Ioan 17

Ioan

Capitol 18

1

După ce a rostit aceste vorbe, Isus a plecat cu ucenicii Săi dincolo de pîrîul Chedron, unde era o grădină, în care a intrat El și ucenicii Lui.

2

Iuda, vînzătorul, știa și el locul acela, pentrucă Isus de multe ori Se adunase acolo cu ucenicii Lui.

3

Iuda, deci, a luat ceata ostașilor și pe aprozii trimeși de preoții cei mai de seamă și de Farisei, și a venit acolo cu felinare, cu făclii și cu arme.

4

Isus, care știa tot ce avea să I se întîmple, a mers spre ei, și le -a zis: ,,Pe cine căutați?``

5

Ei I-au răspuns: ,,Pe Isus din Nazaret!``. Isus le -a zis: ,,Eu sînt!``. Iuda, vînzătorul, era și el cu ei.

6

Cînd le -a zis Isus: ,,Eu sînt``, ei s`au dat înapoi, și au căzut jos la pămînt.

7

El i -a întrebat din nou: ,,Pe cine căutați?`` ,,Pe Isus din Nazaret``, I-au zis ei.

8

Isus a răspuns: ,,V-am spus că Eu sînt. Deci, dacă Mă căutați pe Mine, lăsați pe aceștia să se ducă.``

9

A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba, pe care o spusese: ,,N-am pierdut pe niciunul din aceia, pe cari Mi i-ai dat.``

10

Simon Petru, care avea o sabie, a scos -o, a lovit pe robul marelui preot, și i -a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu.

11

Isus a zis lui Petru: ,,Bagă-ți sabia în teacă. Nu voi bea paharul, pe care Mi l -a dat Tatăl să -l beau?``

12

Ceata ostașilor, căpitanul lor, și aprozii Iudeilor, au prins deci pe Isus, și L-au legat.

13

L-au dus întîi la Ana; căci el era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela.

14

Și Caiafa era celce dăduse Iudeilor sfatul acesta: ,,Este de folos să moară un singur om pentru norod.``

15

Simon Petru mergea după Isus; tot așa a făcut și un alt ucenic. Ucenicul acesta era cunoscut de marele preot, și a intrat cu Isus în curtea marelui preot.

16

Petru însă a rămas afară la ușă. Celalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a ieșit afară, a vorbit cu portărița, și a băgat pe Petru înlăuntru.

17

Atunci slujnica, portărița, a zis lui Petru: ,,Nu cumva și tu ești unul din ucenicii omului acestuia?`` ,,Nu sînt``, a răspuns el.

18

Robii și aprozii cari erau acolo, făcuseră un foc de cărbuni, căci era frig: și se încălzeau. Petru stătea și el cu ei, și se încălzea.

19

Marele preot a întrebat pe Isus despre ucenicii Lui și despre învățătura Lui.

20

Isus i -a răspuns: ,,Eu am vorbit lumii pe față; totdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în Templu, unde se adună toți Iudeii, și n`am spus nimic în ascuns.

21

Pentruce Mă întrebi pe Mine? Întreabă pe ceice M`au auzit despre ce le-am vorbit; iată, aceia știu ce am spus.``

22

La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii, cari stăteau acolo, a dat o palmă lui Isus, și a zis: ,,Așa răspunzi marelui preot?``

23

Isus i -a răspuns: ,,Dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău; dar dacă am vorbit bine, dece mă bați?``

24

Ana L -a trimes legat la marele preot Caiafa.

25

Simon Petru stătea acolo, și se încălzea. Ei i-au zis: ,,Nu cumva ești și tu unul din ucenicii Lui?`` El s`a lepădat, și a zis: ,,Nu sînt.``

26

Unul din robii marelui preot, rudă cu acela căruia îi tăiase Petru urechea, a zis: ,,Nu te-am văzut eu cu El în grădină?``

27

Petru iar s -a lepădat. Și îndată a cîntat cocoșul.

28

Au adus pe Isus dela Caiafa în odaia de judecată: era dimineața. Ei n`au intrat în odaia de judecată, ca să nu se spurce și să poată mînca Paștele.

29

Pilat deci a ieșit afară la ei, și le -a zis: ,,Ce pîră aduceți împotriva omului acestuia?``

30

Drept răspuns, ei i-au zis: ,,Dacă n`ar fi fost un făcător de rele, nu L-am fi dat noi în mînile tale.``

31

Atunci Pilat le -a zis: ,,Luați -L voi, și judecați -L după legea voastră.`` ,,Nouă nu ne este îngăduit de Lege să omorîm pe nimeni``, I-au zis Iudeii.

32

Aceasta s`a întîmplat ca să se împlinească vorba, prin care arătase Isus cu ce moarte avea să moară.

33

Pilat a intrat iarăș în odaia de judecată, a chemat pe Isus și I -a zis: ,,Ești Tu Împăratul Iudeilor?``

34

Isus i -a răspuns: ,,Dela tine însuți zici lucrul acesta, sau ți l-au spus alții despre Mine!``

35

Pilat a răspuns: ,,Eu sînt Iudeu? Neamul Tău și preoții cei mai de seamă Te-au dat în mîna mea: ce ai făcut?``

36

,,Împărăția Mea nu este din lumea aceasta``, a răspuns Isus. ,,Dacă ar fi Împărăția Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s`ar fi luptat ca să nu fiu dat în mînile Iudeilor; dar acum, Împărăția Mea nu este de aici.``

37

,,Atunci un Împărat tot ești!`` I -a zis Pilat. ,,Da``, a răspuns Isus. ,,Eu sînt Împărat. Eu pentru aceasta M`am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.``

38

Pilat I -a zis: ,,Ce este adevărul?``

39

Dar, fiindcă voi aveți obicei să vă slobozesc pe cineva de Paște, vreți să vă slobozesc pe Împăratul Iudeilor?``

40

Atunci toți au strigat din nou: ,,Nu pe El, ci pe Baraba!`` Și Baraba era un tîlhar.

Ioan 19