Luca 24

Ioan

Capitol 1

1

La început era Cuvîntul, și Cuvîntul era cu Dumnezeu, și Cuvîntul era Dumnezeu.

2

El era la început cu Dumnezeu.

3

Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut, n`a fost făcut fără El.

4

În El era viața, și viața era lumina oamenilor.

5

Lumina luminează în întunerec, și întunerecul n`a biruit -o.

6

A venit un om trimes de Dumnezeu: numele lui era Ioan.

7

El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentruca toți să creadă prin el.

8

Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină.

9

Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume.

10

El era în lume, și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L -a cunoscut.

11

A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit.

12

Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le -a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;

13

născuți nu din sînge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.

14

Și Cuvîntul S`a făcut trup, și a locuit printre noi, plin de har, și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. -

15

Ioan a mărturisit despre El, cînd a strigat: ,,El este Acela despre care ziceam eu: ,Celce vine după mine, este înaintea mea, pentrucă era înainte de mine`. -

16

Și noi toți am primit din plinătatea Lui, și har după har;

17

căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos.

18

Nimeni n`a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sînul Tatălui, Acela L -a făcut cunoscut.``

19

Iată mărturisirea făcută de Ioan, cînd Iudeii au trimes din Ierusalim pe niște preoți și Leviți să -l întrebe: ,,Tu cine ești?``

20

El a mărturisit și n`a tăgăduit: a mărturisit că nu este el Hristosul.

21

Și ei l-au întrebat: ,,Dar cine ești? Ești Ilie?`` Și el a zis: ,,Nu sînt!`` ,,Ești proorocul?`` Și el a răspuns: ,,Nu!``

22

Atunci i-au zis: ,,Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celorce ne-au trimes. Ce zici tu despre tine însuți?``

23

,,Eu``, a zis el, ,,sînt glasul celuice strigă în pustie: ,Neteziți calea Domnului`, cum a zis proorocul Isaia.``

24

Trimeșii erau din partea Fariseilor.

25

Ei i-au mai pus următoarea întrebare: ,,Atunci de ce botezi, dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici proorocul?``

26

Drept răspuns, Ioan le -a zis: ,,Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru stă Unul, pe care voi nu -L cunoașteți.

27

El este Acela care vine după mine, -și care este înaintea mea; eu nu sînt vrednic să -I desleg cureaua încălțămintelor Lui.``

28

Aceste lucruri s`au petrecut în Betabara (Sau: Betania.), dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.

29

A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el, și a zis: ,,Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!

30

El este Acela despre care ziceam: ,,După mine vine un om, care este înaintea mea, căci era înainte de mine.

31

Eu nu -L cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă: ca El să fie făcut cunoscut lui Israel.``

32

Ioan a făcut următoarea mărturisire: ,,Am văzut Duhul pogorîndu-Se din cer ca un porumbel și oprindu-Se peste El.

33

Eu nu -L cunoșteam; dar Celce m`a trimes să botez cu apă, mi -a zis: ,Acela peste care vei vedea Duhul pogorîndu-Se și oprindu-Se, este Celce botează cu Duhul Sfînt.`

34

Și eu am văzut lucrul acesta, și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.``

35

A doua zi, Ioan stătea iarăș cu doi din ucenicii lui.

36

Și, pe cînd privea pe Isus umblînd, a zis: ,,Iată Mielul lui Dumnezeu!``

37

Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe, și au mers după Isus.

38

Isus S`a întors; și, cînd i -a văzut că merg după El, le -a zis: ,,Ce căutați?`` Ei I-au răspuns: ,,Rabi (care, tîlmăcit, însemnează: ,,Învățătorule), unde locuiești?``

39

,,Veniți de vedeți``, le -a zis El. S`au dus și au văzut unde locuia; și în ziua aceea au rămas la El. Era cam pela ceasul al zecelea.

40

Unul din cei doi, cari auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru.

41

El, cel dintîi, a găsit pe fratele său Simon, și i -a zis: ,,Noi am găsit pe Mesia`` (care, tîlmăcit însemnează Hristos).

42

Și l -a adus la Isus. Isus l -a privit, și i -a zis: ,,Tu ești Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa``, (care, tîlmăcit, însemnează Petru).

43

A doua zi Isus a vrut să Se ducă în Galilea, și a găsit pe Filip. Și i -a zis: ,,Vino după Mine.``

44

Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru.

45

Filip a găsit pe Natanael, și i -a zis: ,,Noi am găsit pe Acela, despre care a scris Moise în lege, și proorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.

46

Natanael i -a zis: ,,Poate ieși ceva bun din Nazaret?`` ,,Vino și vezi!`` i -a răspuns Filip.

47

Isus a văzut pe Natanael venind la El, și a zis despre el: ,,Iată cu adevărat un Israelit, în care nu este vicleșug.``

48

,,De unde mă cunoști?`` I -a zis Natanael. Drept răspuns Isus i -a zis: ,,Te-am văzut mai înainte ca să te chieme Filip, cînd erai supt smochin.``

49

Natanael I -a răspuns: ,,Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui Israel!``

50

Drept răspuns, Isus i -a zis: ,,Pentrucă ți-am spus că te-am văzut supt smochin, crezi? Lucruri mai mari decît acestea vei vedea.``

51

Apoi i -a zis: ,,Adevărat, adevărat vă spun, că, deacum încolo, veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorîndu-se peste Fiul omului.``

Ioan 2