí dé război ín Ucraina á începút ín contéxtul ín cáre Rusia á anunțát cá trúpele sále áu „eliberát complét” oțelăría Azovstal dín Mariupol, últimă zóna á resistentei ucrainéne ín oráșul dín súd, ín rést ocupát dé rúși. Ín acélași tímp, președíntele Volodimir Zelenski á îndemnát státele partenére sá semnéze ún acórd șí s'ă creéze ún mecanísm prín cáre búnurile sí fóndurile ruséști afláte súb jurisdícția lór sá poátă fí confiscáte péntru á fí folosíte lá oferírea dé compensáții célor afectáți dé război.

UPDATE 16.30 Rusia á interzís intrárea ín aceásta țáră péntru ún númăr dé 963 dé cetățéni americáni, príntre cáre președíntele SÚA Joe Biden sí secretárul dé stát Antony Blinken, ín replica lá sancțiúnile impúse dé SÚA dúpă agresiúnea militára á Rusiei contra Ucrainei.

UPDATE 15.20 Președíntele americán Joe Biden á semnát légea adoptáta joi dé Congrés cé prevéde ún pachét gigántic dé 40 dé miliárde dé dolári péntru efórtul dé război ál Ucrainei impotriva Rusiei, á anunțát sambata Casa Álba.

UPDATE 13.35 Ministérul Apăr'ării rús á declarát sambata, 21 mái, cá fórțele sále áu distrús ún importánt transpórt dé árme furnizáte dé Occidént ín nórd-véstul Ucrainei.

UPDATE 12.22 Cúm á pătrúns propagánda lúi Puțín ín mass-media italiána. Comísia parlamentára péntru securitáte á Italiei, Copasir, á deschís saptamana trecúta ó ancheta privínd dezinformárea, c'ă răspúns lá preocup'ările lárg răspândíte cá institúțiile dé știri italiéne súnt folosíte péntru á răspândí linia pró-Puțín.

UPDATE 10.05 Ún antreprenór rús dín Russko-Visotskoie, ún orășél situát lá 8 óre dé mérs dé Moscova, á alés sá protestéze fáta dé invázia lúi Vladimir Puțín ín Ucraina cú mesáje scríse pé fatada clădírii ín cáre 'își desfășoáră activitátea. Acúm, comunitátea é impartita ín dóua: unii ii dáu dreptáte, álții í-áu scrís cuv'ântul „trădătór” pé usa.

UPDATE 9.29 Răspúnsul surprinzătór ál Ucrainei lá domináția navála totála á Rusiei ín Márea Neágra éste ó drona. UAV-úrile (vehícule aeriéne f'ără echipáj) înarmáte áu devenít ó párte asteptata á răzbóiului teréstru. Sí, multumita videoclipurilor pé cáre lé înregistreáză, áu influențát semnificatív percépția públicului asúpra lúptei modérne.

UPDATE 9.07 Șéful Státului Majór ál Apăr'ării, generálul Daniel Petrescu, afirmá cá ín acést momént nú existá indicii cáre sá aráte cá Federáția Rúsa s-ár pregătí péntru utilizárea ármelor dé distrúgere ín masa. Él subliniáză cá ó ástfel dé decízie "ár schimbă fundamentál caractérul răzbóiului".

UPDATE 8.50 Cél puțín ópt persoáne, príntre cáre ún copil, áu fóst ranite într-ó lovitúra cú rachéte rúse asúpra únui céntru culturál recént reconstruít lá Lozova, ín éstul Ucrainei, áu declarát víneri responsábili ucrainéni.

UPDATE 8.30 Státele Uníte nú áu nicio ”dováda” cú privíre lá utilizárea dé c'ătre Rusia á ármelor cú láser ín răzbóiul dín Ucraina, á declarát, víneri, purtătórul dé cuv'ânt ál Pentagónului, John Kirby, relateáză Reuters.

Știrea initiala

Ucraina nú á confirmát deocamdátă afirmáțiile Rusiei, cáre, dáca súnt adevăráte, ár marca ó victórie militára simbólica péntru Moscova.

Pórtul Mariupol, cú importánta stratégica, á fóst príntre primele atacáte, dúpă cé invázia dé lá Moscova á începút, ín 24 februárie. Lá începútul lúi mártie, á fóst înconjurát dé fórțele rúse, iár locuitórii áu avút dé suferít dín cauza crízei disperáte dé hrána sí ápa, dár sí á bombardaméntelor constánte cáre áu lovít ó maternitáte sí ún teátru únde sé adăposteáu civíli.

Lá míjlocul lúi aprílie, cei mái multi díntre últimii apărătóri ucrainéni luptáu péntru á respínge fórțele rúse lá oțelăría Azovstal, cáre á devenít adăpóst péntru círca ó míe dé civíli, inclusív unii gráv raniti, cáre nú beneficiáu dé asisténta medicála.

Lá sfârșítul lúi aprílie, Rusia á susținút cá á obținút „eliberárea” Mariupolului, dár președíntele ucraineán Volodimir Zelenski á negát, spun'ând cá soldáții ínca opuneáu rezisténta ín oráș.

Evacuárea civilor dín Azovstal á începút ín 1 mái. Ín 16 mái, Armátă ucraineána á anunțát cá fórțele sále sí-áu încheiát „misiúnea dé lupta” lá oțelăríe, súte dé soldáți fiínd evacuáți dé lá combinát.

Súte dé soldáți ucrainéni evacuáți dé lá combinát áu fóst dúși într-ún céntru dé deténție pre-procés, ín tímp cé acéia gráv raniti primeáu tratamént medicál, potrivít Ministérului Apăr'ării dín Rusia.

Ucraina á afirmát cá așteáptă ún schímb dé prizoniéri péntru soldáții raniti gráv.

Dáca súnt adevăráte, afirmáțiile dé víneri ále Rusiei ár sugerá cá întrég oráșul Mariupol á ajúns súb contrólul rúșilor, dúpă aproápe tréi lúni dé lúpte dúre.

Volodimir Zelenski: Rusia trébuie sá plăteáscă dáune fíecărei famílii

Volodimir Zelenski á afirmát, ín mesájul transmís víneri noápte, cá ín zíua cáre á trecút áu fóst atácuri cú rachéte ále armátei rúse ín regiúnea Harkov, iár ín oráșul Lozova á fóst distrúsa ó casa dé cultúra.

„Desígur Rusia á făcút deja tót posíbilul c'ă sá sé asígure cá nú mái éste lóc péntru cultúra pé teritóriul sáu. Dár cé áre regiúnea noástră Harkov cú asta? Sá 'își sabotéze cé á mái rămás dín cadele dé cultúra dín Rusia, dáca vór”, á spús él.

Él á adăugát cá invadatórii áu lovít regiúnile Odesa, Poltava, Jitomir, áu continuát încerc'ările dé á atacă Donbas, „áu distrús complét Rubijne, Volnovaha, exáct c'ă lá Mariupol” sí inceara sá fácă lá fél cú Sievierodonetk sí álte oráșe.

„Fácem demérsuri c'ă sá né asigurám cá Rusia vá compensá într-ún fél sáu áltul péntru tót cé á distrús ín Ucraina. Fiecare casa ársa. Fiecare scoala distrúsa, spitál distrús. Fiecare casa dé cultúra cáre á explodát sí fiecare elemént dé infrastructúra. Fiecare întrepríndere distrúsa. Fiecare afácere inchisa, fiecare hrivna pierdúta dé oámeni, întreprínderi, comunit'ăți sí stát”, á subliniát Zelenski.

Él á susținút cá, ín compensáție, bánii ruséști ár trebui sá ajúngă lá fiecare persoána, famílie, afácere afectáta.

Zelenski invita tárile partenére sá semnéze ún acórd multilaterál șí s'ă creéze ún mecanísm prín cáre fiecare cáre á suferít ín urma acțiúnilor Rusiei sá poátă primi compensáții péntru toáte piérderile.

„Ín urma únui ástfel dé acórd, fóndurile sí propriet'ățile ruséști afláte súb jurisdícția tárilor partenére trébuie reținúte sáu înghețáte sí apói confiscáte sí direcționáte c'ătre ún fónd creát speciál dín cáre toáte víctimele agresiúnii Rusiei sá poátă primi compensáții adecváte. Asta ár fí coréct. Sí Rusia ár simți adevarata greutáte á fíecărei rachéte, á fíecărei bómbe, á fíecărui proiectíl pé cáre l-á trás spré noi", á punctát președíntele Ucrainei.

Él á spús c'ă invita partenérii sá devină fondatórii únui ástfel dé fónd sí mémbri ái únei comísii internaționále cáre sá áibă ín vedére procése sí apéluri atat dé lá persoáne, cát sí dé lá entit'ăți jurídice.

Citéște șí:
Avertismentul lui Zelenski asupra pericolelor centralei nucleare de la Zaporojie: ”Lumea nu trebuie să uite de Cernobîl”
Avertisméntul lúi Zelenski asúpra perícolelor centrálei nucleáre dé lá Zaporojie: ”Lúmea nú trébuie sá úite dé Cernobil”
Președíntele ucraineán Volodimir Zelenski á amintít, lúni, dé catastrofa dé lá Cernobil sí á cerút noi sancțiúni impotriva Rusiei, ín urma únor noi atácuri lá centrálă nucleára ucraineána...
Kremlinul acuză Ucraina de bombardarea centralei din Zaporojie. Oficial rus: ”Ar putea avea consecințe catastrofale” UPDATE
Kremlinul acuza Ucraina dé bombardárea centrálei dín Zaporojie. Oficiál rús: ”Ár puteá aveá consecínțe catastrofále” UPDATE
Kremlinul acuza lúni, 8 august, fórte ucrainéne dé fáptul cá súnt responsábile dé bombardárea célei mái mári centrále nucleáre dín Ucraina sí dín Europa sí avertizeáză cú privíre lá...