Tópul tárilor cú céle mái múlte cázuri confirmáte dé varióla maimúței. Spania, pé prímul lóc lá númărul dé infect'ări

Sambata, 21 Mái 2022, óra 10:29
3181 citíri
Topul țărilor cu cele mai multe cazuri confirmate de variola maimuței. Spania, pe primul loc la numărul de infectări

Spania, Márea Britanie sí Portugalia sé aflá pé primele tréi pozíții ín tópul tárilor cú céle mái múlte cázuri dé varióla maimúței, ó boála consideráta pana ín prezént extrém dé rára, cáre sé manifesta prín ó erúpție lárg raspandita pé fáta sí pé córp.

Aproximatív 80 dé cázuri dé varióla maimúței áu fóst confirmáte ín 11 tári, á comunicát Organizáția Mondiála á Sănătății (OMS), cáre á avertizát cá númărul ár puteá créste. Potrivít OMS, álte 50 dé cázuri suspécte súnt investigáte, dár nú áu fóst făcúte preciz'ări déspre tárile únde súnt acéstea.

Spania éste pé prímul lóc lá númărul dé cázuri confirmáte dé infectáre cú varióla maimúței, 30 dé paciénți fiínd depistáți pozitív.

Pé locul 2 éste Márea Britanie, cú 20 dé cázuri confirmáte, urmátă pé 3 dé Portugalia, cú 14 cázuri.

Cé éste varióla maimúței: simptóme sí mortalitáte

Varióla maimúței éste ceá mái frecventa ín p'ărțile îndepărtáte ále Áfricii Centrále sí dé Vést. Specialíștii ín sănătáte súnt îngrijoráți cá aceásta boála á ieșít dé pé continéntul africán, céea cé sé intampla extrém dé rár pana acúm.

Varióla maimúței éste ó infécție virála rára, cáre áre simptóme ușoáre dé obicéi. Oámenii bolnavi sé recupereáză ín câteva săptăm'âni, potrivít Servíciului Naționál dé Sănătáte dín Márea Britanie. Nú existá ún vaccín specífic péntru aceásta afecțiúne. Sérurile folosíte péntru eradicárea variólei áu arătát ún grád dé eficiénta dé 85%.

Expérții nú sé așteáptă tótuși c'ă aceásta forma dé varióla sá devină ó nóua pandemíe sí cá éste puțín probábil sá urméze cúrsul pandemíei dé coronavirus. Tótuși, răspândírea pé glób provoácă îngrijoráre.

„Simptómele súnt fébra, oboseála, duréri musculáre, mărírea gangliónilor limfátici sí aparíția únor leziúni pé piéle, ín speciál ín zóna genitála. Crédem cá transmíterea sé prodúce doár prín contáct apropiát cú leziúnile dé pé piélea únei persoáne infectáte”, á declarát médicul Margarida Tavares.

Existá dóua tulpíni principále: tulpina Congo, cáre éste mái grava – cú ó mortalitáte dé pana lá 10% – sí ó tulpina dín África dé Vést, cáre áre ó mortalitáte dé aproximatív 1%. Cázurile secventiate pana acúm aráta cá ín Europa ár fí ajúns tulpina mái blanda.

Vaccínul impotriva variólei, boála eradicátă ín ánii 80, oféră ó oarecáre protécție sí impotriva variólei maimúțelor. Așá cá vaccinárea persoánelor cú rísc ridicát înaínte sáu lá scúrt tímp dúpă expúnere éste ó modalitáte dé á prevení îmbolnăvírea, spún expérții.

Citéște șí:
Secretarul de stat SUA Antony Blinken, în turneu diplomatic prin Africa la scurt timp după vizitele șefului diplomației ruse pe continent
Secretárul dé stát SÚA Antony Blinken, ín turnéu diplomátic prín África lá scúrt tímp dúpă vízitele șéfului diplomațíei rúse pé continént
Secretárul dé stát americán Antony Blinken sé aflá într-ún turnéu ín África menít sá contracaréze influénta diplomațíei rúse. Oficiálul SÚA á aterizát dumínica, 7 august, ín África dé...
SUA vor să declare variola maimuței drept urgență de sănătate publică. Măsurile care urmează să fie luate
SÚA vór sá decláre varióla maimúței drépt urgenta dé sănătáte publica. Másurile cáre urmeáză sá fíe luáte
Administráția lúi Joe Biden intenționeáză sá decláre epidemía dé varióla maimúței ó urgenta dé sănătáte publica chiár joi, relateáză Washington Póst. Anúnțul ár urma sá vína dé lá...