Ioan 3

Ioan

Capitol 4

1

Domnul a aflat că Fariseii au auzit că El face și botează mai mulți ucenici decît Ioan.

2

Însă Isus nu boteza El însuș, ci ucenicii Lui.

3

Atunci a părăsit Iudea, și S`a întors în Galilea.

4

Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria,

5

a ajuns lîngă o cetate din ținutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul, pe care -l dăduse Iacov fiului său Iosif.

6

Acolo se afla fîntîna lui Iacov. Isus, ostenit de călătorie, ședea lîngă fîntînă. Era cam pe la ceasul al șaselea.

7

A venit o femeie din Samaria să scoată apă. ,,Dă-Mi să beau``, i -a zis Isus.

8

Căci ucenicii Lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mîncării.

9

Femeia Samariteancă I -a zis: ,,Cum Tu, Iudeu, ceri să bei dela mine, femeie Samariteancă?`` -Iudeii, în adevăr, n`au legături cu Samaritenii.

10

-Drept răspuns, Isus i -a zis: ,,Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, și Cine este Cel ce-ți zice: ,Dă-Mi să beau!` tu singură ai fi cerut să bei, și El ți-ar fi dat apă vie.``

11

,,Doamne``, I -a zis femeia, ,,n`ai cu ce să scoți apă, și fîntîna aste adîncă; de unde ai putea să ai dar această apă vie?

12

Ești Tu oare mai mare decît părintele nostru Iacov, care ne -a dat fîntîna aceasta, și a băut din ea el însuș și feciorii lui și vitele lui?``

13

Isus i -a răspuns: ,,Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăș sete.

14

Dar oricui va bea din apa, pe care i -o voi da Eu, în veac nu -i va fi sete; ba încă apa, pe care i -o voi da Eu, se va preface în el într`un izvor de apă, care va țîșni în viața vecinică.``

15

,,Doamne``, I -a zis femeia, ,,dă-mi această apă, ca să nu-mi mai fie sete, și să nu mai vin pînă aici să scot.``

16

,,Du-te``, i -a zis Isus, ,,de cheamă pe bărbatul tău, și vino aici``.

17

Femeia I -a răspuns: ,,N`am bărbat.`` Isus i -a zis: ,,Bine ai zis că n`ai bărbat.

18

Pentrucă cinci bărbați ai avut; și acela, pe care -l ai acum, nu-ți este bărbat. Aici ai spus adevărul.``

19

,,Doamne``, I -a zis femeia, ,,văd că ești prooroc.

20

Părinții noștri s`au închinat pe muntele acesta; și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii.``

21

,,Femeie``, i -a zis Isus, ,,crede-Mă că vine ceasul cînd nu vă veți închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim.

22

Voi vă închinați la ce nu cunoașteți; noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci Mîntuirea vine dela Iudei.

23

Dar vine ceasul, și acum a și venit, cînd închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr; fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl.

24

Dumnezeu este Duh; și cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh și în adevăr.``

25

,,Știu``, i -a zis femeia, ,,că are să vină Mesia, (căruia I se zise Hristos); cînd va veni El, are să ne spună toate lucrurile.``

26

Isus i -a zis: ,,Eu, cel care vorbesc cu tine, sînt Acela.``

27

Atunci au venit ucenicii Lui, și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuș nici unul nu I -a zis: ,,Ce căuți?`` sau: ,,Despre ce vorbești cu ea?``

28

Atunci femeia și -a lăsat găleata, s`a dus în cetate, și a zis oamenilor:

29

,,Veniți de vedeți un om, care mi -a spus tot ce am făcut; nu cumva este acesta Hristosul?``

30

Ei au ieșit din cetate, și veneau spre El.

31

În timpul acesta, ucenicii Îl rugau să mănînce, și ziceau: ,,Învățătorule, mănîncă!``

32

Dar El le -a zis: ,,Eu am de mîncat o mîncare, pe care voi n`o cunoașteți.``

33

Ucenicii au început să-și zică deci unii altora: ,,Nu cumva I -a adus cineva să mănînce?``

34

Isus le -a zis: ,,Mîncarea Mea este să fac voia Celui ce M`a trimes, și să împlinesc lucrarea Lui.

35

Nu ziceți voi că mai sînt patru luni pînă la seceriș? Iată, Eu vă spun: Ridicați-vă ochii, și priviți holdele, cari sînt albe acum, gata pentru seceriș.

36

Cine seceră, primește o plată, și strînge roadă pentru viața vecinică; pentruca și cel ce samănă și celce seceră să se bucure în acelaș timp.

37

Căci în această privință, este adevărată zicerea: ,Unul samănă, iar altul seceră`.

38

Eu v`am trimes să secerați acolo unde nu voi v`ați ostenit; alții s`au ostenit, și voi ați intrat în osteneala lor.``

39

Mulți Samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus din pricina mărturiei femeii, care zicea: ,,Mi -a spus tot ce am făcut.``

40

Cînd au venit Samaritenii la El, L-au rugat să rămînă la ei. Și El a rămas acolo două zile.

41

Mult mai mulți au crezut în El din pricina cuvintelor Lui.

42

Și ziceau femeii: ,,Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că L-am auzit noi înșine, și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mîntuitorul lumii.``

43

După aceste două zile, Isus a plecat de acolo, ca să se ducă în Galilea.

44

Căci El însuș spusese că un prooroc nu este prețuit în patria sa.

45

Cînd a ajuns în Galilea, a fost primit bine de Galileeni, cari văzuseră tot ce făcuse la Ierusalim în timpul praznicului; căci fuseseră și ei la praznic.

46

Isus S`a întors deci în Cana din Galilea, unde prefăcuse apa în vin. În Capernaum era un slujbaș împărătesc, al cărui fiu era bolnav.

47

Slujbașul acesta a aflat că Isus venise din Iudea în Galilea, s`a dus la El, și L -a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui, care era pe moarte.

48

Isus i -a zis: ,,Dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți!``

49

Slujbașul împărătesc I -a zis: ,,Doamne, vino pînă nu moare micuțul meu.``

50

,,Du-te``, i -a zis Isus, ,,fiul tău trăiește.`` Și omul acela a crezut cuvintele pe cari i le spusese Isus, și a pornit la drum.

51

Pe cînd se pogora el, l-au întîmpinat robii lui, și i-au adus vestea că fiul lui trăiește.

52

El i -a întrebat de ceasul în care a început să -i fie mai bine. Și ei i-au zis: ,,Ieri, în ceasul al șaptelea, l-au lăsat frigurile.``

53

Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Isus: ,,Fiul tău trăiește``. Și a crezut el și toată casa lui.

54

Acesta este iarăș al doilea semn, făcut de Isus, după ce S`a întors din Iudea în Galilea.

Ioan 5