Numeri 32

Numeri

Capitol 33

1

Iată popasurile copiilor lui Israel cari au ieșit din țara Egiptului, după oștirile lor, subt povățuirea lui Moise și lui Aaron.

2

Moise a scris călătoriile lor din popas în popas, după porunca Domnului. Și iată popasurile lor, după călătoriile lor.

3

Au pornit din Ramses în luna întîi, în ziua a cincisprezecea a lunii întîi. A doua zi după Paște, copiii lui Israel au ieșit gata de luptă în fața tuturor Egiptenilor,

4

în timp ce Egiptenii își îngropau pe toți întîii lor născuți, pe cari -i lovise Domnul dintre ei. Căci Domnul făcuse chiar și pe dumnezeii lor să simtă puterea Lui.

5

Copiii lui Israel au pornit din Ramses și au tăbărît la Sucot.

6

Au pornit din Sucot, și au tăbărît la Etam, care este la marginea pustiei.

7

Au pornit din Etam, s`au întors înapoi la Pi-Hahirot, față în față cu Baal-Țefon, și au tăbărît înaintea Migdolului.

8

Au pornit dinaintea Pi-Hahirotului, și au trecut prin mijlocul mării în spre pustie; au făcut un drum de trei zile în pustia Etamului, și au tăbărît la Mara.

9

Au pornit dela Mara, și au ajuns la Elim; la Elim erau douăsprezece izvoare de apă și șaptezeci de finici: acolo au tăbărît.

10

Au pornit din Elim, și au tăbărît lîngă marea Roșie.

11

Au pornit dela marea Roșie, și au tăbărît în pustia Sin.

12

Au pornit din pustia Sin, și au tăbărît la Dofca.

13

Au pornit din Dofca, și au tăbărît la Aluș.

14

Au pornit din Aluș, și au tăbărît la Refidim, unde poporul n`a găsit apă de băut.

15

Au pornit din Refidim, și au tăbărît în pustia Sinai.

16

Au pornit din pustia Sinai, și au tăbărît la Chibrot-Hataava.

17

Au pornit dela Chibrot-Hataava, și au tăbărît la Hațerot.

18

Au pornit din Hațerot, și au tăbărît la Ritma.

19

Au pornit dela Ritma, și au tăbărît la Rimon-Pereț.

20

Au pornit din Rimon-Pereț, și au tăbărît la Libna.

21

Au pornit din Libna, și au tăbărît la Risa.

22

Au pornit din Risa, și au tăbărît la Chehelata.

23

Au pornit din Chehelata, și au tăbărît la muntele Șafer.

24

Au pornit dela muntele Șafer, și au tăbărît la Harada.

25

Au pornit din Harada, și au tăbărît la Machelot.

26

Au pornit din Machelot, și au tăbărît la Tahat.

27

Au pornit din Tahat, și au tăbărît la Tarah.

28

Au pornit din Tarah, și au tăbărît la Mitca.

29

Au pornit din Mitca, și au tăbărît la Hașmona.

30

Au pornit din Hașmona, și au tăbărît la Moserot.

31

Au pornit din Moserot, și au tăbărît la Bene-Iaacan.

32

Au pornit din Bene-Iaacan, și au tăbărît la Hor-Ghidgad.

33

Au pornit din Hor-Ghidgad, și au tăbărît la Iotbata.

34

Au pornit din Iotbata, și au tăbărît la Abrona.

35

Au pornit din Abrona, și au tăbărît la Ețion-Gheber.

36

Au pornit din Ețion-Gheber, și au tăbărît în pustia Țin, adică la Cades.

37

Au pornit din Cades, și au tăbărît la muntele Hor, la marginea țării Edomului.

38

Preotul Aaron s`a suit pe muntele Hor, după porunca Domnului; și a murit acolo, în al patruzecilea an după ieșirea copiilor lui Israel din țara Egiptului, în luna a cincea, în cea dintîi zi a lunii.

39

Aaron era în vîrstă de o sută douăzeci și trei de ani cînd a murit pe muntele Hor.

40

Împăratul Aradului, Cananitul, care locuia în partea de miazăzi a țării Canaanului, a aflat de sosirea copiilor lui Israel.

41

Au pornit dela muntele Hor, și au tăbărît la Țalmona.

42

Au pornit din Țalmona, și au tăbărît la Punon.

43

Au pornit din Punon, și au tăbărît la Obot.

44

Au pornit din Obot, și au tăbărît la Iie-Abarim, la hotarul Moabului.

45

Au pornit din Iie-Abarim, și au tăbărît la Dibon-Gad:

46

Au pornit din Dibon-Gad, și au tăbărît la Almon-Diblataim.

47

Au pornit din Almon-Diblataim, și au tăbărît la munții Abarim, înaintea muntelui Nebo.

48

Au pornit dela munții Abarim, și au tăbărît în cîmpia Moabului, lîngă Iordan, în fața Ierihonului.

49

Au tăbărît lîngă Iordan, dela Bet-Ieșimot pînă la Abel-Sitim, în cîmpia Moabului.

50

Domnul a vorbit lui Moise în cîmpia Moabului, lîngă Iordan în fața Ierihonului. Și a zis:

51

,,Vorbește copiilor lui Israel, și spune-le: ,Dupăce veți trece Iordanul și veți intra în țara Canaanului,

52

să izgoniți dinaintea voastră pe toți locuitorii țării, să le dărîmați toți idolii de piatră, să le nimiciți toate icoanele turnate, și să le nimiciți toate înălțimile pentru jertfe.

53

Să luați țara în stăpînire, și să vă așezați în ea; căci Eu v`am dat țara aceasta, ca să fie moșia voastră.

54

Să împărțiți țara prin sorți, după familiile voastre. Celor ce sînt în număr mai mare, să le dați o parte mai mare, și celor ce sînt în număr mai mic, să le dați o parte mai mică. Fiecare să stăpînească ce -i va cădea la sorți; s`o luați în stăpînire, după semințiile părinților voștri.

55

Dar dacă nu veți izgoni dinaintea voastră pe locuitorii țării, aceia dintre ei pe cari îi veți lăsa, vă vor fi ca niște spini în ochi și ca niște ghimpi în coaste: vă vor fi vrăjmași în țara în care veți merge să vă așezați.

56

Și vă voi face și vouă cum hotărîsem să le fac lor.``

Numeri 34