Căutare text în Biblie

 

Cuvânt

 

Rezultate din Biblie pentru ÎI

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 453 pentru ÎI.

Proverbele Capitol 11

... Proverbele Capitol 11 Proverbele 10 Proverbele Capitol 11 1 Cumpăna înșelătoare este urîtă Domnului, dar cîntăreala dreaptă Îi este plăcută. 2 Cînd vine mîndria, vine și rușinea; dar înțelepciunea este cu cei smeriți. 3 Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cîrmuiește fără teamă, dar vicleniile celor stricați le aduc pieirea. 4 În ziua mîniei, bogăția nu slujește la nimic; dar neprihănirea izbăvește dela moarte. 5 ... cade prin însăș răutatea lui. 6 Nevinovăția oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sînt prinși de răutatea lor. 7 La moartea celui rău, îi piere nădejdea, și așteptarea oamenilor nelegiuiți este nimicită. 8 Cel neprihănit este scăpat din strîmtoare, și cel rău îi ia locul. 9 Cu gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniți sînt scăpați prin știință. 10 Cînd le merge bine celor ... a încredințat. - 14 Cînd nu este chibzuință, poporul cade; dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. - 15 Cui se pune chezaș pentru altul, îi merge rău, dar cine se teme să se pună chezaș este liniștit. - 16 O femeie plăcută capătă cinste, și cei asupritori capătă bogăție. - 17 Omul ... ...

 

Ezechiel Capitol 29

... o pustietate în mijlocul altor țări pustiite, și cetățile ei vor fi pustii între alte cetăți pustii, timp de patruzeci de ani. Iar pe Egipteni îi voi risipi printre neamuri, și -i voi împrăștia în felurite țări. 13 Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: ,După patru zeci de ani, voi strînge pe Egipteni ... baștină, și vor alcătui acolo o împărăție slabă. 15 Da, va fi cea mai neînsemnată dintre împărății, și nu se va mai înălța peste neamuri; îi voi împuțina, ca să nu stăpînească peste neamuri. 16 Împărăția aceasta nu va mai fi pentru casa lui Israel o pricină de încredere; ci îi ... care a făcut -o împotriva lui. 19 De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ,Iată că dau lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, țara Egiptului; el îi va ridica bogățiile, o va prăda, și o va jăfui; aceasta va fi plata oastei lui! 20 Ca plată pentru slujba făcută împotriva Tirului, îi ...

 

Fapte Capitol 2

... locuitori din Mesopotamia, Iudea, Capadocia, Pont, Asia, 10 Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, Iudei sau prozeliți, 11 Cretani și Arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!`` 12 Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă, și ziceau unii către alții: ,,Ce ... a fost îngropat; și mormîntul lui este în mijlocul nostru pînă în ziua de azi. 30 Fiindcă David era prooroc, și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurămînt că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie, 31 despre învierea lui Hristos a proorocit ... Sfîntului Duh. 39 Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, și pentru toți cei ce sînt departe acum, în oricît de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.`` 40 Și, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna, și zicea: ,,Mîntuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos.`` 41 Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezați; și în ziua aceea, la ... și semne. 44 Toți cei ce credeau, erau împreună la un loc, și aveau toate de obște. 45 Își vindeau ogoarele și averile, și banii ...

 

Iov Capitol 18

... 9 este prins în cursă de călcăi, și lațul pune stăpînire pe el; 10 capcana în care se prinde este ascunsă în pămînt, și prinzătoarea îi stă pe cărare. 11 De jur împrejur îl apucă spaima, și -l urmărește pas cu pas. 12 Foamea îi mănîncă puterile, nenorocirea este alături de el. 13 Mădularele îi sînt mistuite unul după altul, mădularele îi sînt mîncate de întîiul născut al morții. 14 Este smuls din cortul lui unde se credea la adăpost, și este tîrît spre împăratul spaimelor. 15 ... ai lui nu locuiește în cortul lui, pucioasă este presărată pe locuința lui. 16 Jos, i se usucă rădăcinile; sus îi sînt ramurile tăiate. 17 Îi piere pomenirea de pe pămînt, numele lui nu mai este pe uliță. 18 Este împins din lumină în întunerec, și este izgonit din lume. 19 ...

 

Iov Capitol 36

... trăiască, și face dreptate celui nenorocit. 7 Nu-Și întoarce ochii de asupra celor fără prihană, și -i pune pe scaunul de domnie cu împărații, îi așează pentru totdeauna ca să domnească. 8 Se întîmplă să cadă în lanțuri, și să fie prinși în legăturile nenorocirii? 9 Le pune înainte faptele ... și anii în bucurie. 12 Dacă n`ascultă, pier uciși de sabie, mor în orbirea lor. 13 Nelegiuiții se mînie, nu strigă către Dumnezeu cînd îi înlănțuie; 14 își pierd viața în tinereță, mor ca cei desfrînați. 15 Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui, și prin suferință îl ... rău, căci suferința te îndeamnă la rău. 22 Dumnezeu este mare în puterea Lui; cine ar putea să învețe pe alții ca El? 23 Cine Îi cere socoteală de căile Lui, și cine îndrăznește să -I spună: ,,Faci rău?`` 24 Nu uita să lauzi faptele Lui, pe cari toți oamenii trebuie ... 32 Ia fulgerul în mînă, și -l aruncă asupra protivnicilor Lui. 33 Dă de veste că e de față printr`unbubuit, și pînă și turmele Îi

 

Osea Capitol 2

... a zis: ,Voi alerga după ibovnicii mei, cari îmi dau pînea și apa mea, lîna și inul meu, untdelemnul și băuturile mele!` 6 Deaceea iată, îi voi astupa drumul cu spini, i -l voi astupa cu un zid, ca să nu-și mai afle cărările. 7 Va alerga după ibovnicii ei ... Hai să mă întorc iarăș la bărbatul meu cel dintîi, căci eram mai fericită atunci decît acum!` 8 N`a cunoscut că Eu îi dădeam grîul, mustul și untdelemnul, și au închinat slujbei lui Baal argintul și aurul cel mult pe care i -l dădeam. 9 Deaceea Îmi voi ... vremea lui, și îmi voi ridica iarăș dela ea lîna și inul pe cari i le dădusem ca să -i acopere goliciunea. 10 Și acum îi voi descoperi rușinea înaintea ibovnicilor ei, și niciunul n`o va scoate din mîna Mea. 11 Voi face să înceteze toată bucuria ei, sărbătorile ei ... Mine, zice Domnul.`` 14 ,,Deaceea iată, o voi ademeni și o voi duce în pustie, și -i voi vorbi pe placul inimii ei. 15 Acolo, îi voi da iarăș viile, și valea Acor i -o voi preface într`o ușă de nădejde, și acolo, va cînta ca în vremea tinereții ei ...

 

Osea Capitol 10

... o vie mănoasă, care făcea multe roade. Cu cît roadele sale erau mai multe, cu atît mai multe altare a zidit; cu cît îi propășea țara, cu atît înfrumuseța stîlpii idolești. 2 Inima lor este împărțită: de aceea vor fi pedepsiți. Domnul le va surpa altarele, le va nimici ... pieri din mijlocul lor. 6 Da, el însuș va fi dus în Asiria, ca dar împăratului Iareb. Rușinea va cuprinde pe Efraim, și lui Israel îi va fi rușine de planurile sale. 7 S`a dus Samaria și împăratul ei, ca o țăpligă pe fața apelor. 8 Înălțimile din ... noi!`` 9 Din zilele Ghibei ai păcătuit, Israele! Acolo au stătut ei, ca războiul făcut împotriva celor răi să nu -i apuce la Ghibea. 10 Îi voi pedepsi cînd voi vrea, și se vor strînge popoare împotriva lor, cînd îi voi pedepsi pentru îndoita lor nelegiuire! 11 Efraim este o mînzată învățată la jug, căreia îi place să treiere grîul, și i-am cruțat gîtul său cel frumos; dar acum voi înjuga pe Efraim, Iuda va ara și Iacov îi ...

 

Amos Capitol 9

... să scape fugind, și niciunul din cei ce vor scăpa, nu va scăpa. 2 De ar pătrunde chiar pînă în locuința morților, și de acolo îi va smulge mîna Mea; de s`ar sui chiar în ceruri, și de acolo îi voi pogorî. 3 De s`ar ascunde chiar pe vîrful Carmelului, și acolo îi voi căuta și -i voi lua; de s`ar ascunde de privirile Mele chiar în fundul mării, și acolo voi porunci șarpelui să -i muște ... ce zic: ,Nu ne va ajunge nenorocirea, și nu va veni peste noi.`` 11 ,,În vremea aceea voi ridica din căderea lui cortul lui David, îi voi drege spărturile, îi voi ridica dărîmăturile, și -l voi zidi iarăș cum era odinioară, 12 ca să stăpînească rămășița Edomului și toate neamurile peste cari a fost ... zidi iarăș cetățile pustiite și le vor locui, vor sădi vii și le vor bea vinul, vor face grădini și le vor mînca roadele. 15 Îi voi sădi în țara lor, și nu vor mai fi smulși din țara pe care le-am dat -o, zice Domnul, Dumnezeul tău!` Obadia 1 ...

 

Luca Capitol 11

... a grăit, și noroadele s`au mirat. 15 Dar unii ziceau: ,,El scoate dracii cu Beelzebul, domnul dracilor.`` 16 Alții, ca să -L ispitească, Îi cereau un semn, din cer. 17 Isus le -a cunoscut gîndurile, și le -a zis: ,,Orice împărăție desbinată împotriva ei, este ... cum va dăinui împărăția lui, fiindcă ziceți că Eu scot dracii cu Beelzebul? 19 Și dacă eu scot dracii cu Beelzebul, fiii voștri cu cine îi scot? De aceea ei înșiși vor fi judecătorii voștri. 20 Dar, dacă Eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, Împărăția lui Dumnezeu a ajuns ... bine înarmat își păzește casa, averile îi sînt la adăpost. 22 Dar dacă vine peste el unul mai tare decît el și -l biruiește, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea, și împarte prăzile luate de la el. 23 Cine nu este cu Mine este împotriva Mea ... iar voi le zidiți mormintele. 49 De aceea Înțelepciunea lui Dumnezeu a zis: ,Le voi trimete prooroci și apostoli; pe unii din ei îi vor ucide, iar pe alții îi ...

 

Deuteronomul Capitol 9

... să stea împotriva copiilor lui Anac!`` 3 Să știi azi că Domnul, Dumnezeul tău, va merge El însuș înaintea ta, ca un foc mistuitor; El îi va nimici, El îi va smeri înaintea ta; și tu îi vei izgoni, îi vei perde curînd, cum ți -a spus Domnul. 4 Cînd îi va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, dinaintea ta, să nu zici în inima ta: ,,Pentru bunătatea mea m`a făcut Domnul să intru în ...

 

2 Samuel Capitol 22

... supt pașii mei, și picioarele mele nu se clatină. 38 Urmăresc pe vrăjmașii mei, și -i nimicesc, nu mă întorc pînă nu -i nimicesc. 39 Îi nimicesc, îi zdrobesc, de nu se mai scoală; cad subt picioarele mele. 40 Tu mă încingi cu putere pentru luptă, răpui subt mine pe protivnicii mei. 41 ... pe ceice mă urăsc. 42 Se uită în jurul lor, și nu -i cine să -i scape. Strigă către Domnul dar nu le răspunde! 43 Îi pisez ca pulberea pămîntului, îi zdrobesc, îi calc în picioare, ca noroiul de pe ulițe. 44 Mă scapi din neînțelegerile poporului meu; mă păstrezi drept căpetenie a neamurilor; un popor ...

 

   Următoarele >>>