Genesa 48

Genesa

Capitol 49

1

Iacov a chemat pe fiii săi, și a zis: ,,Strîngeți-vă, și vă voi vesti ce vi se va întîmpla în vremile cari vor veni.

2

,,Strîngeți-vă, și ascultați, fii ai lui Iacov! Ascultați pe tatăl vostru Israel!

3

Ruben, tu, întîiul meu născut, Puterea mea și pîrga tăriei mele, Întîiul în vrednicie, și întîiul în putere,

4

Năvalnic ca apele, -tu nu vei mai avea întîietatea! Căci te-ai suit în patul tatălui tău, Mi-ai spurcat patul, suindu-te în el.

5

Simeon și Levi sînt frați; Săbiile lor sînt niște unelte de sîlnicie.

6

Nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor, Nu vreau să se unească duhul meu cu adunarea lor! Căci, în mînia lor, au ucis oameni, Și, în răutatea lor, au tăiat vinele taurilor.

7

Blestemată să fie mînia lor, pentrucă a fost prea turbată, Și furia lor, căci a fost prea sălbatică! Îi voi împărți în Iacov, Și -i voi risipi în Israel.

8

Iudo, tu vei primi laudele fraților tăi; Mîna ta va apuca de ceafă pe vrăjmașii tăi. Fiii tatălui tău se vor închina pînă la pămînt înaintea ta.

9

Iuda este un pui de leu. Tu te-ai întors dela măcel, fiule! Iuda își pleacă genunchii, se culcă întocmai ca un leu, Ca o leoaică: cine -l va scula?

10

Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, Nici toiagul de cîrmuire dintre picioarele lui, Pînă va veni Șilo, Și de El vor asculta popoarele.

11

El își leagă măgarul de viță, Și de cel mai bun butuc de viță mînzul măgăriței lui; Își spală haina în vin, Și mantaua în sîngele strugurilor.

12

Are ochii roși de vin, Și dinții albi de lapte.

13

Zabulon va locui pe țărmul mărilor, Lîngă limanul corăbiilor, Și hotarul lui se va întinde înspre Sidon.

14

Isahar este un măgar osos, Care se culcă în grajduri.

15

Vede că locul unde se odihnește este plăcut, Și că ținutul lui este măreț; Își pleacă umărul subt povară, Și se supune birului.

16

Dan va judeca pe poporul său, Ca una din semințiile lui Israel.

17

Dan va fi un șarpe pe drum, O năpîrcă pe cărare, Mușcînd călcîiele calului, Făcînd să cadă călărețul pe spate.

18

În ajutorul Tău, nădăjduiesc, Doamne!

19

Peste Gad vor da iuruș cete înarmate, Dar și el va da iuruș peste ele și le va urmări.

20

Așer dă o hrană minunată; El va da bucate alese împăraților.

21

Neftali este o cerboaică slobodă: Rostește cuvinte frumoase.

22

Iosif este vlăstarul unui pom roditor, Vlăstarul unui pom roditor sădit lîngă un izvor; Ramurile lui se înalță deasupra zidului.

23

Arcașii l-au ațîțat, au aruncat săgeți, Și l-au urmărit cu ura lor.

24

Dar arcul lui a rămas tare, Și mînile lui au fost întărite De mînile Puternicului lui Iacov: Și a ajuns astfel păstorul, stînca lui Israel.

25

Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatălui tău, care te va ajuta; Aceasta este lucrarea Celui Atotputernic, care te va binecuvînta Cu binecuvîntările cerurilor de sus, Cu binecuvîntările apelor de jos, Cu binecuvîntările țîțelor și ale pîntecelui mamei.

26

Binecuvîntările tatălui tău Întrec binecuvîntările părinților mei, și se înalță Pînă în creștetul dealurilor vecinice: Ele să vină peste capul lui Iosif, Peste creștetul capului domnului fraților săi!

27

Beniamin este un lup care sfășie; Dimineața, mănîncă prada, Iar seara, împarte prada răpită.``

28

Aceștia sînt toți ceice alcătuiesc cele douăsprezece seminții ale lui Israel. Și acestea sînt lucrurile, pe cari li le -a spus tatăl lor, cînd i -a binecuvîntat. I -a binecuvîntat, pe fiecare cu o binecuvîntare deosebită.

29

Apoi le -a dat porunca următoare: ,,Eu am să fiu adăugat la poporul meu; deci să mă îngropați împreună cu părinții mei, în peștera care este în ogorul Hetitului Efron,

30

în peștera din ogorul Macpela, care este față în față cu Mamre, în țara Canaan. Acesta este ogorul, pe care l -a cumpărat Avraam de la Hetitul Efron, ca moșie de înmormîntare.

31

Acolo au îngropat pe Avraam și pe Sara, nevasta lui; acolo au îngropat pe Isaac și pe Rebeca, nevasta lui; și acolo am îngropat eu pe Lea.

32

Ogorul și peștera care se află acolo au fost cumpărate dela fiii lui Het.``

33

Cînd a insprăvit Iacov de dat porunci fiilor săi, și -a tras picioarele în pat, și -a dat duhul, și a fost adăugat la poporul său.

Genesa 50