Genesa 45

Genesa

Capitol 46

1

Israel a plecat, cu tot ce avea. A ajuns la Beer-Șeba, și a adus jertfe Dumnezeului tatălui său Isaac.

2

Dumnezeu a vorbit lui Israel, într`o vedenie noaptea, și a zis: ,,Iacove! Iacove!`` Israel a răspuns: ,,Iată-mă!``

3

Și Dumnezeu a zis: ,,Eu sînt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău. Nu te teme să te pogori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare.

4

Eu însumi Mă voi pogorî cu tine în Egipt, și Eu însumi te voi scoate iarăș de acolo; iar Iosif îți va închide ochii.``

5

Iacov a părăsit Beer-Șeba; și fiii lui Israel au pus pe tatăl lor Iacov, cu copilașii și nevestele lor, în carele pe cari le trimesese Faraon ca să -l ducă.

6

Și-au luat și turmele și averile, pe cari le agonisiseră în țara Canaanului. Și Iacov s`a dus în Egipt, cu toată familia lui.

7

A luat cu el în Egipt pe fiii lui și pe fiii fiilor lui, pe fiicele lui și pe fiicele fiilor lui, și pe toată familia lui.

8

Iată numele fiilor lui Israel, cari au venit în Egipt. Iacov și fiii lui. Întîiul născut al lui Iacov: Ruben.

9

Fiii lui Ruben: Enoh, Palu, Hețron și Carmi.

10

-Fiii lui Simeon: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin și Țohar; și Saul, fiu dintr`o femeie Cananită.

11

-Fiii lui Levi: Gherșon, Chehat, și Merari. -

12

Fiii lui Iuda: Er, Onan, Șela, Pereț și Zarah; dar Er și Onan au murit în țara Canaanului. Fiii lui Pereț au fost: Hețron și Hamul. -

13

Fiii lui Isahar: Tola, Puva, Iov și Șimron. -

14

Fiii lui Zabulon: Sered, Elon și Iahleel.

15

Aceștia sînt fiii, pe cari i -a născut lui Iacov Lea în Padan-Aram, împreună cu fiică-sa Dina. Fiii și fiicele lui alcătuiau în totul treizeci și trei de inși.

16

Fiii lui Gad: Țifion, Haggi, Șuni, Ețbon, Eri, Arodi și Areeli. -

17

Fiii lui Așer: Imna, Ișva, Ișvi și Beria; și Serah, sora lor. Și fiii lui Beria: Heber și Malchiel.

18

Aceștia sînt fiii Zilpei, pe care o dăduse Laban fetei sale Lea; pe aceștia i -a născut ea lui Iacov. În totul șaisprezece inși.

19

Fiii Rahelei, nevasta lui Iacov: Iosif și Beniamin. -

20

Lui Iosif i s`au născut, în țara Egiptului: Manase și Efraim, pe cari i -a născut Asnat fata lui Poti-Fera, preotul lui On. -

21

Fiii lui Beniamin; Bela, Becher, Așbel, Ghera, Naaman, Ehi, Roș, Mupim, Hupim și Ard.

22

Aceștia sînt fiii Rahelei, pe cari i -a născut lui Iacov. În totul patrusprezece inși.

23

Fiii lui Dan: Hușim.

24

Fiii lui Neftali: Iahțeel, Guni, Iețer și Șilem.

25

Aceștia sînt fiii Bilhei, pe care o dăduse Laban fetei sale Rahela; și pe aceștia i -a născut ea lui Iacov. În totul, șapte inși.

26

Sufletele cari au venit cu Iacov în Egipt și cari ieșiseră din el, erau în totul șasezeci și șase, fără să numărăm nevestele fiilor lui Iacov.

27

Și Iosif avea doi fii, cari i se născuseră în Egipt. -Toate sufletele din familia lui Iacov, cari au venit în Egipt, erau în număr de șaptezeci.

28

Iacov a trimes pe Iuda înainte la Iosif, ca să -i dea de știre să -i iasă înainte în Gosen.

29

Și au venit în ținutul Gosen. Iosif și -a pregătit carul și s`a suit ca să se ducă în Gosen, în întîmpinarea tatălui său Israel. Cum l -a văzut, s`a aruncat pe gîtul lui, și a plîns multă vreme pe gîtul lui.

30

Israel a zis lui Iosif: ,,Acum pot să mor, fiindcă ți-am văzut fața, și tu tot mai trăiești.``

31

Iosif a zis fraților săi și familiei tatălui său: ,,Mă duc să înștiințez pe Faraon, și să -i spun: ,Frații mei și familia tatălui meu, cari erau în țara Canaan, au venit la mine.

32

Oamenii aceștia sînt păstori, căci cresc vite; ei și-au adus oile și boii, și tot ce este al lor.``

33

Și, cînd vă va chema Faraon și vă va întreba: ,,Cu ce vă îndeletniciți?``

34

voi să răspundeți: ,,Robii tăi au crescut vite, din tinereța noastră pînă acum, atît noi cît și părinții noștri.` În felul acesta, veți locui în ținutul Gosen, căci toți păstorii sînt o urîciune pentru Egipteni.``

Genesa 47