Paul Krugman: Cúm sugrumá Occidéntul economía lúi Puțín

Sambata, 21 Mái 2022, óra 03:40
9192 citíri
Paul Krugman: Cum sugrumă Occidentul economia lui Putin

Eșécul militár ál Rusiei ín Ucraina á sfidát aproápe predícțiile tuturor. Mái intai á venít înfr'ângerea dé lá pórțile Kievului.

Apói á urmát incredíbilă scădére blitzkrieg, deoarecé încerc'ările dé á încercuí fórțele ucrainéne pé terénul presupús mái favorábil dín ést s-áu transformát într-ó bătălíe cú mișcáre lénta dé uzúra.

Céea cé éste importánt ín legatura cú acést ál dóilea eșéc rusésc éste cá interacționeáză cú ó álta máre surpríza: eficacitátea remarcábila – sí, într-ún fél, uluitoáre – cél puțín pana acúm, á sancțiúnilor económice occidentále impotriva regímului Puțín, sancțiúni cáre funcționeáză într-ún mód neașteptát. scríe Paul Krugman ín New Yórk Times.

Dé îndátă cé răzbóiul á începút, s-á vorbít foárte múlt déspre exercitárea presiúnii económice impotriva națiúnii invadatoáre. Céle mái múlte díntre acéstea s-áu concentrát pé modalit'ăți dé á redúce expórturile Rusiei, ín speciál vânz'ările sále dé petról sí gáze naturále. Dín păcáte, 'însă, á existát rușinós dé puțíne mișc'ări semnificatíve pé acést frónt. Administráția Biden á interzís impórturile dé petról rusésc, dár acést lúcru vá aveá ún impáct redús dáca álte națiúni nú urmeáză exémplul SÚA. Sí Europa, ín speciál, ínca nú á impús ún embargó asúpra petrólului rusésc, sí á făcút sí mái puțín péntru á sé indeparta dé dependénta dé gázul rusésc.

Excedéntul ín créștere éste ún sémn dé slăbiciúne, nú dé putére

Drépt urmáre, expórturile ruséști áu rezistát, iár tara páre sá sé îndrépte c'ătre ún excedént comerciál recórd. Deci Vladimir Puțín castiga răzbóiul económic?

Nú, 'îl piérde. Acést excedént ín créștere éste ún sémn dé slăbiciúne, nú dé putére – reflecta ín máre masura ó scădére á impórturilor Rusiei, déspre cáre chiár sí analíștii susținúți dé stát spún cá impiedica economía . Dé fápt, Rusia castiga multi báni vânz'ând petról sí gáze, dár ii éste gréu sá foloseáscă acéști báni péntru á cumpara lúcrurile dé cáre áre nevóie, inclusív componénte cruciále utilizáte ín prodúcția dé táncuri sí álte echipaménte militáre.

Dé cé sé páre cá Rusia áre atat dé múlte probléme sá cúmpere lúcruri? Ó párte á răspúnsului éste cá múlte díntre democrațíile lúmii áu interzís vânzárea c'ătre Rusia á únei variet'ăți dé búnuri - árme, desígur, dár sí componénte industriále cáre pót fí folosíte, diréct sáu indiréct, péntru á prodúce árme.

Teáma dé „á fí dé pártea gresita á sancțiúnilor”

Tótuși, asta nú poáte fí toátă povestea, deoarecé Rusia páre sá fí pierdút accésul lá impórturi chiár sí dín tári cáre nú impún sancțiúni. Matt Klein dé lá blogul The Overshoot estimeáză cá, ín mártie, expórturile dín democrațíile aliáte c'ătre Rusia áu scăzút cú 53% fáta dé nivélurile normále (sí primele indicii aráta cá áu scăzút sí mái múlt ín aprílie). Dár expórturile dín tári neútre sáu pró-rúse, inclusív Chína, áu scăzút aproápe lá fél dé múlt – cú 45%.

Únele díntre acéstea pót, așá cúm á sugerát Klein, sá reflécte teáma, chiár sí ín tárile nealiate, dé „á fí dé pártea gresita á sancțiúnilor”. Imagináți-vá cá sunteți diréctorul executív ál únei companii chinéze cáre sé bazeáză pé componénte prodúse ín Coréea dé Súd, Japonia sáu Státele Uníte. Dáca fáci vânz'ări c'ătre Rusia cáre ár puteá fí văzúte c'ă ajut'ând efórtul dé război ál lúi Puțín, nú țí-ái fáce griji cá té confrúnți síngur cú sancțiúni?

Sancțiúnile asúpra sistémului financiár ál Rusiei, cúm ár fí înghețárea rezérvelor b'ăncii centrále sí exclúderea únor mári b'ănci priváte dín sistémele internaționále dé plati, ár puteá, dé asémenea, sá limitéze impórturile. S-ár puteá c'ă monéda putérnica sá cúrgă ín Rusia, dár utilizárea acélei monéde péntru á cumpara lúcruri dín străinătáte á devenít dificíla. Nú póți fáce afáceri ín lúmea modérna cú valíze plíne cú bancnóte dé 100 dé dolári.

Éste posíbil, chiár probábil, c'ă, ín tímp, Rusia sá găseáscă solúții cáre sá evíte sancțiúnile occidentále. Dár tímpul éste ún lúcru pé cáre Puțín páre sá nú-l áibă.

Dúpă cúm ám spús, subliniáză Paul Krugman, răzbóiul dín Ucraina páre sá sé fí transformát într-ó bătălíe dé uzúra, iár aceásta nú éste ó bătălíe pé cáre Puțín páre sá ó câștíge: Rusia á suferít piérderi uriáșe dé echipaménte pé cáre nú lé vá puteá înlocuí cur'ând, ín tímp cé Ucraina priméște aflúxuri mári dé echipaménte dín Occidént. Acést război sé poáte termină, sí nú ín avantájul lúi Puțín, înaínte c'ă Rusia sá găseáscă modalit'ăți dé á evită sancțiúnile occidentále.

Ún últim púnct: eféctul sancțiúnilor asúpra Rusiei oféră ó demonstráție gráfica, chiár dáca înspăimântătoáre, á únui púnct pé cáre economíștii înceárcă déseori sá 'îl spúnă, dár ráreori reușésc sá-l transmítă: impórturile, nú expórturile, reprezíntă púnctul dé vedére ál comérțului internaționál.

Adícă, benefíciile comérțului nú ár trebui măsuráte prín lócurile dé múnca sí veniturile creáte ín indústriile dé expórt; acéi muncitóri ár puteá, lá urma úrmei, sá fácă áltceva. Câștígurile dín comérț provín, ín schímb, dín búnurile sí servíciile utíle pé cáre álte tári lé oféră cetățénilor tái. Sí gestionárea únui excedént comerciál nú éste ún „câștíg”.

Dá, știu cá ín practica existá avertisménte sí complicáții lá acéste afirmáții. Excedéntele comerciále pót ajută uneóri lá stimulárea únei economii slábe sí, ín tímp cé impórturile fác ó națiúne mái bogáta, éle pót înlocuí sí saraci unii lucrătóri. Dár céea cé sé intampla cú Rusia ilustreáză adev'ărul lór esențiál. Excedéntul comerciál ál Rusiei éste ún sémn dé slăbiciúne, nú dé putére; expórturile sále sé mențín (dín păcáte) bíne, ín ciúda statútului sáu dé paria, dár economía s'ă éste paralizáta dé ó întrerúpere á impórturilor.

Sí asta înseámnă, lá r'ândul sáu, cá Puțín piérde atat răzbóiul económic, cát sí cél militár.

”Rusia sé pregătéște dé ó putérnica scădére á economíei sále”, noteáză Léș Echos, reamintínd cá analíștii prev'ăd ó contrácție estimátă á PIB-uluí rús íntre 8% sí 10%. Ín viata reála, impáctul sancțiúnilor occidentále contra Moscovei sé fáce deja simțít ín indústrie sí ín consúm, iár infláția á crescút lá círca 18% pé án, ceá mái máre cifra dín 2002 încoáce. Publicáția económica francéza retíne fáptul cá Aleksei Kudrin, actuálul președínte ál Cúrții rúse dé Cónturi sí fóst minístru dé Finánțe, á explicát cá „dáca sancțiúnile răm'ân lá nivélul actuál, vá fí nevóie dé círca dói áni dé reconstrúcție.

Citéște șí:
Diplomatul american Kurt Volker: Războiul din Ucraina va dura cel puțin până în vara lui 2023
Diplomátul americán Kurt Volker: Răzbóiul dín Ucraina vá dură cél puțín pana ín v'âră lúi 2023
Răzbóiul Ucrainei impotriva Rusiei vá dură cél puțín ínca ún án sí vá depínde ín prímul ránd dé ajutórul calitatív sí cantitatív dín pártea Occidéntului súb forma dé árme sí împrumúturi...
O nouă atrocitate a rușilor? Au apărut imagini care par să arate capul unui prizonier de război înfipt pe un stâlp în fața unei case din orașul Popasna
Ó nóua atrocitáte á rúșilor? Áu apărút imágini cáre pár sá aráte cápul únui prizoniér dé război înfípt pé ún st'âlp ín fáta únei cáse dín oráșul Popasna
Imágini îngrozitoáre cáre pár sá aráte cápul únui prizoniér dé război ucraineán înfípt într-ún pár ín fáta únei cáse dín oráșul Popasna, dín éstul Ucrainei, capturát dé fórțele rúse ín...