2 Imparati 16

2 Imparati

Capitol 17

1

În al doisprezecelea an al lui Ahaz, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel la Samaria, Osea, fiul lui Ela. A domnit nouă ani.

2

El a făcut ce este rău înaintea Domnului, totuș nu ca împărații lui Israel dinaintea lui.

3

Salmanasar, împăratul Asiriei, s`a suit împotriva lui; și Osea i s`a supus, și i -a plătit un bir.

4

Dar împăratul Asiriei a descoperit o uneltire la Osea, căci trimesese soli lui So, împăratul Egiptului, și nu mai plătea pe fiecare an birul împăratului Asiriei. Împăratul Asiriei l -a închis și l -a pus în lanțuri într`o temniță.

5

Și împăratul Asiriei a străbătut toată țara, și s`a suit împotriva Samariei, pe care a împresurat -o timp de trei ani.

6

În al nouălea an al lui Osea, împăratul Asiriei a luat Samaria, și a dus pe Israel în robie în Asiria, l -a pus să locuiască la Halah și la Habor, lîngă rîul Gozan, și în cetățile Mezilor.

7

Lucrul acesta s`a întîmplat pentrucă copiii lui Israel au păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeului lor, care -i scosese din țara Egiptului, de supt mîna lui Faraon, împăratul Egiptului, și pentrucă s`au închinat la alți dumnezei.

8

Au urmat obiceiurile neamurilor pe cari Domnul le izgonise dinaintea copiilor lui Israel, și obiceiurile rînduite de împărații lui Israel.

9

Copiii lui Israel au făcut pe ascuns împotriva Domnului, Dumnezeului lor, lucruri cari nu sînt bune. Și-au zidit înălțimi în toate cetățile lor, dela turnurile străjerilor pînă la cetățile întărite.

10

Și-au ridicat stîlpi idolești și Astartee pe orice deal și subt orice copac verde.

11

Și acolo au ars tămîie pe toate înălțimile, ca și neamurile pe cari le izgonise Domnul dinaintea lor, și au făcut lucruri rele, prin cari au mîniat pe Domnul.

12

Au slujit idolilor, despre cari Domnul le zisese: ,,Să nu faceți lucrul acesta!``

13

Domnul a înștiințat pe Israel și Iuda prin toți proorocii Lui, prin toți văzătorii, și le -a zis: ,,Întoarceți-vă dela căile voastre cele rele, și păziți poruncile și rînduielile Mele, urmînd în totul legea pe care am dat -o părinților voștri și pe care v`am trimes -o prin robii Mei proorocii.``

14

Dar ei n`au ascultat, și-au înțăpenit grumazul, ca și părinții lor, cari nu crezuseră în Domnul, Dumnezeul lor.

15

N`au vrut să știe de legile Lui, de legămîntul pe care -l făcuse cu părinții lor, și de înștiințările pe cari li le dăduse. S`au luat după lucruri de nimic, și ei înșiși n`au fost decît nimic, și după neamurile în mijlocul cărora trăiau, măcar că Domnul le poruncise să nu se ia după ele.

16

Au părăsit toate poruncile Domnului, Dumnezeul lor, și-au făcut viței turnați, au făcut idoli de ai Astarteei, s`au închinat înaintea întregei oștiri a cerurilor, și au slujit lui Baal.

17

Au trecut prin foc pe fiii și fiicele lor, s`au dedat la ghicire și vrăjitorii, și s`au vîndut ca să facă ce este rău înaintea Domnului, mîniindu -L.

18

De aceea Domnul S`a mîniat foarte tare împotriva lui Israel, și i -a îndepărtat dela Fața Lui. -N`a rămas decît seminția lui Iuda:

19

și chiar Iuda nu păzise poruncile Domnului Dumnezeului lui, ci se luase după obiceiurile rînduite de Israel. -

20

Domnul a lepădat tot neamul lui Israel; i -a smerit, i -a dat în mînile jăfuitorilor, și a sfîrșit prin a -i izgoni dinaintea Feței Lui.

21

Căci Israel se deslipise de casa lui David, și făcuseră împărat pe Ieroboam, fiul lui Nebat, care -i abătuse dela Domnul, și făcuse pe Israel să săvîrșească un mare păcat.

22

Copiii lui Israel se dăduseră la toate păcatele pe cari le făcuse Ieroboam; nu s`au abătut dela ele,

23

pînă ce Domnul a izgonit pe Israel dinaintea Lui, cum vestise prin toți slujitorii Săi prooroci. Și Israel a fost dus în robie, departe de țara lui, în Asiria, unde a rămas pînă în ziua de azi.

24

Împăratul Asiriei a adus oameni din Babilon, din Cuta, din Ava, din Hamat și din Sefarvaim, și i -a așezat în cetățile Samariei în locul copiilor lui Israel. Au pus stăpînire pe Samaria, și au locuit în cetățile ei.

25

Cînd au început să locuiască aici, nu se temeau de Domnul, și Domnul a trimes împotriva lor niște lei, cari -i omorau!

26

Atunci au spus împăratului Asiriei: ,,Neamurile pe cari le-ai strămutat și le-ai așezat în cetățile Samariei nu cunosc felul în care să slujească Dumnezeului țării, și El a trimes împotriva lor niște lei cari le omoară, pentrucă nu cunosc felul în care trebuie să slujească Dumnezeului țării.``

27

Împăratul Asiriei a dat următoarea poruncă: ,,Trimeteți pe unul din preoții pe cari i-ați luat de acolo în robie; să plece să se așeze acolo, și să le învețe felul în care să slujească Dumnezeului țării.``

28

Unul din preoții cari fuseseră luați robi din Samaria, a venit de s`a așezat la Betel, și le -a învățat cum să se teamă de Domnul.

29

Dar neamurile și-au făcut fiecare dumnezeii săi în cetățile pe cari le locuiau, și i-au așezat în templele idolești din înălțimile zidite de Samariteni.

30

Oamenii din Babilon au făcut pe Sucot-Benot, oamenii din Cut au făcut pe Nergal, cei din Hamat au făcut pe Așima,

31

cei din Ava au făcut pe Nibhaz și Tartac; cei din Sefarvaim își ardeau copiii în foc în cinstea lui Adramelec și Anamelec, dumnezeii din Sefarvaim.

32

Totodată se închinau și Domnului, și și-au făcut preoți ai înălțimilor, luați din tot poporul: preoții aceștia aduceau pentru ei jertfe în templele din înălțimi.

33

Astfel se închinau Domnului, dar slujeau în acelaș timp și dumnezeilor lor, după obiceiul neamurilor de unde fuseseră mutați.

34

Pînă în ziua de astăzi își urmează ei obiceiurile dela început: nu se închină Domnului, și nu se țin nici de legile și rînduielile lor, nici de legile și poruncile date de Domnul copiilor lui Iacov, căruia i -a pus numele Israel.

35

Domnul făcuse legămînt cu ei, și le dăduse porunca aceasta: ,,Să nu vă temeți de alți dumnezei; să nu vă închinați înaintea lor, să nu le slujiți, și să nu le aduceți jertfe.

36

Ci să vă temeți de Domnul, care v`a scos din țara Egiptului cu o mare putere și cu brațul întins; înaintea Lui să vă închinați, și Lui să -I aduceți jertfe.

37

Să păziți și să împliniți totdeauna învățăturile, rînduielile, legea și poruncile, pe cari vi le -a scris El, și să nu vă temeți de alți dumnezei.

38

Să nu uitați legămîntul pe care l-am făcut cu voi, și să nu vă temeți de alți dumnezei.

39

Ci să vă temeți de Domnul, Dumnezeul vostru; și El vă va izbăvi din mîna tuturor vrăjmașilor voștri.``

40

Ei n`au ascultat, și au urmat obiceiurile lor dela început.

41

Neamurile acestea se temeau de Domnul și slujeau și chipurilor lor cioplite; și copiii lor și copiii copiilor lor fac pînă în ziua de azi ce au făcut părinții lor.

2 Imparati 18