Matei 27

Matei

Capitol 28

1

La sfîrșitul zilei Sabatului, cînd începea să se lumineze în spre ziua dintîi a săptămînii, Maria Magdalina și cealaltă Marie au venit să vadă mormîntul.

2

Și iatăcă s`a făcut un mare cutremur de pămînt; căci un înger al Domnului s`a pogorît din cer, a venit și a prăvălit piatra dela ușa mormîntului, și a șezut pe ea.

3

Înfățișarea lui era ca fulgerul, și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada.

4

Străjerii au tremurat de frica lui, și au rămas ca niște morți.

5

Dar îngerul a luat cuvîntul, și a zis femeilor: ,,Nu vă temeți; căci știu că voi căutați pe Isus, care a fost răstignit.

6

Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul;

7

și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morți. Iată că El merge înaintea voastră în Galilea; acolo Îl veți vedea. Iată că v`am spus lucrul acesta.``

8

Ele au plecat repede de la mormînt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor Lui.

9

Dar iată că le -a întîmpinat Isus, și le -a zis: ,,Bucurați-vă!`` Ele s`au apropiat să -I cuprindă picioarele, și I s`au închinat.

10

Atunci Isus le -a zis: ,,Nu vă temeți; duceți-vă de spuneți fraților Mei să meargă în Galilea: acolo Mă vor vedea.``

11

Pe cînd se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri, și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întîmplate.

12

Aceștia s`au adunat împreună cu bătrînii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani,

13

și le-au zis: ,,Spuneți așa: ,Ucenicii Lui au venit noaptea, pe cînd dormeam noi, și L-au furat.`

14

Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi, și vă vom scăpa de grijă.``

15

Ostașii au luat banii, și au făcut cum i-au învățat. Și s`a răspîndit zvonul acesta printre Iudei pînă în ziua de astăzi.

16

Cei unsprezece ucenici s`au dus în Galilea, în muntele unde le poruncise Isus să meargă.

17

Cînd L-au văzut ei, I s`au închinat, dar unii s`au îndoit.

18

Isus S`a apropiat de ei, a vorbit cu ei, și le -a zis: ,,Toată puterea Mi -a fost dată în cer și pe pămînt.

19

Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezîndu -i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfîntului Duh.

20

Și învățați -i să păzească tot ce v`am poruncit. Și iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrșitul veacului. Amin

Marcu 1