Leviticul 25

Leviticul

Capitol 26

1

Să nu vă faceți idoli, să nu vă ridicați nici chip cioplit, nici stîlp de aducere aminte; să nu puneți în țara voastră nici o piatră împodobită cu chipuri, ca să vă închinați înaintea ei; căci Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.

2

Să păziți Sabatele Mele, și să cinstiți locașul Meu cel sfînt. Eu sînt Domnul.

3

Dacă veți urma legile Mele, dacă veți păzi poruncile Mele și le veți împlini,

4

vă voi trimete ploi la vreme, pămîntul își va da roadele, și pomii de pe cîmp își vor da rodurile.

5

Abea veți treiera grîul, și veți începe culesul viei, și culesul viei va ținea pînă la sămănătură; veți avea pîne din belșug, veți mînca și vă veți sătura și veți locui fără frică în țara voastră.

6

Voi da pace în țară, și nimeni nu vă va turbura somnul; voi face să piară din țară fiarele sălbatice, și sabia nu va trece prin țara voastră.

7

Veți urmări pe vrăjmașii voștri, și ei vor cădea uciși de sabie înaintea voastră.

8

Cinci din voi vor urmări o sută, și o sută din voi vor urmări zece mii, și vrăjmașii voștri vor cădea uciși de sabie înaintea voastră.

9

Eu Mă voi întoarce spre voi, vă voi face să creșteți, vă voi înmulți, și Îmi voi ținea legămîntul Meu cu voi.

10

Veți mînca din roadele cele vechi, și veți scoate afară pe cele vechi, ca să faceți loc celor noi.

11

Îmi voi așeza locașul Meu în mijlocul vostru, și sufletul Meu nu vă va urî.

12

Voi umbla în mijlocul vostru; Eu voi fi Dumnezeul vostru, și voi veți fi poporul Meu.

13

Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru, care v`am scos din țara Egiptului, care v`am scos din robie; Eu am rupt legăturile jugului vostru, și v`am făcut să mergeți cu capul ridicat.

14

Dar dacă nu Mă ascultați și nu împliniți toate aceste porunci,

15

dacă nesocotiți legile Mele, și dacă sufletul vostru urăște rînduielile Mele, așa încît să nu împliniți toate poruncile Mele și să rupeți legămîntul Meu,

16

iată ce vă voi face atunci. Voi trimete peste voi groaza, lingoarea și frigurile, cari vor face să vi se stingă ochii, și să piară viața din voi. Sămînța o veți sămăna în zădar, căci o vor mînca vrăjmașii voștri.

17

Îmi voi întoarce Fața împotriva voastră, și veți fi bătuți și veți fugi dinaintea vrăjmașilor voștri; cei ce vă urăsc vă vor subjuga, și veți fugi fără să fiți urmăriți chiar.

18

Dacă, cu toate acestea, nu Mă veți asculta, vă voi pedepsi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre.

19

Voi frînge mîndria puterii voastre, voi face ca deasupra voastră cerul să fie de fier, și pămîntul de aramă.

20

Vi se va istovi puterea fără folos: pămîntul vostru nu-și va da roadele, și pomii de pe pămînt nu-și vor da rodurile.

21

Dacă și după aceasta vă veți împotrivi, și nu veți voi să Mă ascultați, vă voi lovi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre.

22

Voi trimete împotriva voastră fiarele de pe cîmp, cari vă vor lăsa fără copii, vă vor nimici vitele, și vă vor împuțina; așa că vă vor rămînea drumurile pustii.

23

Dacă pedepsele acestea nu vă vor îndrepta, și dacă vă veți împotrivi Mie,

24

Mă voi împotrivi și Eu vouă, și vă voi lovi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre.

25

Voi face să vină împotriva voastră sabie, care va răsbuna călcarea legămîntului Meu; și cînd vă veți strînge în cetățile voastre, voi trimete ciuma în mijlocul vostru, și veți fi dați în mînile vrăjmașului.

26

Cînd vă voi trimete lipsă de pîne, zece femei vă vor coace pîne într`un singur cuptor, și vi se va da pînea cu cîntarul; veți mînca, dar nu vă veți sătura.

27

Dacă, cu toate acestea, nu Mă veți asculta, și dacă vă veți împotrivi Mie,

28

Mă voi împotrivi și Eu vouă cu mînie, și vă voi pedepsi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre.

29

Veți mînca pănă și carnea fiilor voștri, veți mînca pănă și carnea fiicelor voastre.

30

Vă voi nimici înălțimile pentru jertfă, vă voi dărîma stîlpii închinați soarelui, voi arunca trupurile voastre moarte peste trupurile moarte ale idolilor voștri, și sufletul Meu vă va urî.

31

Vă voi lăsa cetățile pustii, vă voi pustii locașurile sfinte, și nu voi mai mirosi mirosul plăcut al tămîii voastre.

32

Voi pustii țara, așa că vrăjmașii voștri cari o vor locui vor rămînea încremeniți văzînd -o.

33

Vă voi împrăștia printre neamuri, și voi scoate sabia după voi. Țara voastră va fi pustiită, și cetățile voastre vor rămînea pustii.

34

Atunci țara se va bucura de Sabatele ei, tot timpul cît va fi pustiită și cît veți fi în țara vrăjmașilor voștri; atunci țara se va odihni, și se va bucura de Sabatele ei.

35

Tot timpul cît va fi pustiită, va avea odihna pe care n`o avusese în anii voștri de Sabat, cînd o locuiați.

36

În inima acelora dintre voi cari vor mai rămînea în viață, în țara vrăjmașilor lor, voi băga frica; și îi va urmări pănă și foșnetul unei frunze suflate de vînt; vor fugi ca de sabie, și vor cădea fără să fie urmăriți.

37

Se vor prăvăli unii peste alții ca înaintea săbiei, fără să fie urmăriți. Nu veți putea să stați în picioare în fața vrăjmașilor voștri;

38

veți pieri printre neamuri, și vă va mînca țara vrăjmașilor voștri.

39

Iar pe aceia dintre voi cari vor mai rămînea în viață, îi va apuca durerea pentru fărădelegile lor, în țara vrăjmașilor lor; îi va apuca durerea și pentru fărădelegile părinților lor.

40

Își vor mărturisi fărădelegile lor și fărădelegile părinților lor, călcările de lege pe cari le-au săvîrșit față de Mine, și împotrivirea cu care Mi s`au împotrivit, păcate din pricina cărora

41

și Eu M`am împotrivit lor, și i-am adus în țara vrăjmașilor lor. Și atunci inima lor netăiată împrejur se va smeri, și vor plăti datoria fărădelegilor lor.

42

Atunci Îmi voi aduce aminte de legămîntul Meu cu Iacov, Îmi voi aduce aminte de legămîntul Meu cu Isaac și de legămîntul Meu cu Avraam, și Îmi voi aduce aminte de țară.

43

Țara însă va trebui să fie părăsită de ei, și se va bucura de Sabatele ei în timpul cînd va rămînea pustiită departe de ei; și ei vor plăti datoria fărădelegilor lor, pentrucă au nesocotit poruncile Mele, și pentrucă sufletul lor a urît legile Mele.

44

Dar, și cînd vor fi în țara vrăjmașilor lor, nu -i voi lepăda de tot, și nu -i voi urî pănă acolo încît să -i nimicesc de tot, și să rup legămîntul Meu cu ei; căci Eu sînt Domnul, Dumnezeul lor.

45

Ci Îmi voi aduce aminte spre binele lor de vechiul legămînt, prin care i-am scos din țara Egiptului, în fața neamurilor, ca să fiu Dumnezeul lor. Eu sînt Domnul.``

46

Acestea sînt rînduielile, poruncile și legile, pe cari le -a statornicit Domnul între El și copiii lui Israel, pe muntele Sinai, prin Moise.

Leviticul 27