Numeri 17

Numeri

Capitol 18

1

Domnul a zis lui Aaron: ,,Tu și fiii tăi, și casa tatălui tău cu tine, să purtați pedeapsa fărădelegilor făcute în sfîntul locaș; tu și fiii tăi împreună cu tine, să purtați pedeapsa fărădelegilor făcute în împlinirea slujbei voastre preoțești.

2

Apropie de asemenea de tine, pe frații tăi, seminția lui Levi, seminția tatălui tău, ca să fie legați de tine și să-ți slujească, atunci cînd tu, și fiii tăi împreună cu tine, veți fi înaintea cortului întîlnirii.

3

Ei să păzească ce le vei porunci tu și cele privitoare la tot cortul; dar să nu se apropie nici de uneltele sfîntului locaș, nici de altar, ca să nu muriți, și ei și voi.

4

Ei să se alipească de tine, și să păzească tot ce privește cortul întîlnirii pentru toată slujba cortului. Niciun străin să nu se apropie de voi.

5

Să păziți cele privitoare la sfîntul locaș și altar, ca să nu mai fie mînie împotriva copiilor lui Israel.

6

Iată că am luat pe frații voștri Leviții, din mijlocul copiilor lui Israel, ca unii cari sunt dați Domnului: ei vă sînt încredințați vouă în dar, ca să facă slujba cortului întîlnirii.

7

Tu, și fiii tăi, împreună cu tine, să păziți slujbele preoției voastre în tot ce privește altarul și tot ce este dincolo de perdeaua din lăuntru: aceasta este slujba pe care o veți face. Vă dau în dar slujba preoției. Străinul care se va apropia, va fi omorît.``

8

Domnul a zis lui Aaron: ,,Iată, din toate lucrurile pe cari Mi le închină copiii lui Israel, îți dau pe cele cari Îmi sînt aduse prin ridicare; ți le dau, ție și fiilor tăi, ca drept al ungerii, printr`o lege vecinică.

9

Iată ce va fi al tău dintre lucrurile prea sfinte cari nu sînt mistuite de foc: toate darurile din jertfele lor de mîncare, toate jertfele lor de ispășire, și toate jertfele pentru vină, pe cari Mi le vor aduce; lucrurile acestea prea sfinte să fie ale tale și ale fiilor tăi.

10

Să le mîncați într`un loc prea sfînt; orice bărbat să mănînce din ele; să le priviți ca sfinte.

11

Iată ce va mai fi al tău: toate darurile pe cari le vor aduce copiii lui Israel prin ridicare și legănîndu-le într`o parte și în alta, ți le dau ție, fiilor tăi și fiicelor tale împreună cu tine, printr`o lege vecinică. Oricine va fi curat în casa ta să mănînce din ele.

12

Îți dau cele dintîi roade pe cari le vor aduce Domnului: tot ce va fi mai bun din untdelemn, tot ce va fi mai bun din must și grîu.

13

Cele dintîi roade ale pămîntului lor, pe cari le vor aduce Domnului, să fie ale tale. Oricine va fi curat în casa ta să mănînce din ele.

14

Tot ce va fi închinat Domnului prin făgăduință în Israel, să fie al tău.

15

Orice întîi născut din orice trup, pe care -l vor aduce Domnului, atît din oameni cît și din dobitoace, să fie al tău. Numai, să lași să se răscumpere întîiul născut al omului, și să lași să se răscumpere și întîiul născut al unui dobitoc necurat.

16

Să lași să se răscumpere întăii născuți ai oamenilor, dela vîrsta de o lună, după prețuirea ta, cu prețul de cinci sicli de argint, după siclul sfîntului locaș, care este de douăzeci de ghere.

17

Dar să nu lași să se răscumpere întîiul născut al vacii, nici întîiul născut al oii, nici întîiul născut al caprei: acestea sînt lucruri sfinte. Sîngele lor să -l stropești pe altar, și să le arzi grăsimea: aceasta va fi o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.

18

Carnea lor să fie a ta, ca și pieptul care se leagănă într`o parte și în alta și ca și spata dreaptă.

19

Îți dau ție, fiilor tăi și fiicelor tale împreună cu tine, printr`o lege vecinică, toate darurile sfinte pe cari le vor aduce Domnului copiii lui Israel prin ridicare. Acesta este un legămînt de necălcat și pe vecie înaintea Domnului, pentru tine și pentru sămînța ta împreună cu tine.``

20

Domnul a zis lui Aaron: ,,Tu să n`ai nici o moștenire în țara lor, și să n`ai nici o parte de moșie în mijlocul lor. Eu sînt moștenirea și partea ta de moșie, în mijlocul copiilor lui Israel.

21

Fiilor lui Levi le dau ca moștenire orice zeciuială în Israel, pentru slujba pe care o fac ei, pentru slujba cortului întîlnirii.

22

Copiii lui Israel să nu se mai apropie de cortul întîlnirii, ca să nu se facă vinovați de vreun păcat și să moară.

23

Ci Leviții să facă slujba cortului întîlnirii, și să rămînă încărcați cu fărădelegile lor. Ei să n`aibă nici o moștenire în mijlocul copiilor lui Israel: aceasta să fie o lege vecinică printre urmașii voștri.

24

Leviților le dau de moștenire zeciuelile pe cari le vor aduce copiii lui Israel Domnului prin ridicare; de aceea zic cu privire la ei: ,,Să n`aibă nici o moștenire în mijlocul copiilor lui Israel.``

25

Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:

26

,,Să vorbești Leviților, și să le spui: ,Cînd veți primi de la copiii lui Israel zeciuiala pe care v`o dau din partea lor, ca moștenire a voastră, să luați întîi din ea un dar pentru Domnul, și anume: a zecea parte din zeciuială;

27

și darul vostru vi se va socoti ca grîul care se ia întîi din arie și ca mustul care se ia întîi din teasc.

28

Astfel să luați și voi întîi un dar pentru Domnul, din toate zeciuielile pe cari le veți primi de la copiii lui Israel, și să dați preotului Aaron darul pe care -l veți lua întîi din ele pentru Domnul.

29

Din toate darurile cari vi se vor da, să luați întîi toate darurile pentru Domnul; din tot ce va fi mai bun, să luați întîi partea închinată Domnului.

30

Să le spui: ,După ce veți lua din ele partea cea mai bună, zeciuiala va fi socotită Leviților ca venitul de la arie și ca venitul de la teasc.

31

Să -l mîncați într`un loc oarecare, voi și casa voastră; căci aceasta este plata voastră pentru slujba pe care o faceți în cortul întîlnirii.

32

Nu vă veți face vinovați pentru aceasta de niciun păcat, dacă veți lua din ele pentru Domnul ce este mai bun, nici nu veți pîngări darurile sfinte ale copiilor lui Israel, și nu veți muri.``

Numeri 19