Iosua 9

Iosua

Capitol 10

1

Adoni-Țedec, împăratul Ierusalimului, a aflat că Iosua pusese mîna pe Ai și o nimicise cu desăvîrșire, că făcuse cetății Ai și împăratului ei cum făcuse Ierihonului și împăratului lui, și că locuitorii Gabaonului făcuseră pace cu Israel și erau în mijlocul lor.

2

Atunci i -a fost foarte mare frică; fiindcă Gabaon era o cetate mare ca una din cetățile împărătești, mai mare chiar decît Ai, și toți bărbații ei erau viteji.

3

Adoni-Țedec, împăratul Ierusalimului, a trimes să spună lui Hoham, împăratul Hebronului, lui Piream, împăratul Iarmutului, lui Iafia, împăratul Lachisului, și lui Debir, împăratul Eglonului:

4

,,Suiți-vă la mine, și ajutăți-mă, ca să batem Gabaonul, căci a făcut pace cu Iosua și cu copiii lui Israel``.

5

Cei cinci împărați ai Amoriților: împăratul Ierusalimului, împăratul Hebronului, împăratul Iarmutului, împăratul Lachisului, și împăratul Eglonului, s`au adunat astfel și s`au suit împreună cu toate oștile lor; au venit și au tăbărît lîngă Gabaon, și au început să lupte împotriva lui.

6

Oamenii din Gabaon au trimes să spună lui Iosua, în tabăra din Ghilgal: ,,Nu părăsi pe robii tăi, suie-te la noi în grabă, izbăvește-ne, dă-ne ajutor; căci toți împărații Amoriților, cari locuiesc pe munte, s`au strîns împotriva noastră``.

7

Iosua s`a suit din Ghilgal, el și toți oamenii de război cu el, și toți cei viteji.

8

Domnul a zis lui Iosua: ,,Nu te teme de ei, căci îi dau în mînile tale, și niciunul din ei nu va putea să stea împotriva ta``.

9

Iosua a venit fără veste peste ei, după ce a mers toată noaptea dela Ghilgal.

10

Domnul i -a pus în învălmășeală dinaintea lui Israel; și Israel le -a pricinuit o mare înfrîngere la Gabaon, i -a urmărit pe drumul care suie la Bet-Horon, și i -a bătut pînă la Azeca și pînă la Macheda.

11

Pe cînd fugeau ei dinaintea lui Israel, și se pogorau din Bet-Horon, Domnul a făcut să cadă din cer peste ei niște pietre mari pînă la Azeca, și au perit; cei ce au murit de pietrele grindinei au fost mai mulți decît cei uciși cu sabia de copiii lui Israel.

12

Atunci Iosua a vorbit Domnului, în ziua cînd a dat Domnul pe Amoriți în mînile copiilor lui Israel, și a zis în fața lui Israel: ,,Oprește-te, soare, asupra Gabaonului, Și tu, lună, asupra văii Aialonului!``

13

Și soarele s`a oprit, și luna și -a întrerupt mersul, Pînă ce poporul și -a răzbunat pe vrăjmașii lui. Lucrul acesta nu este scris oare în Cartea Dreptului? Soarele s`a oprit în mijlocul cerului, și nu s`a grăbit să apună, aproape o zi întreagă.

14

N`a mai fost nici o zi ca aceea, nici înainte nici după aceea, cînd Domnul să fi ascultat glasul unui om; căci Domnul lupta pentru Israel.

15

Și Iosua și tot Israelul împreună cu el, s`a întors în tabără la Ghigal.

16

Cei cinci împărați au fugit, și s`au ascuns într`o peșteră la Macheda.

17

S`a spus lucrul acesta lui Iosua, zicînd: ,,Cei cinci împărați se află ascunși într`o peșteră la Macheda``.

18

Iosua a zis: ,,Prăvăliți niște petre mari la intrarea peșterii, și puneți niște oameni să -i păzească.

19

Și voi nu vă opriți, ci urmăriți pe vrăjmașii voștri, și bateți -i pe dinapoi; nu -i lăsați să intre în cetățile lor, căci Domnul, Dumnezeul vostru, i -a dat în mînile voastre.``

20

După ce Iosua și copiii lui Israel le-au pricinuit o foarte mare înfrîngere, și i-au bătut cu desăvîrșire, ceice au putut scăpa au intrat în cetățile întărite,

21

și tot poporul s`a întors liniștit în tabără la Iosua în Macheda, fără ca cineva să fi crîcnit cu limba lui împotriva copiilor lui Israel.

22

Iosua a zis atunci: ,,Deschideți intrarea peșterii, scoateți afară din ea pe cei cinci împărați, și aduceți -i la mine.``

23

Ei au făcut așa, și au adus la el pe cei cinci împărați, pe cari -i scoseseră din peșteră: pe împăratul Ierusalimului, pe împărtul Hebronului, pe împăratul Iarmutului, pe împăratul Lachisului, și pe împăratul Eglonului.

24

După ce au adus pe acești împărați înaintea lui Iosua, Iosua a chemat pe toți bărbații lui Israel, și a zis căpeteniilor oamenilor de război, cari merseseră cu el: ,,Apropiați-vă și puneți-vă picioarele pe grumajii împăraților acestora.`` Ei s`au apropiat, și au pus picioarele pe grumajii lor.

25

Iosua le -a zis: ,,Nu vă temeți și nu vă spăimîntați, ci întăriți-vă și îmbărbătați-vă, căci așa va face Domnul tuturor vrăjmașilor voștri împotriva cărora vă veți lupta``.

26

După aceea, Iosua i -a lovit, și i -a omorît; i -a spînzurat de cinci copaci, și au rămas spînzurați de copaci pînă seara.

27

Pela apusul soarelui, Iosua a poruncit să -i pogoare din copaci, i-au aruncat în peștera în care se ascunseseră, și au pus la intrarea peșterii niște pietre mari, cari au rămas acolo pînă în ziua de azi.

28

Iosua a luat Macheda chiar în ziua aceea, și a trecut -o prin ascuțișul săbiei; a nimicit cu desăvîrșire pe împărat, cetatea și pe toți cei ce se aflau în ea; n`a lăsat să scape niciunul, și împăratului din Macheda i -a făcut cum făcuse împăratului Ierihonului.

29

Iosua, și tot Israelul împreună cu el, a trecut din Macheda la Libna, și a dat luptă împotriva Libnei.

30

Domnul a dat -o și pe ea, împreună cu împăratul ei, în mînile lui Israel, și a trecut -o prin ascuțișul săbiei, pe ea și pe toți ceice se găseau în ea; n`a lăsat să scape niciunul, și a făcut împăratului ei cum făcuse împăratului Ierihonului.

31

Iosua, și tot Israelul împreună cu el, a trecut din Libna în Lachis, a tăbărît înaintea ei, și a început lupta împotriva ei.

32

Domnul a dat cetatea Lachis în mînile lui Israel, care a luat -o a doua zi, și a trecut -o prin ascuțișul săbiei, pe ea și pe toți cei ce se aflau în ea, cum făcuse cu Libna.

33

Atunci Horam, împăratul Ghezerului, s`a suit ca să dea ajutor Lachisului. Iosua l -a bătut, pe el și pe poporul lui, fără să lase pe cineva să scape.

34

Iosua, și tot Israelul împreună cu el, a trecut din Lachis la Eglon; au tăbărît înaintea ei, și au început lupta.

35

Au luat -o în aceeaș zi, și au trecut -o prin ascuțișul săbiei, pe ea și pe toți ceice se aflau în ea; Iosua a nimicit -o cu desăvîrșire chiar în ziua aceea, cum făcuse cu Lachis.

36

Iosua, și tot Israelul împreună cu el, s`a suit din Eglon la Hebron, și au început lupta împotriva lui.

37

L-au luat, și l-au trecut prin ascuțișul săbiei, pe el, pe împăratul lui, toate cetățile cari țineau de el, și pe toți ceice se aflau în el; Iosua n`a lăsat pe niciunul să scape, cum făcuse cu Eglonul, și l -a nimicit cu desăvîrșire împreună cu toți ceice se aflau în el.

38

Iosua, și tot Israelul împreună cu el, s`a îndreptat împotriva Debirului, și a început lupta împotriva lui.

39

L -a luat, pe el, pe împăratul lui, și toate cetățile cari țineau de el; le-au trecut prin ascuțișul săbiei, și au nimicit cu desăvîrșire pe toți cei ce se aflau în ele, fără să lase să scape vreunul; Iosua a făcut Debirului și împăratului lui cum făcuse Hebronului și cum făcuse Libnei și împăratului ei.

40

Iosua a bătut astfel toată țara, muntele, partea de miazăzi, cîmpia și costișele, și a bătut pe toți împărații; n`a lăsat să scape nimeni, și a nimicit cu desăvîrșire tot ce avea suflare, cum poruncise Domnul, Dumnezeul lui Israel.

41

Iosua i -a bătut dela Cades-Barnea pînă la Gaza, a bătut toată țara Gosen pînă la Gabaon.

42

Iosua a luat în acelaș timp pe toți împărații aceia și țara lor, căci Domnul, Dumnezeul lui Israel, lupta pentru Israel.

43

Și Iosua, și tot Israelul împreună cu el, s`a întors în tabără la Ghilgal. Mare bătălie la apele Merom.

Iosua 11