Isaia 27

Isaia

Capitol 28

1

Vai de cununa îngîmfată a bețivilor lui Efraim, de floarea veștejită, care este strălucirea podoabei sale, pe culmea văii mănoase a celor ce se îmbată!

2

Iată că vine dela Domnul, un om tare și puternic, ca o furtună de piatră, ca o vijelie nimicitoare, ca o rupere de nori cu mari șivoaie de ape, care o doboară cu putere la pămînt.

3

Va fi călcată în picioare, cununa îngîmfată a bețivilor lui Efraim;

4

și floarea veștejită, care este strălucirea podoabei ei, pe culmea văii mănoase, va fi ca o smochină timpurie care se vede înainte de culesul roadelor și pe care, abia o iei în mînă, și îndată o și înghiți.

5

În ziua aceea, Domnul oștirilor va fi o cunună strălucitoare și o podoabă măreață pentru rămășița poporului,

6

sau: un duh de dreptate pentru cel ce șade pe scaunul de judecată, și o putere pentru cei ce dau pe vrăjmaș înapoi pînă la porțile lui.

7

Dar și ei, se clatină de vin, și băuturile tari îi amețesc; preoți și prooroci sînt îmbătați de băuturi tari, sînt stăpîniți de vin, au amețeli din pricina băuturilor tari; se clatină cînd proorocesc, se poticnesc cînd judecă.

8

Toate mesele sînt pline de vărsături murdare, și nu mai este nici un loc curat. -

9

Ei zic: ,,Pe cine vrea el să învețe înțelepciunea? Cui vrea să dea învățături? Unor copii înțărcați de curînd, luați dela țîță?

10

Căci dă învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo.`` -

11

Ei bine! Prin niște oameni cu buze bîlbăitoare și cu vorbirea străină va vorbi poporului acestuia Domnul.

12

El îi zicea: ,,Iată odihna; lăsați pe cel ostenit să se odihnească; iată locul de odihnă!`` Dar ei n`au vrut să asculte,

13

și pentru ei cuvîntul Domnului va fi: ,,Învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo``, ca mergînd, să cadă pe spate și să se zdrobească, să dea în laț și să fie prinși.

14

De aceea ascultați Cuvîntul Domnului, batjocoritorilor, cari stăpîniți peste poporul acesta din Ierusalim!

15

Pentrucă ziceți: ,,Noi am făcut un legămînt cu moartea, am făcut o învoială cu locuința morților: cînd va trece urgia apelor năvălitoare, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul și ca adăpost minciuna!``

16

deaceea, așa vorbește Domnul, Dumnezeu: ,,Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică; cel ce o va lua ca sprijin, nu se va grăbi să fugă.

17

Voi face din neprihănire o lege, și din dreptate o cumpănă; și grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului, și apele vor îneca adăpostul minciunii.

18

Așa că legămîntul vostru cu moartea va fi nimicit, și învoiala voastră cu locuința morților nu va dăinui. Cînd va trece urgia apelor năvălitoare, veți fi striviți de ea.

19

Ori de cîte ori va trece, vă va apuca; căci va trece în toate diminețile, zi și noapte, și numai vuietul ei vă va îngrozi.``

20

Patul va fi prea scurt, ca să te întinzi în el, și învelitoarea prea îngustă, ca să te învelești cu ea.

21

Căci Domnul Se va scula ca la muntele Perațim, și Se va mînia ca în valea Gabaonului, ca să-Și facă lucrarea, lucrarea Lui ciudată, ca să-Și împlinească lucrul, lucrul Lui nemaiauzit.

22

Acum, nu batjocoriți, ca nu cumva să vi se strîngă mai tare legăturile; căci am aflat dela Domnul, Dumnezeul oștirilor, că nimicirea întregei țări este hotărîtă.

23

,,Plecați-vă urechea, și ascultați glasul meu! Fiți cu luare aminte, și ascultați cuvîntul meu!

24

Cel ce ară pentru sămănătură, ară oare necontenit? Necontenit își brăzdează și își grăpează el pămîntul?

25

Oare după ce a netezit fața pămîntului, nu aruncă el măzăriche și samănă chimen? Nu pune el grîul în rînduri, orzul într`un loc deosebit, și alacul pe margini?

26

Dumnezeul lui l -a învățat să facă așa, El i -a dat aceste învățături.

27

Măzărichea nu se treieră cu leasa, și roata carului nu trece peste chimen; ci măzărichea se bate cu bățul, și chimenul cu nuiaua.

28

Grîul se bate, dar nu se bate necontenit; împingi peste el roata carului și caii, dar nu -l sfărîmi.

29

Și lucrul acesta vine dela Domnul oștirilor; minunat este planul Lui, și mare este înțelepciunea Lui.``

Isaia 29