Matei 4

Matei

Capitol 5

1

Cînd a văzut Isus noroadele, S`a suit pe munte; și dupăce a șezut jos, ucenicii Lui s`au apropiat de El.

2

Apoi a început să vorbească și să -i învețe astfel:

3

Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția cerurilor!

4

Ferice de ceice plîng, căci ei vor fi mîngîiați!

5

Ferice de cei blînzi, căci ei vor moșteni pămîntul!

6

Ferice de cei flămînzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați!

7

Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!

8

Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!

9

Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu!

10

Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăția cerurilor!

11

Ferice va fi de voi cînd, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră!

12

Bucurați-vă și veseliți-vă, pentrucă răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot așa au prigonit pe proorocii, cari au fost înainte de voi.

13

Voi sînteți sarea pămîntului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăș puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decît să fie lepădată afară, și călcată în picioare de oameni.

14

Voi sînteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte, nu poate să rămînă ascunsă.

15

Și oamenii n`aprind lumina ca s`o pună supt obroc, ci o pun în sfeșnic, și luminează tuturor celor din casă.

16

Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.

17

Să nu credeți că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.

18

Căci adevărat vă spun, cîtă vreme nu va trece cerul și pămîntul, nu va trece o iotă sau o frîntură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întîmplat toate lucrurile.

19

Așa că, ori cine va strica una din cele mai mici din aceste porunci, și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în Împărăția cerurilor; dar oricine le va păzi, și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în Împărăția cerurilor.

20

Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a Fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția cerurilor.

21

Ați auzit că s`a zis celor din vechime: ,Să nu ucizi; oricine va ucide, va cădea supt pedeapsa judecății.`

22

Dar Eu vă spun că ori și cine se mînie pe fratele său, va cădea supt pedeapsa judecății; și oricine va zice fratelui său: ,Prostule!` va cădea supt pedeapsa Soborului; iar oricine -i va zice: ,Nebunule`, va cădea supt pedeapsa focului gheenei.

23

Așa că, dacă îți aduci darul la altar, și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,

24

lasă-ți darul acolo înaintea altarului, și du-te întîi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ți darul.

25

Caută de te împacă de grab cu pîrîșul tău, cîtă vreme ești cu el pe drum; ca nu cumva pîrîșul să te dea pe mîna judecătorului, judecătorul să te dea pe mîna temnicerului, și să fii aruncat în temniță.

26

Adevărat îți spun că nu vei ieși deacolo pînă nu vei plăti cel din urmă bănuț.``

27

Ați auzit că s`a zis celor din vechime: ,,Să nu preacurvești.``

28

Dar Eu vă spun că ori și cine se uită la o femeie, ca s`o poftească, a și preacurvit cu ea în inima lui.

29

Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate -l și leapădă -l dela tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, și să nu-ți fie aruncat tot trupul în gheenă.

30

Dacă mîna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie -o și leapădă -o dela tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, și să nu-ți fie aruncat tot trupul în gheenă.

31

S`a zis iarăș: ,,Oricine își va lăsa nevasta, să -i dea o carte de despărțire.``

32

Dar Eu vă spun că ori și cine își va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească; și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurvește.

33

Ați mai auzit iarăș că s`a zis celor din vechime: ,,Să nu juri strîmb; ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale.``

34

Dar Eu vă spun: Să nu jurați nicidecum; nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu;

35

nici pe pămînt, pentru că este așternutul picioarelor Lui; nici pe Ierusalim, pentrucă este cetatea marelui Împărat.

36

Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru.

37

Felul vostru de vorbire să fie: ,,Da, da; nu, nu``; ce trece peste aceste cuvinte, vine dela cel rău.

38

Ați auzit că s`a zis: ,,Ochi pentru ochi, și dinte pentru dinte.``

39

Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Ci, oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce -i și pe celalt.

40

Orișicui vrea să se judece cu tine, și să-ți ia haina, lasă -i și cămașa.

41

Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două.

42

Celui ce-ți cere, dă -i; și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute dela tine.

43

Ați auzit că s`a zis: ,,Să iubești pe aproapele tău, și să urăști pe vrăjmașul tău.``

44

Dar Eu vă spun: Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvîntați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celorce vă urăsc, și rugați-vă pentru ceice vă asupresc și vă prigonesc,

45

ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni, și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți.

46

Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii?

47

Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobicinuit faceți? Oare păgînii nu fac la fel?

48

Voi fiți dar desăvîrșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvîrșit.

Matei 6