Habacuc 3

Tefania

Capitol 1

1

Cuvîntul Domnului, care fost spus lui Țefania, fiul lui Cuși, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda.

2

,,Voi nimici totul de pe fața pămîntului, zice Domnul.``

3

,,Voi nimici oamenii și vitele, păsările cerului și peștii mării, pietrele de poticnire, și pe cei răi împreună cu ele; voi nimici cu desăvîrșire pe oameni de pe fața pămîntului, zice Domnul.``

4

,,Îmi voi întinde mîna împotriva lui Iuda, și împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului; voi nimici cu desăvîrșire din locul acesta rămășițele lui Baal, numele slujitorilor săi și preoții împreună cu ei,

5

pe ceice se închină pe acoperișuri înaintea oștirii cerurilor, pe cei ce se închină jurînd pe Domnul, dar cari jură și pe împăratul lor Malcam,

6

pe cei ce s`au abătut dela Domnul, și pe cei ce nu caută pe Domnul, nici nu întreabă de El.``

7

,,Tăcere înaintea Domnului Dumnezeu! Căci ziua Domnului este aproape, căci Domnul a pregătit jertfa, Și -a sfințit oaspeții.

8

În ziua jertfei Domnului voi pedepsi pe voivozii și fiii împăratului, și pe toți cei ce poartă haine străine.

9

În ziua aceea, voi pedepsi și pe toți cei ce sar peste prag, pe cei ce umplu de silnicie și de înșelăciune casa stăpînului lor.

10

În ziua aceea, zice Domnul, se vor auzi strigăte de jale la poarta peștilor, urlete în cealaltă mahala a cetății, și un mare prăpăd de dealuri.

11

Văitați-vă locuitori din Macteș. Căci toți cei ce fac negoț sînt nimiciți, toți cei încărcați cu argint sînt nimiciți cu desăvîrșire.

12

În vremea aceea, voi scormoni Ierusalimul cu felinare, și voi pedepsi pe toți oamenii cari se bizuiesc pe drojdiile lor, și zic în inima lor: ,Domnul nu va face nici bine nici rău!`

13

Averile lor vor fi de jaf, și casele lor vor fi pustiite; vor zidi case și nu le vor locui, vor sădi vii, și nu vor bea vin din ele.``

14

Ziua cea mare a Domnului este aproape, este aproape și vine în graba mare! Da, este aproape ziua cea amarnică a Domnului, și viteazul țipă cu amar.

15

Ziua aceea este o zi de mînie, o zi de necaz și de groază, o zi de pustiire și nimicire, o zi de întunerec și negură, o zi de nori și de întunecime,

16

o zi în care va răsuna trîmbița și strigătele de război împotriva cetăților întărite și turnurilor înalte.

17

Atunci voi pune pe oameni la strîmtoare, și vor bîjbăi ca niște orbi, pentru că au păcătuit împotriva Domnului; de aceea le voi vărsa sîngele ca praful, și carnea ca gunoiul!

18

Nici argintul, nici aurul lor nu vor putea să -i izbăvească, în ziua mîniei Domnului; ci toată țara va fi mistuită de focul geloziei Lui, căci va nimici deodată pe toți locuitorii țării.

Tefania 2