2 Timotei 1

2 Timotei

Capitol 2

1

Tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Isus.

2

Și ce-ai auzit dela mine, în fața multor marturi, încredințează la oameni de încredere, cari să fie în stare să învețe și pe alții.

3

Sufere împreună cu mine, ca un bun ostaș al lui Hristos.

4

Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să placă celui ce l -a scris la oaste.

5

Și cine luptă la jocuri, nu este încununat, dacă nu s`a luptat după rînduieli.

6

Plugarul trebue să muncească înainte ca să strîngă rodurile.

7

Înțelege ce-ți spun; Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile.

8

Adu-ți aminte de Domnul Isus Hristos, din sămînța lui David, înviat din morți, după Evanghelia mea,

9

pentru care sufăr pînă acolo că sînt legat ca un făcător de rele. Dar Cuvîntul lui Dumnezeu nu este legat.

10

De aceea rabd totul pentru cei aleși, pentruca și ei să capete mîntuirea care este în Hristos Isus, împreună cu slava vecinică.

11

Adevărat este cuvîntul acesta: dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El.

12

Dacă răbdăm, vom și împărți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El Se va lepăda de noi.

13

Dacă sîntem necredincioși, totuș El rămîne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur.

14

Adu-le aminte de aceste lucruri, și roagă -i fierbinte înaintea lui Dumnezeu, să se ferească de certurile de cuvinte, cari nu duc la alt folos decît la pieirea celor ce le ascultă.

15

Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n`are de ce să -i fie rușine, și care împarte drept Cuvîntul adevărului.

16

Ferește-te de vorbăriile goale și lumești; căci cei ce le țin, vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu.

17

Și cuvîntul lor va roade ca gangrena. Din numărul acestora sînt Imeneu și Filet,

18

cari s`au abătut dela adevăr. Ei zic că a și venit învierea, și răstoarnă credința unora.

19

Totuș temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, avînd pecetea aceasta: ,,Domnul cunoaște pe ceice sînt ai Lui``; și: ,,Oricine rostește Numele Domnului, să se depărteze de fărădelege!``

20

Într`o casă mare nu sînt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pămînt. Unele sînt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară.

21

Deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpînului său, destoinic pentru orice lucrare bună.

22

Fugi de poftele tinereții, și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr`o inimă curată.

23

Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, căci știi că dau naștere la certuri.

24

Și robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blînd cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare,

25

să îndrepte cu blîndeță pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința, ca să ajungă la cunoștința adevărului;

26

și, venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinși ca să -i facă voia.

2 Timotei 3