Căutare text în Biblie

 

Cuvânt

 

Rezultate din Biblie pentru ÎMBRĂCĂMINTE

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 14 pentru ÎMBRĂCĂMINTE.

Iov Capitol 24

... care a mai rămas pe cîmp, culeg ciorchinele rămase pe urma culegătorilor în via celui nelegiuit. 7 Îi apucă noaptea în umezeală, fără îmbrăcăminte, fără învelitoare împotriva frigului. 8 Îi pătrunde ploaia munților, și, neavînd alt adăpost, se ghemuiesc lîngă stînci. 9 Aceia smulg pe orfan dela țîță, iau ...

 

Matei Capitol 6

... 27 Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorîndu-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? 28 Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe cîmp: ei nici nu torc, nici nu țes; 29 totuș vă spun că nici ...

 

Exodul Capitol 21

... se poarte cu ea după dreptul fiicelor. 10 Dacă -i va lua o altă nevastă, nu va scădea nimic pentru cea dintîi din hrană, din îmbrăcăminte, și din dreptul ei de soție. 11 Dacă nu -i face aceste trei lucruri, ea va putea ieși, fără nicio despăgubire, fără să dea bani ...

 

Deuteronomul Capitol 10

... nu caută la fața oamenilor și nu primește daruri; 18 care face dreptate orfanului și văduvei, care iubește pe străin și -i dă hrană și îmbrăcăminte. 19 Să iubiți pe străin, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. 20 Să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, să -I slujești ...

 

Deuteronomul Capitol 22

... măgarul fratelui tău sau boul lui căzut pe drum, să nu -l ocolești, ci să -i ajuți să -l ridice. 5 Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească, și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești; căci oricine face lucrurile acestea este o urîciune înaintea Domnului, Dumnezeului tău. 6 Dacă întîlnești ...

 

Iov Capitol 29

... pe orfanul lipsit de sprijin. 13 Binecuvîntarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei. 14 Mă îmbrăcam cu dreptatea și -i slujeam de îmbrăcăminte, neprihănirea îmi era manta și turban. 15 Orbului îi eram ochi, și șchiopului picior. 16 Celor nenorociți le eram tată, și cercetam pricina celui necunoscut ...

 

Proverbele Capitol 27

... cununa nu rămîne pe vecie. - 25 Dupăce se ridică fînul, se arată verdeața nouă, și ierburile de pe munți sînt strînse. - 26 Mieii sînt pentru îmbrăcăminte, și țapii pentru plata ogorului; 27 laptele caprelor ți-ajunge pentru hrana ta, a casei tale, și pentru întreținerea slujnicelor tale. Proverbele 28 ...

 

Matei Capitol 28

Matei Capitol 28 Matei 27 Matei Capitol 28 1 La sfîrșitul zilei Sabatului, cînd începea să se lumineze în spre ziua dintîi a săptămînii, Maria Magdalina și cealaltă Marie au venit să vadă mormîntul. 2 Și iatăcă s`a făcut un mare cutremur de pămînt; căci un înger al Domnului s`a pogorît din cer, a venit și a prăvălit piatra dela ușa mormîntului, și a șezut pe ea. 3 Înfățișarea lui era ca fulgerul, și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. 4 Străjerii au tremurat de frica lui, și au rămas ca niște morți. 5 Dar îngerul a luat cuvîntul, și a zis femeilor: ,,Nu vă temeți; căci știu că voi căutați pe Isus, care a fost răstignit. 6 Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul; 7 și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morți. Iată că El merge înaintea voastră în Galilea; acolo Îl veți vedea. Iată că v`am spus lucrul acesta.`` 8 Ele au plecat repede de la mormînt, cu ...

 

Romani Capitol 8

... și mijlocește pentru noi! 35 Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strîmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia? 36 După cum este scris: ,,Din pricina Ta sîntem dați morții toată ziua; sîntem socotiți ca niște oi de tăiat.`` 37 ...

 

2 Corinteni Capitol 11

... în primejdii între frații mincinoși. 27 În osteneli și necazuri, în priveghiuiri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte! 28 Și, pe lîngă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate Bisericile. 29 Cine este slab, și să nu fiu și ...

 

Iosua Capitol 22

... la corturile voastre cu mari bogății, cu foarte multe turme, și cu o mare mulțime de argint, de aur, de aramă, de fer, și de îmbrăcăminte. Împărțiți cu frații voștri prada luată dela vrăjmașii voștri.`` 9 Fiii lui Ruben, fiii lui Gad, și jumătate din seminția lui Manase, s`au întors ...

 

   Următoarele >>>