Matei 19

Matei

Capitol 20

1

Fiindcă Împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar, care a ieșit dis de dimineață, să-și tocmească lucrători la vie.

2

S`a învoit cu lucrătorii cu cîte un leu pe zi, și i -a trimes la vie.

3

A ieșit pela ceasul al treilea, și a văzut pe alții stînd în piață fără lucru.

4

,Duceți-vă și voi în via mea`, le -a zis el, ,și vă voi da ce va fi cu dreptul.` Și s`au dus.

5

A ieșit iarăș pe la ceasul al șaselea și al nouălea, și a făcut la fel.

6

Cînd a ieșit pela ceasul al unsprezecelea, a găsit pe alții stînd în piață, și le -a zis: ,De ce stați aici toată ziua fără lucru?`

7

Ei i-au răspuns: ,Pentru că nu ne -a tocmit nimeni.` ,Duceți-vă și voi în via mea`, le -a zis el, ,și veți primi ce va fi cu dreptul.`

8

Seara, stăpînul viei a zis ispravnicului său: ,Cheamă pe lucrători, și dă-le plata, începînd de la cei de pe urmă, pînă la cei dintîi.

9

Cei din ceasul al unsprezecelea au venit, și au luat fiecare cîte un leu.

10

Cînd au venit cei dintîi, socoteau că vor primi mai mult; dar au primit și ei tot cîte un leu de fiecare.

11

Dupăce au primit banii, cîrteau împotriva gospodarului,

12

și ziceau: ,Aceștia de pe urmă n`au lucrat decît un ceas, și la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, cari am suferit greul și zăduful zilei.`

13

Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei: ,Prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate; nu te-ai tocmit cu mine cu un leu?

14

Ia-ți ce ți se cuvine, și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție.

15

Nu pot să fac ce vreau cu ce -i al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sînt bun?`

16

Tot așa, cei din urmă vor fi cei dintîi, și cei dintîi vor fi cei din urmă; pentrucă mulți sînt chemați, dar puțini sînt aleși.``

17

Pe cînd Se suia Isus la Ierusalim, pe drum, a luat deoparte pe cei doisprezece ucenici, și le -a zis:

18

,,Iată că ne suim la Ierusalim, și Fiul omului va fi dat în mînile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei Îl vor osîndi la moarte,

19

și -L vor da în mînile Neamurilor, ca să -L batjocorească, să -L bată și să -L răstignească; dar a treia zi va învia.``

20

Atunci mama fiilor lui Zebedei s`a apropiat de Isus împreună cu fiii ei, și I s`a închinat, vrînd să -I facă o cerere.

21

El a întrebat -o: ,,Ce vrei?`` ,,Poruncește``, I -a zis ea, ,,ca, în Împărăția Ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stînga Ta.``

22

Drept răspuns Isus a zis: ,,Nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să -l beau Eu, și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat Eu?`` ,,Putem``, I-au zis ei.

23

Și El le -a răspuns: ,,Este adevărat că veți bea paharul Meu, și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat Eu: dar a ședea la dreapta și la stînga Mea, nu atîrnă de Mine s`o dau, ci este păstrată pentru aceia pentru cari a fost pregătită de Tatăl Meu.``

24

Cei zece, cînd au auzit, s`au mîniat pe cei doi frați.

25

Isus i -a chemat, și le -a zis: ,,Știți că domnitorii Neamurilor domnesc peste ele, și mai marii lor le poruncesc cu stăpînire.

26

Între voi să nu fie așa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru;

27

și oricare va vrea să fie cel dintîi între voi, să vă fie rob.

28

Pentru că nici Fiul omului n`a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viața ca răscumpărare pentru mulți.``

29

Cînd au ieșit din Ierihon, o mare gloată a mers după Isus.

30

Și doi orbi ședeau lîngă drum. Ei au auzit că trece Isus, și au început să strige: ,,Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!``

31

Gloata îi certa să tacă. Dar ei mai tare strigau: ,,Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!``

32

Isus S`a oprit, i -a chemat, și le -a zis: ,,Ce vreți să vă fac?``

33

,,Doamne``, I-au zis ei, ,,să ni se deschidă ochii!``

34

Lui Isus I s`a făcut milă de ei, S`a atins de ochii lor, și îndată orbii și-au căpătat vederea, și au mers după El.

Matei 21