1 Cronici 11

1 Cronici

Capitol 12

1

Iată cei ce s`au dus la David la Țiclag, pe cînd se ținea el departe de fața lui Saul, fiul lui Chis. Ei făceau parte din vitejii cari i-au dat ajutor în timpul războiului.

2

Erau arcași, cu mîna dreaptă și cu mîna stîngă aruncau pietre, iar cu arcul trăgeau săgeți: erau din Beniamin, din numărul fraților lui Saul.

3

Căpetenia Ahiezer și Ioas, fiii lui Șemaa, din Ghibea; Ieziel și Pelet, fiii lui Azmavet; Beraca; Iehu, din Anatot;

4

Ișmaia, din Gabaon, viteaz între cei treizeci, și căpetenie peste treizeci; Ieremia; Iahaziel; Iohanan; Iozabad, din Ghedera;

5

Eluzai; Ierimot; Bealia; Șemaria; Șefatia, din Harof;

6

Elcana, Ișia, Azareel, Ioezer și Iașobeam, Coreiți;

7

Ioela și Zebadia, fiii lui Ieroham, din Ghedor.

8

Dintre Gadiți, niște viteji au plecat să se ducă la David în cetățuia din pustie, ostași deprinși la război, înarmați cu scut și cu suliță, ca niște lei, și iuți ca niște căprioare de pe munți.

9

Ezer, căpetenia; Obadia, al doilea; Eliab, al treilea;

10

Mișmana, al patrulea; Ieremia, al cincilea;

11

Atai, al șaselea; Eliel, al șaptelea;

12

Iohanan, al optulea; Elzabad, al nouălea;

13

Ieremia, al zecelea; Macbanai, al unsprezecelea.

14

Aceștia erau fiii lui Gad, căpetenii ale oștirii; unul singur, cel mai mic, putea să se lupte cu o sută de oameni, și cel mai mare cu o mie.

15

Aceștia au trecut Iordanul în luna întîi, cînd ieșea din matcă, pe tot cursul lui, și ei sînt aceia cari au pus pe fugă pe toți locuitorii din văi, la răsărit și la apus.

16

Și din fiii lui Beniamin și ai lui Iuda au fost unii cari s`au dus la David în cetățuie.

17

David le -a ieșit înainte, și le -a vorbit astfel: ,,Dacă veniți la mine cu gînduri bune, ca să mă ajutați, inima mea se va uni cu voi; dar dacă veniți să mă înșelați, în folosul vrăjmașilor mei, cînd nu fac nicio sîlnicie, Dumnezeul părinților noștri să vadă și să judece!``

18

Amasai, unul din căpitanii de seamă, a fost apucat de Duhul, și a zis: ,,Sîntem cu tine, Davide, și cu tine, fiul lui Isai! Pace, pace ție, și pace celor ce te ajută, căci Dumnezeul tău ți -a ajutat!`` Și David i -a primit, și i -a pus între căpeteniile oștirii.

19

Niște oameni din Manase s`au unit cu David, cînd a pornit cu război împotriva lui Saul cu Filistenii. Dar n`au fost de ajutor Filistenilor; căci, dupăce s`au sfătuit, domnii Filistenilor au trimes înapoi pe David, zicînd: ,,S`ar putea ca el să treacă de partea stăpînului său Saul, și să ne pună astfel în primejdie capetele noastre.``

20

Cînd s`a întors la Țiclag, iată cei ce s`au unit cu el din Manase: Adnah, Iozabad, Iediael, Micael, Iozabad, Elihu și Țiltai, căpetenia miilor lui Manase.

21

Au dat ajutor lui David împotriva cetei (jăfuitorilor Amaleciți), căci toți erau oameni viteji, și au ajuns căpetenii în oștire.

22

Și din zi în zi veneau oameni la David să -l ajute, pînă ce a avut o tabără mare, ca o tabără a lui Dumnezeu.

23

Iată numărul oamenilor înarmați pentru război, cari s`au dus la David în Hebron, ca să treacă asupra lui domnia lui Saul, după porunca Domnului.

24

Fiii lui Iuda, cari purtau scutul și sulița, șase mii opt sute, înarmați pentru război.

25

Din fiii lui Simeon, oameni viteji la război, șapte mii o sută.

26

Din fiii lui Levi, patru mii șase sute;

27

și Iehoiada, mai marele Aaroniților, și cu el trei mii șapte sute;

28

și Țadoc, tînăr viteaz, și casa tatălui său, douăzeci și două de căpetenii.

29

Din fiii lui Beniamin, frații lui Saul, trei mii; căci pînă atunci cea mai mare parte dintre ei rămăseseră credincioși casei lui Saul.

30

Din fiii lui Efraim, douăzeci de mii opt sute, oameni viteji, oameni cu faimă, după casele părinților lor.

31

Din jumătatea seminției lui Manase, optsprezece mii, cari au fost numiți pe nume să se ducă să pună împărat pe David.

32

Din fiii lui Isahar, cari se pricepeau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuia să facă Israel, două sute de căpetenii, și toți frații lor erau puși supt porunca lor.

33

Din Zabulon, cincizeci de mii, în stare să meargă la oștire, înarmați pentru luptă cu toate armele de război, și gata să se lupte cu o inimă hotărîtă.

34

Din Neftali, o mie de căpetenii, și cu ei treizeci și șapte de mii, cari purtau scutul și sulița.

35

Din Daniți, înarmați pentru război, douăzeci și opt de mii șase sute.

36

Din Așer, în stare să meargă la oaste, și gata de luptă: patruzeci de mii.

37

Și de cealaltă parte a Iordanului, din Rubeniți, din Gadiți, și din jumătatea seminției lui Manase, cu toate armele de război, o sută douăzeci de mii.

38

Toți acești bărbați, oameni de război, gata de luptă, au venit la Hebron cu inima neprefăcută, ca să pună pe David împărat peste tot Israelul. Și toți ceilalți din Israel erau tot cu un gînd să facă împărat pe David.

39

Au stat acolo trei zile cu David, mîncînd și bînd, căci frații lor le pregătiseră de mîncare.

40

Și chiar ceice locuiau lîngă ei pînă la Isahar, la Zabulon și Neftali, aduceau merinde pe măgari, pe cămile, pe catîri și pe boi: aluaturi, turte de smochine și de stafide, vin, untdelemn, boi și oi din belșug, căci era bucurie în Israel.

1 Cronici 13