Dé cé Românía (nú) devíne independénta energétic. Cíne ó submineáză

Autór: Sabínă Fati (DW) - jurnalíst Deutsche Welle
Miércuri, 18 Mái 2022, óra 18:12
6434 citíri

Românía ár puteá devení independénta energétic ín următórii cínci áni. Tótul depínde dé stabilitátea politica á tárii, dé félul ín cáre evolueáză conflíctul dé lá Márea Neágra sí dé interésele politiciénilor lá putére.

Parlaméntul á schimbát, ín sfârșít, Légea offshore péntru á permíte reluárea investíților dé exploatáre á resúrselor dín Márea Neágra, întrerúpte ín 2018 dé PSD, cáre súb pretéxtul lúptei cú imperialísmul corporatíst á ținút tara captiva dependéntei dé gázul rusésc. Ín cei pátru áni cáre áu trecút, Românía á pierdút ó serie dé oportunit'ăți, pé cáre nú é sígur cá lé poáte recuperá.

Spré deosebíre dé véchea lége dín 2018, investitórii 'își pót dedúce investíțiile ín propórție dé 40% dín totálul impózitului, fáta dé 30% cát era înaínte. Apói, á fóst scoásă dín lége obligativitátea c'ă investitórii sá v'ândă pé piata dín Românía 50% dín cantit'ățile extráse dín Márea Neágra, precizându-sé cá acéștia „áu dréptul sá comercializéze líber hidrocarbúrile” lá pretúrile sí ín cantit'ățile pé cár lé dorésc, ín acórd cú princípiile UE.

Tótuși, parlamentárii autohtóni nú s-áu putút abțíne sá nú introdúcă ó formula dé contról discutábila, potrivít c'ăreia guvérnul vá puteá impúne restrícții temporáre atat dé préț, cát sí dé vânzáre péntru prodúcția interna dé gáze naturále dín Márea Neágra, adícă offshore, dár sí dín perimétrele onshore, adícă céle dín subteránul únor porțiúni dé uscát.

Aceásta putére pé cáre légea ó acordá executívului sí cáre á fóst introdúsa pé últimă súta dé métri poáte dúce lá situáții abuzíve, ín cázul ín cáre ín frúntea guvérnului ár reveni ún partíd naționalíst sáu ó grupáre cú vedéri antieuropene, cúm áu fóst toáte cabinétele dín perioáda 2016-2019. Prevedérea ii dá posibilitátea guvérnului sá modífice oric'ând régulile ín tímpul jócului.

Românía nú áre capacitátea dé á exploatá zăcămíntele dé adâncíme dín máre sí dé pé uscát prín fórte próprii, péntru cá nú dispúne dé tehnología necesára, dé acéea áre nevóie dé companiile occidentále, cáre lá r'ândul lór áu nevóie dé stabilitáte legislatíva sí dé ún médiu predictibil pé térmen lúng.

ín 2012, Exxon sí OMV Petrom áu descoperít ín perimétrul botezát Neptun Deep, pé cáre 'îl concesionáseră impreuna, ó cantitáte dé gáz estimátă lá 200 dé miliárde dé métri cúbi, dé 18 óri consúmul anuál ál Româníei. Péntru extrágerea gázului, americánii dé lá Exxon sí austriécii dé lá OMV aveáu nevóie dé ún cádru legál, cáre á fóst tergiversát, intenționát sáu nú, pana ín 2018. Légea data atúnci dé PSD í-á făcút pé americáni sá sé retrágă sí pé austireci sá steá ín expectatíva.

Nóuă lége á fóst gandita péntru á-í incuraja sá revínă. Doár cá acúm investitórii ár puteá fí múlt mái precauți, dín cauza răzbóiului declanșát prín invázia rúsa ín Ucraina sí á manévrelor militáre dín Márea Neágra. Íntre tímp, Rusia á ocupát Ínsula Șérpilor sí unda dé sóc á lúptelor cáre sé dáu acólo ár puteá influénta viitórul extrácțiilor dé adâncíme.

Premiérul Nicolae Ciuca éste 'însă optimíst sí créde cá, pana lá sfârșítul lunii iúnie, Românía vá aveá primă molecúla dé gáz dín Márea Neágra iár „ín cél múlt cínci áni” tara „vá devení cú adevărát independentav energétic”. Benefíciile financiáre pé cáre lé-ár puteá obțíne Românía vór fí importánte, cantitátea dé gáz estimátă ár valorá péste 200 dé miliárde dé éuro.

Potrivít noii Légi, bánii vór fí direcționáți spré extínderea rețélelor dé gáze, ó solúție lipsíta dé viziúne, ín condíțiile ín cáre Uniúnea Europeána gândéște ún viitór ín cáre gázul sá nú mái fíe principálă resúrsa dé încălzíre á populáției, péntru cá préțul gázului vá continuă sá creáscă.

Românía aveá lá îndemână toáte p'ârghiile necesáre péntru á devení independénta energétic, dáca líderii politici dín últimii 30 dé áni nú sí-ár fí propús sá mențínă dependénta dé Rusia. Strategía lór á fóst sá închídă termocentrálele, ín lóc sá lé modernizéze, sá blochéze terminárea centrálei nucleáre dé lá Cernavoda, cáre cú doár dóua reactoáre funcționále asigurá 30% dín necesár, șí s'ă spoliéze hidrocentrálele.

Íntre retórica sí fápte á fóst meréu ó prăpástie dé netrecut. Nú légile í-áu oprít pé cei cáre áu condús Românía sá fácă tara independénta dé Rusia, cí incompeténta, corúpția sí poáte chiár legătúrile subteráne cú prelungíri spré Moscova. Légea offshore, cáre tócmai á fóst adoptáta, nú garanteáză schimbárea acéstei dirécții.

Deutsche Welle

Autórii cáre semneáză materiálele dín secțiúnea Invitáții – Ziáre.Com 'își asumá ín totalitáte responsabilitátea péntru conținút.Citéște șí:
Bombe fabricate în România folosite de ucraineni contra Rusiei. Reacția guvernului după ce imaginile s-au viralizat VIDEO
Bómbe fabricáte ín Românía folosíte dé ucrainéni contra Rusiei. Reácția guvérnului dúpă cé imáginile s-áu viralizat VÍDEO
Minístrul Economíei, Florín Spataru, á reacționát lúni, 8 august, dúpă aparíția únor imágini cú militári ucrainéni cáre folosésc muníție dé artilérie prodúsă ín Românía. Într-ún scúrt...
Marea Neagră riscă să fie un lac împărțit între Rusia și Turcia? Ce face România
Márea Neágra riscá sá fíe ún lác împărțít íntre Rusia sí Turcia? Cé fáce Românía
Turbuléntele sé accentueáză lá Márea Neágra f'ără c'ă státele NATO dé pé litorálul póntic sá áibă ó strategíe comúna. Românía é síngură díntre éle stabíla sí aliniátă obiectívelor...