Numeri 2

Numeri

Capitol 3

1

Iată sămînța lui Aaron și a lui Moise, pe vremea cînd a vorbit Domnul cu Moise, pe muntele Sinai.

2

Iată numele fiilor lui Aaron: Nadab, întîiul născut, Abihu, Eleazar și Itamar.

3

Acestea sînt numele fiilor lui Aaron, cari au primit ungerea preoțească, și cari au fost închinați în slujba preoției.

4

Nadab și Abihu au murit înaintea Domnului, cînd au adus înaintea Domnului foc străin, în pustia Sinai; ei n`aveau fii. Eleazar și Itamar au împlinit slujba preoției, în fața tatălui lor Aaron.

5

Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:

6

,,Apropie seminția lui Levi, și pune -o înaintea preotului Aaron, ca să fie în slujba lui.

7

Ei să aibă grijă de tot ce este dat în paza lui și de tot ce este poruncit întregii adunări, înaintea cortului întîlnirii: să facă slujba cortului.

8

Să aibă grijă de toate uneltele cortului întîlnirii, și de tot ce este poruncit copiilor lui Israel: ei să facă slujba cortului.

9

Să dai pe Leviți lui Aaron și fiilor lui; ei să -i fie dați lui în totul, din partea copiilor lui Israel.

10

Pe Aaron și pe fiii lui să -i pui să păzească slujba preoției lor; iar străinul care se va apropia, să fie pedepsit cu moartea.``

11

Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:

12

,,Iată că am luat pe Leviți din mijlocul copiilor lui Israel, în locul tuturor întîilor născuți, cari se nasc întăi dintre copiii lui Israel; și Leviții vor fi ai Mei.

13

Căci orice întîi născut este al Meu; în ziua cînd am lovit pe toți întîii născuți din țara Egiptului, Mi-am închinat Mie pe toți întîii născuți din Israel, atît din oameni cît și din dobitoace: ei vor fi ai Mei. Eu sînt Domnul.``

14

Domnul a vorbit lui Moise, în pustia Sinai, și a zis:

15

,,Fă numărătoarea copiilor lui Levi, după casele părinților lor, după familiile lor; și anume, fă numărătoarea tuturor celor de parte bărbătească, dela vîrsta de o lună în sus.

16

Moise le -a făcut numărătoarea, după porunca Domnului, întocmai cum poruncise.

17

Iată cari sînt fiii lui Levi, după numele lor: Gherșon, Chehat și Merari. -

18

Iată numele fiilor lui Gherșon, după familiile lor: Libni și Șimei.

19

Iată fiii lui Chehat, după familiile lor: Amram, Ițehar, Hebron și Uziel;

20

și fiii lui Merari, după familiile lor: Mahli și Muși. Acestea sînt familiile lui Levi, după casele părinților lor.

21

Din Gherșon se pogoară familia lui Libni și familia lui Șimei, alcătuind familiile Gherșoniților.

22

Cei ieșiți la numărătoare, cînd au numărat pe toți bărbații dela vîrsta de o lună în sus, au fost șapte mii cinci sute.

23

Familiile Gherșoniților tăbărau înapoia cortului la apus.

24

Căpetenia casei părintești a Gherșoniților era Elisaf, fiul lui Lael.

25

În ce privește cortul întîlnirii, în grija fiilor lui Gherșon era dat: cortul și acoperișul cortului, învelitoarea acoperișului cortului și perdeaua de la ușa cortului întîlnirii;

26

apoi pînzele curții și perdeaua de la poarta curții cortului dejur împrejurul cortului și altarului, și toate funiile pentru slujba cortului.

27

Din Chehat se pogoară familia Amramiților, familia Ițehariților, familia Hebroniților și familia Uzieliților, alcătuind familiile Chehatiților.

28

Numărînd pe toți bărbații dela vîrsta de o lună în sus, s`au găsit opt mii șase sute de bărbați, însărcinați cu îngrijirea sfîntului locaș.

29

Familiile fiilor lui Chehat tăbărau în partea de miazăzi a cortului.

30

Căpetenia casei părintești a familiilor Chehatiților era Elițafan, fiul lui Uziel.

31

În grija lor au dat chivotul, masa, sfeșnicul, altarele, uneltele sfîntului locaș, cu cari își făceau slujba, perdeaua dinlăuntru, și tot ce ține de ea.

32

Căpetenia căpeteniilor Leviților era Eleazar, fiul preotului Aaron; el avea privigherea asupra celor însărcinați să îngrijească de sfîntul locaș.

33

Din Merari se pogoară familia lui Mahli și familia lui Muși, alcătuind familiile Merariților.

34

Cei ieșiți la numărătoare, cînd au numărat pe toți bărbații de la vîrsta de o lună în sus, au fost șase sute de mii două sute.

35

Căpetenia casei părintești a familiilor lui Merari era Țuriel, fiul lui Abihail. Ei tăbărau în partea de miazănoapte a cortului.

36

În paza și grija fiilor lui Merari au dat: scîndurile cortului, drugii, stîlpii și picioarele lor, toate uneltele și tot ce ține de ele;

37

apoi stîlpii curții de jur împrejur, picioarele lor, țărușii lor și funiile lor.

38

Moise, Aaron și fiii lui tăbărau înaintea cortului, la răsărit, înaintea cortului întîlnirii, spre răsăritul soarelui; ei aveau să îndeplinească la sfîntul locaș, tot ce fusese poruncit copiilor lui Israel; iar străinul care se va apropia, să fie pedepsit cu moartea.

39

Toți Leviții a căror numărătoare au făcut -o Moise și Aaron, după porunca Domnului, după familiile lor, toți bărbații, dela vîrsta de o lună în sus, au fost douăzeci și două de mii.

40

Domnul a zis lui Moise: ,,Fă numărătoarea tuturor întîilor născuți de parte bărbătească dintre copiii lui Israel, dela vîrsta de o lună în sus, și numără -i după numele lor.

41

Să iei pe Leviți pentru Mine, Domnul, în locul tuturor întîilor născuți din copiii lui Israel, și vitele Leviților în locul tuturor întîilor născuți din vitele copiilor lui Israel!``

42

Moise a făcut numărătoarea tuturor întîilor născuți dintre copiii lui Israel, după porunca pe care i -o dăduse Domnul.

43

Toți întîii născuți de parte bărbătească, a căror numărătoare au făcut -o, numărîndu-le numele, dela vîrsta de o lună în sus, au fost douăzeci și două de mii două sute șapte zeci și trei.

44

Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:

45

,,Ia pe Leviți în locul tuturor întîilor născuți din copiii lui Israel, și vitele Leviților în locul vitelor lor; și Leviții vor fi ai Mei. Eu sînt Domnul.

46

Pentru răscumpărarea celor două sute șaptezeci și trei, cari trec peste numărul Leviților, dintre întîii născuți ai copiilor lui Israel,

47

să iei cîte cinci sicli de cap, după siclul sfîntului locaș, care este de douăzeci de ghere.

48

Să dai argintul acesta lui Aaron și fiilor lui, pentru răscumpărarea celor ce trec peste numărul Leviților.``

49

Moise a luat argintul pentru răscumpărarea celor ce treceau peste numărul celor răscumpărați de Leviți;

50

a luat argintul întîilor născuți din copiii lui Israel: o mie trei sute șasezeci și cinci de sicli, după siclul sfîntului locaș.

51

Și Moise a dat argintul de răscumpărare lui Aaron și fiilor lui, după porunca Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.

Numeri 4