1 Imparati 19

1 Imparati

Capitol 20

1

Ben-Hadad, împăratul Siriei, și -a strîns toată oștirea: avea cu el treizeci și doi de împărați, cai și cară. S`a suit, a împresurat Samaria și a început lupta împotriva ei.

2

A trimes în cetate soli la Ahab, împăratul lui Israel, să -i spună: ,,Așa vorbește Ben-Hadad:

3

,Argintul și aurul tău sînt ale mele, nevestele și cei mai frumoși copii ai tăi sînt tot ai mei.``

4

Împăratul lui Israel a răspuns: ,,Împărate, domnul meu, fie cum zici! Sînt al tău cu tot ce am.``

5

Solii s`au întors, și au zis: ,,Așa vorbește Ben-Hadad: ,Am trimes să-ți spună: ,Să-mi dai argintul și aurul tău, nevestele și copiii tăi.

6

De aceea, voi trimete mîne, la ceasul acesta, pe slujitorii mei la tine. Ei îți vor scormoni casa ta și casele slujitorilor tăi, vor pune mîna pe tot ce ai mai scump, și vor lua.``

7

Împăratul lui Israel a chemat pe toți bătrînii țării și a zis: ,,Vedeți bine și înțelegeți că omul acesta ne vrea răul; căci a trimes să-mi ceară nevestele și copiii, argintul și aurul, și n`am zis că nu i le dau!``

8

Toți bătrînii și tot poporul au zis lui Ahab: ,,Nu -l asculta și nu te învoi.``

9

Și el a zis solilor lui Ben-Hadad: ,,Spuneți domnului meu, împăratul: ,Voi face tot ce ai trimes să ceri robului tău întîia dată; dar lucrul acesta, nu -l pot face.`` Solii au plecat și i-au dus răspunsul.

10

Ben-Hadad a trimes să spună lui Ahab: ,,Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, de va ajunge praful Samariei să umple mîna întregului popor care mă urmează!``

11

Și împăratul lui Israel a răspuns: ,,Cine încinge armele, să nu se laude ca cel ce le pune jos!``

12

Cînd a primit Ben-Hadad răspunsul acesta, stătea la băut cu împărații în corturi, și a zis slujitorilor lui: ,,Pregătiți-vă!`` Și ei s`au pregătit de năvală împotriva cetății.

13

Dar iată că un prooroc s`a apropiat de Ahab, împăratul lui Israel, și a zis: ,,Așa vorbește Domnul: ,Vezi toată această mulțime mare? O voi da astăzi în mînile tale, ca să cunoști că Eu sînt Domnul.``

14

Ahab a zis: ,,Prin cine?`` Și el a răspuns: ,,Așa vorbește Domnul: ,Prin slujitorii mai marilor peste ținuturi.`` Ahab a zis: ,,Cine va începe lupta?`` Și el a răspuns: ,,Tu``.

15

Atunci Ahab a numărat slujitorii mai marilor peste ținuturi, și s`au găsit două sute treizeci și doi; și după ei, a numărat tot poporul, pe toți copiii lui Israel, și erau șapte mii.

16

Au făcut o ieșire pela miazăzi. Ben-Hadad bea și se îmbăta în corturile lui cu cei treizeci și doi de împărați cari -l ajutau.

17

Slujitorii mai marilor peste ținuturi au ieșit cei dintîi. Ben-Hadad a cercetat, și i-au spus astfel: ,,Au ieșit niște oameni din Samaria.``

18

El a zis: ,,Dacă ies pentru pace, prindeți -i vii; și chiar dacă ies pentru luptă, prindeți -i vii.``

19

Cînd au ieșit din cetate slujitorii mai marilor peste ținuturi și armata care -i urma,

20

a lovit fiecare pe omul dinaintea lui, și Sirienii au luat -o la fugă. Israel i -a urmărit. Ben-Hadad, împăratul Siriei, a scăpat pe un cal, cu niște călăreți.

21

Împăratul lui Israel a eșit, a lovit caii și carăle, și a pricinuit Sirienilor o mare înfrîngere.

22

Atunci proorocul s`a apropiat de împăratul lui Israel, și i -a zis: ,,Du-te, întărește-te, cercetează și vezi ce ai de făcut; căci, la anul viitor împăratul Siriei se va sui din nou împotriva ta.``

23

Slujitorii împăratului Siriei i-au zis: ,,Dumnezeul lor este un dumnezeu al munților; de aceea au fost mai tari decît noi. Dar ia să ne luptăm cu ei în cîmpie, și se va vedea dacă nu vom fi mai tari decît ei.

24

Fă și lucrul acesta: scoate pe fiecare din împărați dela locul lui, și înlocuiește -i cu căpetenii;

25

și fă-ți o armată ca aceea pe care ai pierdut -o, cu tot atîția cai și tot atîtea care. Apoi să ne batem cu ei în cîmpie, și se va vedea dacă nu vom fi mai tari decît ei.`` El i -a ascultat, și a făcut așa.

26

În anul următor Ben-Hadad a numărat pe Sirieni, și s`a suit la Afec să lupte împotriva lui Israel.

27

Copiii lui Israel au fost numărați și ei; au primit merinde, și au ieșit în întîmpinarea Sirienilor. Au tăbărît în fața lor, ca două turme mici de capre, pe cînd Sirienii umpleau țara.

28

Omul lui Dumnezeu s`a apropiat și a zis împăratului lui Israel: ,,Așa vorbește Domnul: ,Pentrucă Sirienii au zis: ,Domnul este un dumnezeu al munților și nu un dumnezeu al văilor,` voi da toată această mare mulțime în mînile tale, și veți ști că Eu sînt Domnul.``

29

Au stat tăbărîți șapte zile unii în fața altora. În ziua a șaptea au început lupta, și copiii lui Israel au omorît Sirienilor o sută de mii de oameni pedestrași într`o zi.

30

Ceilalți au fugit în cetatea Afec, și a căzut zidul cetății peste douăzeci și șapte de mii de oameni cari mai rămăseseră.

31

Slujitorii lui i-au zis: ,,Iată, am auzit că împărații casei lui Israel sînt niște împărați miloși; să ne încingem deci coapsele cu saci, să ne punem funii pe capetele noastre, și să ieșim la împăratul lui Israel: poate că te va lăsa cu viață.``

32

Și-au pus saci împrejurul coapselor și funii împrejurul capului, s`au dus la împăratul lui Israel, și au zis: ,,Robul tău Ben-Hadad a zis: ,Lasă-mă cu viață!` Ahab a răspuns: ,Mai este încă în viață? Este fratele meu!``

33

Oamenii aceștia au luat lucrul acesta ca un semn bun, și s`au grăbit să -l ia pe cuvînt și să zică: ,,Ben-Hadad este fratele tău!`` Și el a zis: ,,Duceți-vă și aduceți -l!`` Ben-Hadad a venit la el, și Ahab l -a suit în carul lui.

34

Ben-Hadad i -a zis: ,,Îți voi da înapoi cetățile pe cari le -a luat tatăl meu dela tatăl tău; și-ți vei face uliți în Damasc, cum făcuse tatăl meu în Samaria.`` ,,Și eu,`` a răspuns Ahab, ,,îți voi da drumul, făcînd un legămînt.`` A făcut legămînt cu el, și i -a dat drumul.

35

Unul din fiii proorocilor a zis tovarășului său, după porunca Domnului: ,,Lovește-mă, te rog!`` Dar omul acela n`a vrut să -l lovească.

36

Atunci el i -a zis: ,,Pentrucă n`ai ascultat de glasul Domnului, iată, cînd vei pleca dela mine, te va omorî un leu. Și cînd a plecat dela el, l -a întîlnit un leu și l -a omorît.

37

A găsit pe un alt om, și a zis: ,Lovește-mă, te rog!`` Omul acela l -a lovit, și l -a rănit.

38

Proorocul s`a dus și s`a așezat pe drumul împăratului, și s`a legat la ochi.

39

Cînd a trecut împăratul proorocul a strigat, și i -a zis: ,,Robul tău era în mijlocul luptei; și iată că un om se apropie și-mi aduce pe un alt om, zicînd: ,Păzește pe omul acesta; dacă va fugi, viața ta va răspunde pentru viața lui, sau vei plăti un talant de argint!`

40

Și pe cînd robul tău făcea cîte ceva încoace și încolo, omul s`a făcut nevăzut.`` Împăratul lui Israel i -a zis: ,,Aceasta îți este osînda; tu însuți ai rostit -o.``

41

Îndată proorocul și -a scos legătura dela ochi, și împăratul lui Israel l -a cunoscut că făcea parte din prooroci.

42

El a zis atunci împăratului: ,,Așa vorbește Domnul: ,Pentrucă ai lăsat să-ți scape din mîni omul pe care -l sortisem nimicirii, viața ta va răspunde pentru viața lui, și poporul tău pentru poporul lui.``

43

Împăratul lui Israel s`a dus acasă, trist și mînios, și a ajuns la Samaria.

1 Imparati 21