Căutare text în Biblie

 

Cuvânt

 

Rezultate din Biblie pentru AFARĂ

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 281 pentru AFARĂ.

Numeri Capitol 29

... din cei șapte miei. 5 Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, ca să facă ispășire pentru voi. 6 Să aduceți aceste jertfe, afară de arderea de tot și darul ei de mîncare din fiecare lună, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mîncare, și jertfele de băutură, cari se adaugă la ele, după rînduielile așezate. Acestea sînt niște jertfe ... vițel, două zecimi pentru berbece, 10 și o zecime pentru fiecare din cei șapte miei. 11 Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, afară de jertfa de ispășire, afară de arderea de tot necurmată cu darul ei de mîncare, și jertfele de băutură obicinuite. 12 În ziua a cincisprezecea a lunii ... jertfele lor de băutură pentru viței, berbeci și miei, după numărul lor, după rînduielile așezate. 34 Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de mîncare și jertfă de băutură. 35 În ziua a opta, să aveți o adunare de ... jertfele lor de băutură pentru vițel, berbece și miei, după numărul lor, după rînduielile așezate. 38 Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire, ...

 

Ezechiel Capitol 42

... de coți; și lățimea era de cincizeci de coți. 3 În dreptul celor douăzeci de coți ai curții dinlăuntru, și în dreptul caldarîmului curții de afară, se aflau pridvoare lîngă pridvoare în catul al treilea. 4 Pe dinaintea odăilor, era un loc de trecere lat de zece coți, și un drum ... ca stîlpii curților; de aceea, începînd de jos, odăile de sus erau mai strîmte decît cele de jos și cele dela mijloc. 7 Zidul de afară, care mergea alături cu odăile, dinspre curtea de afară, în fața odăilor, avea o lungime de cincizeci de coți; 8 căci lungimea odăilor din spre curtea de afară era de cincizeci de coți. Dar fața Templului avea o sută de coți. 9 Dedesubtul acestor odăi era intrarea dela răsărit, cum veneai din curtea ... de vină; căci locul acesta este sfînt. 14 Cînd vor intra preoții, nu vor ieși din locul sfînt ca să se ducă în curtea de afară, ci își vor lăsa acolo hainele cu cari fac slujba, căci hainele acestea sînt sfinte; se vor îmbrăca în alte haine ca să se apropie ... ...

 

Ezechiel Capitol 40

... De jur împrejur erau tinzi lungi de două zeci și cinci de coți și late de cinci coți.) 31 Tinda porții dădea în curtea de afară; pe stîlpii ei erau finici, și opt trepte pentru suit la poartă. 32 M`am dus apoi în curtea dinlăuntru, pe intrarea de răsărit. A ... ele ferestre de jur împrejur, lungi de cinci zeci de coți și late de două zeci și cinci. 34 Tinda ei dădea în curtea de afară; de fiecare parte erau finici pe stîlpi, și opt trepte pentru suit la poartă. 35 M`a dus la poarta de miază-noapte ... jur împrejur; era lungă de cinci zeci de coți și lată de două zeci și cinci de coți. 37 Tinda ei dădea în curtea de afară; de fiecare parte erau cinci finici pe stîlpii ei, și opt trepte pentru suit la poartă. 38 Era o odaie, care se deschidea spre tinda ... de fiecare parte două mese, pe cari trebuia junghiată arderea de tot, jertfa de ispășire și jertfa pentru vină. 40 În una din părțile de afară, cum te sui la intrarea porții de miază-noapte, erau două mese; și în cealaltă parte, spre tinda porții, erau iarăș două mese. 41 În ...

 

Ezechiel Capitol 41

... din catul de jos te suiai în catul de sus prin cel dela mijloc. 8 De jur împrejurul casei se vedea o pardoseală ieșită în afară. Odăile lăturalnice aveau niște temelii, și erau de o prăjină întreagă, adică șase coți la unghiu. 9 Zidul de afară al odăilor lăturalnice avea o grosime de cinci coți. 10 Locul gol dintre odăile lăturalnice ale casei și odăile dimprejurul casei, avea o lățime de ... pe partea dinapoi a casei, și pridvoarele ei de fiecare parte: erau o sută de coți. 16 Templul și casa dinlăuntru, tinda de afară, pragurile, ferestrele îngrădite, pridvoarele din jurul celor trei caturi, din fața pragurilor, erau acoperite cu lemn de jurîmprejur. Dela pămînt pînă la ferestrele acoperite, 17 ... canaturi pentru o ușă și două pentru cealaltă. 25 Pe ușile Templului erau săpați heruvimi și finici, ca și pe ziduri. În fața pridvorului de afară erau niște grinzi de lemn îmbucate între ele. 26 Erau ferestre îngrădite, și deoparte și de cealaltă erau finici, și tot așa era și pe ...

 

Luca Capitol 4

... o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel; 26 și totuș Ilie n`a fost trimes la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. 27 Și mulți leproși erau în Israel, pe vremea proorocului Elisei; și totuș niciunul din ei n`a ... Naaman, Sirianul.`` 28 Toți cei din sinagogă, cînd au auzit aceste lucruri, s`au umplut de mînie. 29 Și s`au sculat, L-au scos afară din cetate, și L-au dus pînă în sprînceana muntelui, pe care era zidită cetatea lor, ca să -L arunce jos în prăpastie. 30 Dar ... ne prăpădești? Te știu cine ești: Sfîntul lui Dumnezeu.`` 35 Isus l -a certat, și i -a zis: ,,Taci, și ieși afară din omul acesta!`` Și dracul, dupăce l -a trîntit jos, în mijlocul adunării, a ieșit afară din el, fără să -i facă vreun rău. 36 Toți au fost cuprinși de spaimă, și ziceau unii către alții: Ce înseamnă lucrul acesta? El ...

 

Fapte Capitol 16

... cea dintîi cetate dintr`un ținut al Macedoniei, și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat cîteva zile. 13 În ziua Sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lîngă un rîu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos, și am vorbit femeilor, cari erau adunate ... sărit înlăuntru, și, tremurînd de frică, s`a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila; 30 i -a scos afară, și le -a zis: ,,Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mîntuit?`` 31 Pavel și Sila i-au răspuns: ,,Crede în Domnul ... drumul oamenilor acelora.`` 36 Și temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte: ,,Dregătorii au trimes să vi se dea drumul; acum dar, ieșiți afară, și duceți-vă în pace.`` 37 Dar Pavel le -a zis: ,,După ce ne-au bătut cu nuiele în fața tuturor, fără să ... cari sîntem romani, ne-au aruncat în temniță, și acum ne scot afară pe ascuns! Nu merge așa! Să vină ei singuri să ne scoată afară ...

 

Matei Capitol 12

... aceluia: ,,Întinde-ți mîna!`` El a întins -o, și mîna s`a făcut sănătoasă ca și cealaltă. 14 Fariseii au ieșit afară, și s`au sfătuit cum să omoare pe Isus. 15 Dar Isus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo. După ... zis: ,,Orice împărăție desbinată împotriva ei însăș, este pustiită; și orice cetate sau casă, desbinată împotriva ei însăș, nu poate dăinui. 26 Dacă Satana scoate afară pe Satana, este desbinat; deci, cum poate dăinui împărăția lui? 27 Și dacă Eu scot afară dracii cu ajutorul lui Beelzebul, fiii voștri cu cine -i scot? De aceea ei vor fi judecătorii voștri. 28 Dar dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. 29 Sau, cum poate cineva să intre în casa celui ... dintîi. Tocmai așa se va întîmpla și cu acest neam viclean.`` 46 Pe cînd vorbea încă Isus noroadelor, iată că mama și frații Lui stăteau afară și căutau să vorbească cu El. 47 Atunci cineva I -a zis: ,,Iată, mama Ta și frații Tăi stau afară ...

 

Genesa Capitol 19

... din toate colțurile. 5 Au chemat pe Lot, și i-au zis: ,,Unde sînt oamenii cari au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate -i afară la noi, ca să ne împreunăm cu ei.`` 6 Lot a ieșit afară la ei la ușă, a încuiat ușa după el, 7 și a zis: ,,Fraților, vă rog, nu faceți o asemenea răutate ... pe el, pe nevastă-sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să -l cruțe; l-au scos, și l-au lăsat afară din cetate. 17 După ce i-au scos afară, unul din ei a zis: ,,Scapă-ți viața; să nu te uiți înapoi, și să nu te oprești în vreun loc din Cîmpie ...

 

Genesa Capitol 39

... dat pe mînă tot ce are. 9 El nu este mai mare decît mine în casa aceasta, și nu mi -a oprit nimic, afară de tine, pentrucă ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atît de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?`` 10 Măcar ... l -a apucat de haină, zicînd: ,,Culcă-te cu mine!`` El i -a lăsat haina în mînă, și a fugit afară din casă. 13 Cînd a văzut ea că -i lăsase haina în mînă, și fugise afară, 14 a chemat oamenii din casă, și le -a zis: ,,Vedeți, ne -a adus un Evreu ca să-și ... 15 Și, cînd a văzut că ridic glasul și strig, și -a lăsat haina lîngă mine și a fugit afară.`` 16 Și a pus haina lui Iosif lîngă ea pînă s`a întors acasă stăpînul lui. 17 Atunci i -a ... joc de mine. 18 Și cum am ridicat glasul și am țipat, și -a lăsat haina lîngă mine, și a fugit ...

 

Numeri Capitol 28

... zecimi de efă din floarea făinii, frămîntată cu untdelemn, împreună cu jertfa de băutură. 10 Aceasta este arderea de tot pentru fiecare zi de Sabat, afară de arderea de tot necurmată și jertfa ei de băutură. 11 La începutul lunilor voastre, să aduceți ca ardere de tot Domnului: doi viței, un ... este arderea de tot pentru începutul lunii, în fiecare lună, în toate lunile anului. 15 Să se aducă Domnului un țap, ca jertfă de ispășire, afară de arderea de tot necurmată și jertfa ei de băutură. 16 În luna întîi, în ziua a patrusprezecea a lunii, vor ... fiecare din cei șapte miei. 22 Să aduceți un țap ca jertfă de ispășire, ca să facă ispășire pentru voi. 23 Să aduceți aceste jertfe, afară de arderea de tot de dimineață, care este o ardere de tot necurmată. 24 să le aduceți în fiecare zi, timp de șapte zile, ca ... o zecime pentru fiecare din cei șapte miei. 30 Să aduceți și un țap, ca să facă ispășire pentru voi. 31 Să aduceți aceste jertfe, afară de arderea de tot necurmată și darul ei de mîncare. Mieii să fie fără cusur, și să adăugați și jertfele lor de băutură. Numeri 29 ...

 

Ezechiel Capitol 46

... deschide în ziua Sabatului, și va fi deschisă și în ziua lunii noi. 2 Domnitorul va intra pe drumul care dă în tinda porții de afară, și va sta lîngă ușiorii porții. Apoi preoții vor aduce arderea lui de tot și jertfele lui de mulțămire. El se va închina pe pragul ... poarta dinspre răsărit, și el își va aduce arderea de tot și jertfa de mulțămire așa cum o aduce în ziua Sabatului; apoi va ieși afară, și după ce va ieși, vor închide iarăș poarta. 13 În fiecare zi vei aduce Domnului ca ardere de tot un miel de un an ... carnea dela jertfele pentru vină și pentru ispășire, și unde vor coace darurile de mîncare, ca să se ferească să le ducă în curtea de afară și să sfințească astfel poporul prin ele. 21 M`a dus apoi în curtea de afară, și m`a făcut să trec pe lîngă cele patru colțuri ale curții. Și iată că era o curte la fiecare colț al ...

 

   Următoarele >>>