Matei 14

Matei

Capitol 15

1

Atunci niște Farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Isus, și I-au zis:

2

,,Pentru ce calcă ucenicii Tăi datina bătrînilor? Căci nu-și spală mînile cînd mănîncă.``

3

Drept răspuns, El le -a zis: ,,Dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre?

4

Căci Dumnezeu a zis: ,Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta;` și: ,Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit negreșit cu moartea.`

5

Dar voi ziceți: ,Cine va zice tatălui său sau mamei sale: ,Ori cu ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu,`

6

nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Și ați desființat astfel cuvîntul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre.

7

Fățărnicilor, bine a proorocit Isaia despre voi, cînd a zis:

8

,Norodul acesta se apropie de Mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.

9

De geaba Mă cinstesc ei, învățînd ca învățături niște porunci omenești.``

10

Isus a chemat mulțimea la Sine, și a zis: ,,Ascultați, și înțelegeți:

11

Nu ce intră în gură spurcă pe om; ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om.``

12

Atunci ucenicii Lui s`au apropiat, și I-au zis: ,,Știi că Fariseii au găsit pricină de poticnire în cuvintele, pe cari le-au auzit?``

13

Drept răspuns, El le -a zis: ,,Orice răsad, pe care nu l -a sădit Tatăl Meu cel ceresc, va fi smuls din rădăcină.

14

Lăsați -i: sînt niște călăuze oarbe; și cînd un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amîndoi în groapă.``

15

Petru a luat cuvîntul, și I -a zis: ,,Deslușește-ne pilda aceasta.``

16

Isus a zis: ,,Și voi tot fără pricepere sînteți?

17

Nu înțelegeți că orice intră în gură merge în pîntece, și apoi este aruncat afară în hazna?

18

Dar, ce iese din gură, vine din inimă, și aceea spurcă pe om.

19

Căci din inimă ies gîndurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele.

20

Iată lucrurile cari spurcă pe om; dar a mînca cu mînile nespălate nu spurcă pe om.``

21

Isus, după ce a plecat de acolo, S`a dus în părțile Tirului și ale Sidonului.

22

Și iată că o femeie cananeancă, a venit din ținuturile acelea, și a început să strige către El: ,,Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiică-mea este muncită rău de un drac.``

23

El nu i -a răspuns nici un cuvînt. Și ucenicii Lui s`au apropiat și L-au rugat stăruitor: ,,Dă -i drumul, căci strigă după noi.``

24

Drept răspuns, El a zis: ,,Eu nu sînt trimes decît la oile pierdute ale casei lui Israel.``

25

Dar ea a venit și I s`a închinat, zicînd: ,,Doamne, ajută-mi!``

26

Drept răspuns, El i -a zis: ,,Nu este bine să iei pînea copiilor, și s`o arunci la căței!``

27

,,Da, Doamne``, a zis ea, ,,dar și cățeii mănîncă fărămiturile cari cad de la masa stăpînilor lor.``

28

Atunci Isus i -a zis: ,,O, femeie, mare este credința Ta; facă-ți-se cum voiești.`` Și fiica ei s`a tămăduit chiar în ceasul acela.

29

Isus a plecat din locurile acelea, și a venit lîngă marea Galileii. S`a suit pe munte, și a șezut jos acolo.

30

Atunci au venit la El multe noroade, avînd cu ele șchiopi, orbi, muți, ciungi, și mulți alți bolnavi I-au pus la picioarele Lui, și El i -a tămăduit;

31

așa că noroadele se mirau, cînd au văzut că muții vorbesc, ciungii se însănătoșează, șchopii umblă și orbii văd; și slăveau pe Dumnezeul lui Israel.

32

Isus a chemat pe ucenicii Săi, și le -a zis: ,,Mi-este milă de gloata aceasta; căci iată că de trei zile așteaptă lîngă Mine, și n`au ce mînca. Nu vreau să le dau drumul flămînzi, ca nu cumva să leșine de foame pe drum.``

33

Ucenicii I-au zis: ,,De unde să luăm în pustia aceasta atîtea pîni ca să săturăm atîta gloată?``

34

,,Cîte pîni aveți?`` i -a întrebat Isus. ,,Șapte``, I-au răspuns ei, ,,și puțini peștișori``

35

Atunci Isus a poruncit norodului să șadă pe pămînt.

36

A luat cele șapte pîni și peștișorii, și, dupăce a mulțămit lui Dumnezeu, a frînt, și a dat ucenicilor, iar ucenicii au împărțit norodului.

37

Au mîncat toți și s`au săturat; și s`au ridicat șapte coșnițe pline cu rămășițele de fărămituri.

38

Cei ce mîncaseră erau patru mii de bărbați, afară de femei și de copii.

39

În urmă Isus a dat drumul noroadelor, S`a suit în corabie, și a trecut în ținutul Magdalei.

Matei 16