Căutare text în Biblie

 

Cuvânt

 

Rezultate din Biblie pentru VIITOR

 Rezultatele 1 - 10 din aproximativ 45 pentru VIITOR.

1 Samuel Capitol 28

1 Samuel Capitol 28 1 Samuel 27 1 Samuel Capitol 28 1 Pe vremea aceea, Filistenii și-au strîns taberile și au făcut o oștire ca să pornească cu război împotriva lui Israel. Achiș a zis lui David: ,,Să știi că vei veni cu mine la oștire, tu și oamenii tăi.`` 2 David a răspuns lui Achiș: ,,Ei bine, vei vedea ce va face robul tău.`` Și Achiș a zis lui David: ,,De aceea te voi pune păzitorul capului meu în tot timpul.`` 3 Samuel murise. -Tot Israelul îl plînsese, și -l îngropaseră la Rama în cetatea lui. Saul îndepărtase din țară pe cei ce chemau morții și pe cei ce ghiceau. 4 Filistenii s`au strîns, și au venit de au tăbărît la Sunem: Saul a strîns pe tot Israelul și au tăbărît la Ghilboa. 5 La vederea taberii Filistenilor, Saul a fost cuprins de frică, și un tremur puternic i -a apucat inima. 6 Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i -a răspuns nici prin vise, nici prin Urim..., nici prin prooroci. 7 Atunci Saul a zis ...

 

Proverbele Capitol 24

... fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale. 14 Tot așa, și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău: dacă o vei găsi, ai un viitor, și nu ți se va tăia nădejdea. - 15 Nu întinde curse, nelegiuitule, la locuința celui neprihănit, și nu -i turbura odihna. 16 Căci cel neprihănit ... 19 Nu te mînia din pricina celor ce fac rău, și nu pizmui pe cei răi! 20 Căci cel ce face răul n`are niciun viitor, și lumina celor răi se stinge. - 21 Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul; și să nu te amesteci cu cei neastîmpărați! 22 Căci ...

 

Romani Capitol 8

Romani Capitol 8 Romani 7 Romani Capitol 8 1 Acum dar nu este nici o osîndire pentru ceice sînt în Hristos Isus, cari nu trăiesc după îndemnurile firii pămîntești, ci după îndemnurile Duhului. 2 În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus, m`a izbăvit de Legea păcatului și a morții. 3 Căci-lucru cu neputință Legii, întrucît firea pămîntească (Grecește: carnea, aici și peste tot unde e ,,firea pămîntească``.) o făcea fără putere-Dumnezeu a osîndit păcatul în firea pămîntească, trimețînd, din pricina păcatului, pe însuș Fiul Său într`o fire asemănătoare cu a păcatului, 4 pentruca porunca Legii să fie împlinită în noi, cari trăim nu după îndemnurile firii pămîntești, ci după îndemnurile Duhului. 5 În adevăr, ceice trăiesc după îndemnurile firii pămîntești, umblă după lucrurile firii pămîntești; pe cînd cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. 6 Și umblarea după lucrurile firii pămîntești, este moarte, pe cînd umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. 7 Fiindcă umblarea după lucrurile firii pămîntești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, și nici nu poate să se supună. 8 Deci, ...

 

Fapte Capitol 13

... crede nicidecum, dacă v`ar istorisi -o cineva.`` Prigonirile Iudeilor. 42 Cînd au ieșit afară, Neamurile i-au rugat să le vorbească și în Sabatul viitor despre aceleași lucruri. 43 Și după ce s`a împrăștiat adunarea, mulți din Iudei și din prozeliții evlavioși au mers după Pavel și ...

 

Numeri Capitol 15

... aduce o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. 14 Dacă un străin care locuiește la voi, sau care se va găsi în viitor în mijlocul vostru, aduce o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului, s`o aducă în acelaș fel ca voi. 15 Să fie ...

 

Deuteronomul Capitol 18

Deuteronomul Capitol 18 Deuteronomul 17 Deuteronomul Capitol 18 1 Preoții, Leviții, și toată seminția lui Levi, să n`aibă nici parte de moșie, nici moștenire în Israel; să se hrănească din jertfele mistuite de foc în cinstea Domnului și din darurile aduse Domnului. 2 Să n`aibă moștenire în mijlocul fraților lor: Domnul va fi moștenirea lor, cum le -a spus. 3 Iată care va fi dreptul preoților dela popor: cei ce vor aduce o jertfă, fie bou, fie miel, să dea preotului spata, fălcile și pîntecele. 4 Să -i dai cele dintîi roade din grîul tău, din mustul tău și din untdelemnul tău, și pîrga din lîna oilor tale; 5 căci pe el l -a ales Domnul, Dumnezeul tău, dintre toate semințiile, ca să facă slujba în Numele Domnului, el și fiii lui, în toate zilele. 6 Cînd va pleca un Levit din una din cetățile tale, din locul unde locuiește el în Israel, ca să se ducă, după deplina dorință a sufletului său, în locul pe care -l va alege Domnul, 7 și va face slujbă în Numele Domnului, Dumnezeului tău, ca toți frații lui Leviți cari stau înaintea Domnului: 8 ...

 

2 Samuel Capitol 7

... m`ai făcut să ajung unde sînt? 19 Și încă atît este puțin înaintea Ta, Doamne Dumnezeule! Tu vorbești despre casa robului Tău și în viitor. Și binevoiești să înveți pe un om cu privire la aceste lucruri, Doamne Dumnezeule! 20 Ce Ți-ar putea spune David mai mult? Tu cunoști ...

 

2 Imparati Capitol 21

2 Imparati Capitol 21 2 Imparati 20 2 Imparati Capitol 21 1 Manase avea doisprezece ani cînd a ajuns împărat, și a domnit cincizeci și cinci de ani la Ierusalim. Mamă-sa se numea Hefțiba. 2 El a făcut ce este rău înaintea Domnului, după urîciunile neamurilor pe cari le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 3 El a zidit din nou înălțimile, pe cari le dărîmase tatăl său Ezechia, a ridicat altare lui Baal, a făcut un idol al Astarteei, cum făcuse Ahab, împăratul lui Israel, și s`a închinat înaintea întregei oștiri a cerurilor și i -a slujit. 4 A zidit astfel altare în Casa Domnului, măcar că Domnul spusese: ,,În Ierusalim Îmi voi pune Numele.`` 5 A zidit altare întregei oștiri a cerurilor în cele două curți ale Casei Domnului. 6 Și -a trecut pe fiul său prin foc; se îndeletnicea cu ghicirea și vrăjitoria, și a ținut la el oameni cari chemau duhurile și ghiceau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult ce ...

 

1 Cronici Capitol 17

1 Cronici Capitol 17 1 Cronici 16 1 Cronici Capitol 17 1 Pe cînd locuia David în casa lui, a zis proorocului Natan: ,,Iată, eu locuiesc într`o casă de cedru, și chivotul legămîntului Domnului este într`un cort.`` 2 Natan a răspuns lui David: ,,Fă tot ce-ți spune inima, căci Dumnezeu este cu tine.`` 3 În noaptea următoare, cuvîntul Domnului a vorbit lui Natan: 4 ,,Du-te și spune robului Meu David: ,Așa vorbește Domnul: ,Nu tu Îmi vei zidi o casă de locuit. 5 Căci Eu n`am locuit într`o casă din ziua cînd am scos pe Israel din Egipt pînă în ziua de azi; ci am mers din cort în cort, și din locaș în locaș. 6 Pretutindeni pe unde am mers cu tot Israelul, am spus Eu o vorbă vreunuia din judecătorii lui Israel, cărora le poruncisem să pască pe poporul Meu, am zis Eu: ,Pentruce nu-Mi zidiți o casă de cedru?` 7 Acum să spui robului Meu David: ,Așa vorbește Domnul oștirilor: ,Te-am luat dela pășune, dinapoia oilor, ca să fii căpetenia poporului Meu Israel; 8 am fost cu tine pretutindeni pe unde ai ...

 

2 Cronici Capitol 33

2 Cronici Capitol 33 2 Cronici 32 2 Cronici Capitol 33 1 Manase avea doisprezece ani cînd a ajuns împărat, și a domnit cincizeci și cinci de ani la Ierusalim. 2 El a făcut ce este rău înaintea Domnului, după urîciunile neamurilor pe cari le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 3 A zidit iarăș înălțimile pe cari le dărîmase tatăl său Ezechia. A ridicat altare Baalilor, a făcut idoli Astarteei, și s`a închinat înaintea întregei oștiri a cerurilor și i -a slujit. 4 A zidit altare în Casa Domnului, măcar că Domnul zisese: ,,În Ierusalim va fi Numele Meu pe vecie.`` 5 A zidit altare întregei oștiri a cerurilor, în cele două curți ale Casei Domnului. 6 Și -a trecut fiii prin foc în valea fiilor lui Hinom; umbla cu descîntece și vrăjitorii, și ținea la el oameni cari chemau duhurile și cari -i spuneau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului, ca să -L mînie. 7 A pus chipul ...

 

Proverbele Capitol 19

... căci dacă -l scoți din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. - 20 Ascultă sfaturile, și primește învățătura, ca să fii înțelept pe viitor! - 21 Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărîrea Domnului, aceea se împlinește. - 22 Ceeace face farmecul unui om este bunătatea lui; și mai ...

 

   Următoarele >>>