Psalmii 104

Psalmii

Capitol 105

1

Lăudați pe Domnul, chemați Numele Lui! Faceți cunoscut printre popoare isprăvile Lui!

2

Cîntați, cîntați în cinstea Lui! Vorbiți despre toate minunile Lui!

3

Făliți-vă cu Numele Lui cel sfînt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!

4

Alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat Fața Lui!

5

Aduceți-vă aminte de semnele minunate pe cari le -a făcut, de minunile și de judecățile rostite de gura Lui,

6

sămînță a robului Său Avraam, copii ai lui Iacov, aleșii Săi!

7

Domnul este Dumnezeul nostru: Judecățile Lui se aduc la îndeplinire pe tot pămîntul.

8

El Își aduce aminte totdeauna de legămîntul Lui, de făgăduințele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om,

9

de legămîntul, pe care l -a încheiat cu Avraam, și de jurămîntul, pe care l -a făcut lui Issac;

10

El l -a făcut lege pentru Iacov, legămînt vecinic pentru Israel,

11

zicînd: ,,Ție îți voi da țara Canaanului ca moștenire, care v`a căzut la sorț.``

12

Pe atunci ei erau puțini la număr, foarte puțini la număr, și străini în țară;

13

mergeau dela un neam la altul, și de la o împărăție la un alt popor;

14

dar n`a dat voie nimănui să -i asuprească, și a pedepsit împărați din pricina lor.

15

,,Nu vă atingeți de unșii Mei, -a zis El-și nu faceți rău proorocilor Mei!``

16

A chemat foametea asupra țării, și a tăiat orice mijloc de trai.

17

Le -a trimes înainte pe un om; Iosif a fost vîndut ca rob.

18

I-au strîns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare,

19

pînă la vremea cînd s`a întîmplat ce vestise el, și pînă cînd l -a încercat Cuvîntul Domnului.

20

Atunci împăratul a trimes să -i scoată lanțurile, și stăpînitorul popoarelor l -a izbăvit.

21

L -a pus domn peste casa lui, și dregătorul tuturor averilor lui,

22

ca să lege după plac pe domnitorii lui, și să învețe pe bătrînii lui înțelepciunea.

23

Atunci Israel a venit în Egipt, și Iacov a locuit în țara lui Ham.

24

Domnul a înmulțit pe poporul Său foarte mult, și l -a făcut mai puternic decît protivnicii lui.

25

Acestora le -a schimbat inima, pînă acolo că au urît pe poporul Lui, și s`au purtat mișelește cu robii Săi.

26

A trimes pe robul Său Moise, și pe Aaron, pe care -l alesese.

27

Prin puterea Lui, ei au făcut semne minunate în mijlocul lor, au făcut minuni în țara lui Ham.

28

A trimes întunerec și a adus negura, ca să nu fie neascultători la Cuvîntul Lui.

29

Le -a prefăcut apele în sînge, și a făcut să le piară toți peștii.

30

Țara lor a forfotit de broaște, pînă în odăile împăraților lor.

31

El a zis, și au venit muște otrăvitoare, păduchi pe tot ținutul lor.

32

În loc de ploaie le -a dat grindină, și flăcări de foc în țara lor.

33

Le -a bătut viile și smochinii, și a sfărîmat copacii din ținutul lor.

34

El a zis, și au venit lăcuste, lăcuste fără număr,

35

cari au mîncat toată iarba din țară, și au mistuit roadele de pe cîmpiile lor.

36

A lovit pe toți întîii născuți din țara lor, toată pîrga puterii lor.

37

A scos pe poporul Său cu argint și aur, și niciunul n`a șovăit dintre semințiile Lui.

38

Egiptenii s`au bucurat de plecarea lor, căci îi apucase groaza de ei.

39

A întins un nor, ca să -i acopere, și focul, ca să lumineze noaptea.

40

La cererea lor, a trimes prepelițe, și i -a săturat cu pîne din cer.

41

A deschis stînca, și au curs ape, cari s-au vărsat ca un rîu în locurile uscate.

42

Căci Și -a adus aminte de Cuvîntul Lui cel sfînt, și de robul Său Avraam.

43

A scos pe poporul Său cu veselie, pe aleșii Săi în mijlocul strigătelor de bucurie.

44

Le -a dat pămînturile neamurilor, și au pus stăpînire pe rodul muncii popoarelor,

45

ca să păzească poruncile Lui, și să țină legile Lui. Lăudați pe Domnul!

Psalmii 106