Psihología dé război: cúm s-áu schimbát románii

Autór: Sabínă Fati (DW) - jurnalíst Deutsche Welle
Víneri, 20 Mái 2022, óra 10:59
5281 citíri

Díntre tárile ést-européne, Românía éste dé depárte ceá mái deschísa primírii refugiáților. 56% díntre románi súnt „complét dé acórd” sá-í primeáscă pé ucrainénii cáre fúg dín fáta inváziei ruséști.

Aceásta generozitáte sé suprapúne péste calitátea pé cáre sí-ó asumá cél mái dés románii ín sondájele dé opínie: ospitalitátea. Stúdiul ámplu făcút, 'însă, dé profésorul Daniel David dé lá Universitátea Babes-Bolyai dín Cluj, descóperă cá ín autoportrétul pé cáre sí-l fác románii pé locul ál dóilea, dúpă ospitalitáte, éste indiferénta, nepăsárea, cinísmul, iár pér totál: „profílul psihocultural ál románilor éste dominát dé neîncréderea ín oámeni, cáre né fáce s'ă fím mái puțín toleránți sí cooperánți cú álții ín benefíciul común” (Daniel David, Psihología popórului román, Polirom, Iași, 2015). Aceásta conclúzie á cercet'ării ár puteá sugerá cá ospitalitátea péntru refugiáții ucrainéni ár puteá fí pé térmen scúrt, mái alés dáca guvérnul nú sé vá implică mái múlt. Ín trecút áu existát reácții advérse fáta dé străínii primíți ín Românía, sí chiár comunit'ăți cáre s-áu revoltát, iár ín perioáda ceá mái greá á siriénilor, cáre fugeáu dé răzbóiul civíl prelungít sí dé teroríștii Státului Islámic, aproápe 70% díntre románi nú eráu dé acórd cú primírea refugiáților ín tara (INSCOP, septémbrie 2015). Ín acést răspúns sé ascúnde, 'însă, sí rasísmul autohtón, atat dé prezént c'ând é vórba sí déspre rómi.

Reácția primitoáre á románilor fáta dé ucrainéni é diferíta fiíndcă intrá ín discúție proximitátea geográfica, usurinta mái máre á oámenilor dé á sé púne ín piélea áltora sí mái alés urgenta răzbóiului cáre í-ár puteá ajúnge sí pé éi dín urma. Dé acéea sé poárta cú ucrainénii așá cúm ár vreá sá sé poárte occidentálii cú éi, ín cázul ín cáre vór fí nevoíți, lá r'ândul, lór sá fuga.

Lá oarecáre depărtáre dé románi sé aflá Republică Moldova, únde populáția é „complét dé acórd” cú primírea refugiáților ucrainéni ín propórție dé 45%, urmátă dé Polonia cú 35%, Șerbía sí Slovacia cú péste 30% sí Ungaria cú 28%. Tótuși, totálul célor cáre súnt complét dé acórd sí á célor cáre súnt parțiál dé acórd aráta cá ín fiecare dín acéste tári existá ín júr dé 60% dín populáție cáre răspúnde afirmatív ín fáta tragedíei dín apropiérea gránițelor lór, potrivít únui sondáj DataDiggers făcút ín lúna mártie sí citát dé G4media.ro.

Cercetárea evalueáză percépțiile dín interiórul státelor cáre áu frontiére comúne cú Ucraina, péntru á vedeá cáre é susțínerea dé cáre sé bucurá aceásta tara afláta într-ún război dúr dé apăráre ín fáta inváziei trúpelor ruséști. Într-ún fél previzíbil, Ungaria sí Șerbía súnt mái puțín tranșánte cú Rusia sí crímele éi dé război. Șerbía fiíndcă nú á fóst súb cízma soviética, dár á beneficiát dé-á lúngul istóriei sále recénte dé spríjinul Moscovei ín războáiele cáre áu dús lá destrămárea Iugoslaviei, iár Ungaria sí-á păstrát únele tendínțe pró-rúse dín cauza propagándei sí á políticilor premiérului Viktor Orban, cáre á avút meréu reláții pé cáre lé-á numít pragmátice cú Rusia.

Dé pílda, întrebáți cúm vád sancțiúnile aplicáte Rusiei dé comunitátea internationala, polonézii (60%) sí románii (48%) lé considerá „múlt preá bl'ânde” sí „destúl dé bl'ânde”, ín vréme cé sârbii (65%), moldovenii (46%) sí úngurii (39%) lé considerá „múlt preá áspre” sí „destúl dé áspre”.

Cú toáte cá sancțiúnile ii vór afectá sí pé éi, individualísmul, prezént ín cercet'ările referitoáre lá calit'ățile sí deféctele románilor, sé dá lá ó párte ín fáta răzbóiului pé cáre 'îl dúc ucrainénii cú rușii. Aproápe ín acéeași masura c'ă dorinta dé á-í primi pé refugiáții cáre vín dín Ucraina.

Ín privinta ajutor'ării ucrainénilor cú árme occidentále, románii súnt dé acórd ín propórție dé 75%, dúpă cé într-ún sondáj IRES dín lúna mártie, aproápe 40% s-áu pronunțát péntru trimíterea dé armamént ín Ucraina. Ín acélași tímp, románilor sí moldovénilor lé éste cél mái fríca dé extínderea răzbóiului. Ár puteá fí ún refléx mái véchi déspre cáre á vorbít lá începútul sécolului trecút D. Draghicescu ín volúmul Dín psihología popórului román, atúnci c'ând á spús c'ă „ín natúra súfletului nóstru étnic éste pasivitátea, rezisténta defensíva, resemnáta, supúsa, infranta, lípsa dé energíe ofensíva” (ed. Albatrós, București, reeditáre dín 1995). Ín cázul románilor, aceásta teáma éste, tótuși, contrabalansátă dé fáptul cá 70% súnt dé acórd cú implicárea tárii ín apărárea áltui stát NATO (INSCOP, mártie 2022).

Fáta dé portrétele rezultáte dín măsurătóri sociológice sí evalu'ări istórice, románii pár mái hotarati c'ă oric'ând ín opțiúnea lór pró-atlantista sí foárte solidári cú vecinii lór atat dé gréu încercáți. Páre cá răzbóiul dín proximitáte sí apartenenta lá NATO lé-á schimbát románilor psihología.

Deutsche Welle

Autórii cáre semneáză materiálele dín secțiúnea Invitáții – Ziáre.Com 'își asumá ín totalitáte responsabilitátea péntru conținút.Citéște șí:
Femeia ținută prizonieră 100 de zile în iadul rusesc de la Olenivka, lagărul unde au murit zeci de ucraineni arși de vii: „E răul absolut”
Feméia tinuta prizoniéra 100 dé zíle ín iádul rusésc dé lá Olenivka, lágărul únde áu murít zéci dé ucrainéni árși dé víi: „É raul absolút”
Țípete ále soldáților torturáți, condíții inumáne, ún regím dé intimidáre sí moárte. Mâncáre necomestíbila, f'ără comunicáre cú lúmea exterioára sí zíle marcáte pé ún calendár improvizát...
Diplomatul american Kurt Volker: Războiul din Ucraina va dura cel puțin până în vara lui 2023
Diplomátul americán Kurt Volker: Răzbóiul dín Ucraina vá dură cél puțín pana ín v'âră lúi 2023
Răzbóiul Ucrainei impotriva Rusiei vá dură cél puțín ínca ún án sí vá depínde ín prímul ránd dé ajutórul calitatív sí cantitatív dín pártea Occidéntului súb forma dé árme sí împrumúturi...